Kursa kods MašZP017

Kredītpunkti 1.50

Metālapstrādes prakse I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums21.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Mārtiņš Ziemelis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt pirmās iemaņas virpošanā, frēzēšanā un atslēdznieku darbos. Mācību prakse notiek institūta mācību darbnīcās un laboratorijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• tērauda un čuguna griešanas īpašības;
• griezējinstrumenti un to materiāli. Vērtēšana – prakses vadītāja atsauksme.
Prasmes izvirpot, nofrēzēt, izvīlēt un salodēt vienkāršas detaļas. Vērtēšana – prakses vadītāja atsauksme.

Kompetence: izvēlēties griešanas režīmu atkarībā no materiāla īpašībām. Izstrādāts un aizstāvēts prakses kopsavilkums. Ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Drošības tehnika - 4h.
2. Virpas pamatmezgli - 2h.
3. Virpas palīgierīces - 1h.
4. Griezējinstrumenti un griezējmateriāli - 2h.
5. Virpošana - 5h.
6. Frēzmašīnas uzbūve - 2h.
7. Palīgierīces frēzēšanā - 1h.
8. Frēzes tipi un griezējmateriāli - 1h.
9. Frēzēšana - 5h.
10. Atslēdznieku darbi - 2h.
11. Atslēdznieku instrumenti - 2h.
12. Urbjmašīnas uzbūve un instrumenti - 2h.
13. Praktiskais darbs atslēdznieku darbos -4h.
14. Kalšanas darbi - 3h.
15. Kalējinstrumenti - 2h.

16. Ieskaite - 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā detaļas pēc rasējumiem.
Mutiska ieskaite par metālapstrādi.

Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās ieskaitei - 40h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• Detaļu atbilstība rasējumiem.
• Ieskaite par metālapstrādes darbiem.

• Pārbaudes forma ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.

2. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.

Papildliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” studentiem.