Kursa kods MašZ5029

Kredītpunkti 3

Materiālu tehnoloģiskā pārbaude

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2014

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīsties ar dažādu materiālu tehnoloģisko pārbaužu klasifikāciju, dažāda sortamenta izstrādājumu pārbaužu specifiku. Apgūst lokšņu, cauruļu, stiepļu, stieņveida materiālu pārbaužu metodikas, gūst priekšstatu par dažāda tipa savienojumu tehnoloģiskām pārbaudēm, iepazīstas ar metālu metināmības, kaļamības, lejamības, rūdāmības, apstrādājamības noteikšanas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par dažādu materiālu un no tiem izgatavoto sortamentu tehnoloģisko pārbaužu veidiem. Vērtēšana – kontroldarbs.
Prasmes pielietot iegūtās zināšanas konkrētu teorētisku un ražošanai vajadzīgu uzdevumu risināšanā. Vērtēšana – kontroldarbs un laboratorijas darbu atskaites.

Kompetence izmantot zināšanas un prasmes nestandarta situācijās un oriģinālu tehnoloģisko pārbaužu izstrādē. Vērtēšana – kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Materiālu tehnoloģisko īpašību iedalījums - 1h; Laboratorijas darbs (Lab.d.)- Mašīnbūvē izmantojamie standarti - 1h.
2. Statiskās slogošanas diagrammas plastiskiem, viskozi elastīgiem un trausliem materiāliem - 1h; Lab.d. - Mašīnbūves materiālus raksturojošās īpašības - 1h.
3. Tehnoloģisko pārbaužu rezultātu atkarība no dažādiem faktoriem - 1h; Lab.d. - Datu apstrādes metodes - 1h.
4. Tehnoloģisko pārbaužu klasifikācija - 1h; Lab.d. - Ticamības intervāla aprēķinu metodes - 1h.
5. Lokšņveida materiālu pārbaudes veidi - 1h; Lab.d. - Mašīnbūves materiālu sortaments - 1h.
6. Stieņveida materiālu pārbaude - 1h; Lab.d. - Stiepes pārbaudes stieņiem - 1h.
7. Cauruļu pārbaudes metodes - 1h; Lab.d. - Cauruļu slogošana liecē - 1h.
8. Materiālu metināmības noteikšanas metodes - 1h; Lab.d. - Metināšanas tehnoloģijas - 1h.
9. Metinātu savienojumu pārbaudes - 1h; Lab.d. - Šuves stiprība liecē - 1h.
10. Metālu lejamības un šķidrplūstamības noteikšana - 1h; Lab.d. - Čuguna lejamības tests - 1h.
11. Metālu sarukuma noteikšana - 1h; Lab.d. - Sarukuma ietekme uz materiāla formas noturību - 1h.
12. Metālu kaļamības un vērpjamības noteikšana - 1h; Lab.d. - Spiedes pārbaude metāliem - 1h.
13. Metālu velmējamības un plūstamības pārbaudes - 1h; Lab.d. - Relatīvās deformācijas noteikšana - 1h.
14. Materiālu termiskās apstrādes iespējamības un efektivitātes novērtēšana - 1h; Lab.d. - Rūdāmības noteikšana tērauda stienim - 1h.
15. Nemetālisku materiālu tehnoloģiskās pārbaudes - 1h; Lab.d. - Nemetālisku materiālu pārbaudes diagrammas - 1h.

16. Materiālu apstrādājamības ar griešanu novērtēšana - 1h; Lab.d. - Griešanas spēka noteikšana - 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklēšana, laboratorijas darbu un mājas darba sekmīga izpilde.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izpilda mājas darbu, kurā konkrēta izstrādājuma izgatavošanai piemeklē piemērotāko materiālu un izvēlas nepieciešamās tehnoloģiskās pārbaudes.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Laboratorijas darbu un mājas darba izpildes kvalitāte. Ieskaite.

Obligātā literatūra

1. The Science and Engineering of Materials (International Student Edition) by Donald R.Askeland and Pradeep P.Phule. 2006 by Nelson, a division of Thomson, 863 p.

2. Fundamentals of Materials Science and Engineering (International Student Version). William D. Callister, Jr.& David G. Rethwisch. 2006. Third Edition. John Wiley & Sons, 882 p.

Papildliteratūra

1. Metallurgy for the Non-Metallurgist, ASM International, Editor Arthur C.Reardon. 2011. 513 p.
Ir elektroniski: Reardon, Arthur C. Metallurgy for the Non-metallurgist. [tiešsaiste]. Materials Park, Ohio: ASM International, 2011. [skatīts 10.12.2014.]. Pieejama EBSCO E-book datu bāzē ar LLU IS lietotājkontu: http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=438627&site=ehost-live
2. Tabellenbuch Metall. Lektorat Ulrik Fisscher, Rautlingen. Lehrmittel, 43. Auflage. 2005. 422 S.

3. LVS EN ISO standarti.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ilustrētā Zinātne. Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.

2. Journal of Process Mechanical Engineering. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0954-4089. ISSN (electronic): 2041-3009.

Piezīmes

TF lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammai "Mašīnu projektēšana un ražošana".