Kursa kods MašZ4060

Kredītpunkti 3

Mašīnbūves uzņēmuma projektēšana

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi4016, Darba un civilā aizsardzība

Ekon4005, Uzņēmējdarbība I

MašZ4030, Metālapstrāde I

MašZ4031, Metālapstrāde II

MašZ4034, Metālapstrādes mašīnas I

MašZ4035, Metālapstrādes mašīnas II

MašZ4041, Mašīnbūves tehnoloģija II

MašZ4057, Mašīnbūves tehnoloģija I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīties ar mašīnbūves uzņēmuma projektēšanas jautājumiem, organizējot jaunu uzņēmumu, kā arī, veicot jau pastāvošā uzņēmuma komplekso modernizāciju, atkarībā no ražošanas veida, kā arī personāla skaita, ražošanas platību, cehu un uzņēmuma plānošanas metodikām, materiālo un informatīvo plūsmu organizēšanas veidiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par uzņēmuma projektēšanas principiem, gaitu un posmiem, projektēšanas mērķu noteikšanu, apjomu un izmēru parametru noteikšanu ražošanas līdzekļiem, personālam, ražošanas platībām, materiālo plūsmu analīzi un darba organizācijas formas izvēli. Vērtēšana - 1. kontroldarbs: Projektēšanas pamatprincipi, mērķi, uzdevumi, gaita un galvenie posmi.
Prasmes no vairākiem iespējamiem projektēšanas risinājumiem izvēlēties optimālāko un pierādīt tā priekšrocības. Vērtēšana - 2.k ontroldarbs: Ražošanas objekta konstruktīvo un kvalitatīvo parametru noteikšana, materiālās plūsmas.

Kompetence par mašīnbūves uzņēmuma (ceha) projektēšanas procesiem, to nozīmi uzņēmuma efektivitātes un konkurētspējas nodrošināšanā. Vērtēšana - patstāvīgais darbs: Mašīnbūves uzņēmuma/iecirkņa X projektēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ražošanas uzņēmumu projektēšanas pamatprincipi, 1h lekc.
2. Projektēšanas uzdevumi un to īpatnības, 1h lekc.
3. Projektēšanas gaita un galvenie posmi, 1h lekc.
4. Projektēšanas mērķu plānošana, 1h lekc.
5. Ražošanas potenciāla izpēte, 1h lekc.
6. Ražošanas programmas veidošana, 1h lekc.
7. Prasības projektējamā objekta atrašanās vietai, 1h lekc, 4h prakt. darbi.
8. Loģistika koncepta izstrādei, 1h lekc, 4h prakt. darbi.
1.kontroldarbs: Projektēšanas pamatprincipi, mērķi, uzdevumi, gaita un galvenie posmi.
9. Skiču projektēšana, risinājumu varianti, 1h lekc.
10. Ražošanas objekta konstruktīvo un kvalitatīvo parametru noteikšana, 1h lekc.
11. Ražošanas līdzekļu izvēle, 1h lekc.
12. Materiālo plūsmu analīze, 1h lekc.
13. Ražošanas organizācijas formas izvēle, 1h lekc, 4h prakt. darbi.
14. Konfigurācija, reālā plānojuma izstrāde, 1h lekc.
15. Modelēšana uzņēmu projektēšanas gaitā, 1h lekc.
2.kontroldarbs: Ražošanas objekta konstruktīvo un kvalitatīvo parametru noteikšana, materiālās plūsmas.
16. Ražošanas uzņēmumu projektēšanas piemēri, 1h lekc, 4h prakt. darbi.

Patstāvīgais darbs: Mašīnbūves uzņēmuma/iecirkņa X projektēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido:
- tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
p- raktiskais uzdevums par studiju kursā apgūtajām tēmām.

Visiem kontroldarbiem un patstāvīgam darbam jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs Mašīnbūves uzņēmuma/iecirkņa X projektēšana students patstāvīgi meklē informāciju patstāvīgā darba izstrādei - gan nozares uzņēmumā, kur šobrīd strādā, gan literatūras avotos; saskaņā ar Tēmu izstrādā Patstāvīgo darbu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darba kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Patstāvīgo darbu un eksāmena praktisko uzdevumu novērtē saskaņā ar patstāvīgo darbu vai eksāmena praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7, eksāmena teorētisko testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un Praktiskā darba atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Vārna J. Ražošanas organizēšana. Apgāds Valters un Rapa, 2004. 294 lpp.
2. Kalpakjan S., Schmid S.R. Manufacturing engineering and technology. - Pearson Prentice Hall, 2010. 1176 pp.
3. Mechanical and Metal Trades Handbook.Europa Lehrmittel, 2005. 420 pp.
4. Mechanical and Metal Trades Handbook, 2nd edition, 2010, Media Print Informationstechnologie, Paderborn, Germany, 420 pp.

5. Проектирование промышленных предприятий: Принципы; методы; практика. - Альпина Бизнес букс; Альпина Публишерюз, 2007. 340 c. [tiešsaiste] [skatīts: 09.02.2018.] Pieejams: http://science.totalarch.com/book/2100.rar.

Papildliteratūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.
2. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. - Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.

3. Варнеке Х., Брулингер Х.Расчёт затрат для инженеров. - Альпина Бизнес букс, 2008. 305 c. [tiešsaiste] [skatīts: 09.02.2018.] Pieejams: http://mexalib.com/view/42791

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Quality Technology.
2. Quality Engineerig (Journal).
3. Darba aizsardzības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 20.06.2001. Stājas spēkā 01.01.2002. [skatīts: 09.02.2018.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=26020

4. Latvijas Ergonomikas tiešsaistes vietne [tiešsaiste] [skatīts: 09.02.2018.] Pieejams: http://www.ergonomika.lv

Piezīmes

Obligāts studiju kurss: bakalaura studiju programma Mašīnu projektēšana un ražošana.