Kursa kods MašZ5028

Kredītpunkti 3

Projektēšana 3D CAM sistēmā

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums22.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Jānis Galiņš

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīsties ar CAM sistēmu. Studenti apgūst 3D modelēšanu un projektē griezējinstrumenta apstrādes trajektorijas. Studenti iepazīstas ar telpisku virsmu apstrādi, detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu "Surface High Speed" režīmā. Studenti apgūst ciparu vadības darbmašīnu pielietošanas specifiku sarežģītas formas detaļu izgatavošanā uz CNC darbagaldiem, kā arī iepazīstas ar jaunākām attīstības tendencēm MasterCAM.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - MasterCAM programmatūras funkcijas un iespējas (1 kontroldarbs).
Prasmes - projektēt griezējinstrumenta apstrādes trajektorijas un plānot sagataves apstrādes secību 3D vidē, izveidot programmas detaļas apstrādei uz CNC vadības darbmašīnām (5 praktiskie darbi).

Kompetence - analizēt apstrādes tehnoloģijas kvalitāti un novērtēt apstrādes ekonomiskumu (5 praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads MasterCAM 3D. (1.5h)
2. Detaļas modeļa izstrāde ar koniskām un slīpām virsmām. (1.5h)
3. Detaļas modeļa sagatavošana Solidworks un importēšana Mastercam. (1.5h)
4. Sagataves izveide frēzēšanas operācijām. (1.5h)
5. Sagataves apstrāde režīmā ''Surface High Speed''. (1.5h)
6. Sagataves apstrāde, izmantojot 2D frēzēšanas trajektorijas. (1.5h)
7. Urbumu izgatavošana, izmantojot “Hole making”. (1.5h)
8. Sagataves apstrāde, izmantojot 3D rupjapstrādes režīmus ''OptiRough, Pocket, Area Roughing. (1.5h)
9. Sagataves apstrāde, izmantojot 3D gludapstrādes režīmus ''Waterline, Scallop, Horizontal Area, Raster''. (1.5h)
10. Sagataves apstrāde, izmantojot 3D gludapstrādes režīmus ''Pencil, Spiral, Radial, Blend. (1.5h)
11. Sagataves apstrāde, izmantojot ''Multiaxis Toolpath'' režīmus. (1.5h)
12. Sagataves izveide virpošanas operācijām. (1.5h)
13. Cilindrisku formu apstrāde, urbumu veidošana, vītnes veidošana. (1.5h)
14. Detaļu apstrāde divu patronu virpās. (1.5h)
15. Apstrādes veikšana, izmantojot C asi. (1.5h)
16. Trajektoriju postprocesēšana uz CNC darbagaldu. (1.5h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Savlaicīgi jāizstrādā un jāaizstāv praktiskie darbi.
2. Sekmīgs vērtējums kontroldarbos.
3. Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem un praktiskajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.

Akumulējošā ieskaite un atzīmi pēc iegūtiem rezultātiem kontroldarbos un praktiskajos darbos.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi CNC programmu sagatavošanā, izmantojot Mastercam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Students sekmīgu atzīmi iegūst kontroldarbos, ja sniegtas atbildes vismaz uz 50% jautājumu.
2. Savlaicīgi izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi.

Gala atzīme veidojas no sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem un ieskaitītiem praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Haas Operator’s Manual, 2019. [tiešsaiste] [skatīts 09.09.2019.] Pieejams: https://www.haascnc.com/owners/Service/operators-manual.html
2. Sandvik Coromant. Training Handbook. Sweden, 2020. 391 p.
3. Sandvik Coromant. Rotating tools. Sweden, 2020. 524 p.
4. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.

5. Stephenson D. A., Agapiou J. S. Metal Cutting Theory and Practice. 2016. 970 p.

Papildliteratūra

1. Fischer U., Heinzlet M., Naher F. Mechanical and Metal Trades Handbook. Haan-Gruiten: Verlag Europa Lehrmittel, Germany, 2010. 428 p.
2. Tschatsch H. Applied Machining Technology. Germany, Dresden: Springer, 2009. 370 p.
3. Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon. Materials engineering, science, processing and design [e-book]. Oxford: Butterworth-Heinemann; 2007. [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2018.] Pieejams: ar LLU IS kontu: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=187430&site=ehost-live&scope=site
4. Donald R. Askeland, Pradeep P. Phule. The Science and Engineering of Materials (International Student Edition). 2006. 863 pp.

5. Robert L. Norton/ Design of Machinery with Student Resource DVD / Edition 5,2011. - 612 pp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Mehanical Engineering Science. ISSN: 0022-2542.

2. CAD/CAM/CAE observer.

Piezīmes

Obligāts kurss IITF lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju specializācijas virziena “Mašīnu projektēšana un ražošana” studentiem.