Kursa kods MašZ4057

Kredītpunkti 3

Mašīnbūves tehnoloģija I

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

author pasn.

Jānis Galiņš

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2044, Informātika I

DatZ2045, Informātika II

Mate2033, Matemātiskā statistika

LauZ2039, Inženiergrafika

MašZ3031, Materiālu mācība

MašZ4030, Metālapstrāde I

MašZ4031, Metālapstrāde II

MašZ4039, Tolerances un standartizācija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīsties ar ražošanas tehnoloģijām, novērtēt apstrādes rezultātā radušās neprecizitātes, izmēru izkliedi un analizēt cēloņus. Studenti iepazīstas ar apstrādes precizitātes nodrošināšanas paņēmieniem, izmēru ķēžu aprēķinu metodiku, uzlaižu aprēķiniem, detaļu izgatavošanas tehnoloģisko procesu projektēšanu un ekonomisko izvērtēšanu. Studenti apgūst ciparu vadības darbmašīnu pielietošanas specifiku, mašīnu salikšanas un izmēģināšanas tehnoloģijas, kā arī iepazīstas ar mašīnbūves attīstības tendencēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: mašīnbūves tehnoloģijas pamati, mehāniskās apstrādes programma CNC Simulator. Vērtēšana - 4 kontroldarbi.
Prasmes: izstrādāt detaļu bāzēšanas shēmu un apstrādes tehnoloģisko maršrutu, izvēlēties sagatavi un izstrādāt tās apstrādes tehnoloģisko karti, izveidot programmas detaļu apstrādei ar CNC vadības darbmašīnām. Vērtēšana - 2 praktiskie darbi un 3 laboratorijas darbi.

Kompetences: izpratne par sagatavju parametru un to apstrādes tehnoloģijas izvēli, spēja veidot detaļu izgatavošanas, kā arī mehānismu un mašīnu salikšanas tehnoloģijas. Vērtēšana - 2 praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads CNC simulator. (2h)
2. CNC darbmašīnu koordinātu asis un atskaites sistēmas. (2h)
3. CNC programmu sastādīšana. (2h)
4. Sagataves izvēle. (2h)
5. Griezējinstrumentu izvēle. (2h)
6. Griešanas režīmu izvēle. (2h)
7. CNC programmu pārbaudīšana un koriģēšana. (2h)
8. Detaļu izgatavošanas tehnoloģiskās apstrādes secības plānošana. (2h)
9. Ražošanas veidi. (2h)
10. Apstrādes precizitāte. (2h)
11. Sistemātiskās kļūdas. (2h)
12. Gadījuma rakstura novirzes. (2h)
13. Izmēru izkliedes likumu pielietojums. (2h)
14. Tehnoloģiskās sistēmas stingums. (2h)
15. Tehnoloģisko izmēru aprēķini. (2h)

16. Bāzēšana un bāzes mašīnbūvē. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Jāuzraksta individuālie kontroldarbi auditorijā.
2. Savlaicīgi jāizstrādā un jāaizstāv praktiskie un laboratorijas darbi.

3. Vērtējums ar ieskaiti pēc iegūtiem rezultātiem kontroldarbos un laboratorijas darbos.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi CNC programmu izstrādē, izmantojot CNC simulator.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite.
Akumulējoša ieskaite, izpildīti visi uzdevumi.

Regulārs nodarbību apmeklējums (vismaz 75%), ieskaitīti kontroldarbi, laboratorijas darbi un patstāvīgie darbi.

Obligātā literatūra

1. Haas Operator’s Manual, 2019. [tiešsaiste] [skatīts 09.09.2019.] Pieejams: https://www.haascnc.com/owners/Service/operators-manual.html
2. Sandvik Coromant. Training Handbook. Sweden, 2020. 391 p.
3. Sandvik Coromant. Rotating tools. Sweden, 2020. 524 p.
4. Avotiņš J.. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.

5. Stephenson D. A., Agapiou J. S. Metal Cutting Theory and Practice. 2016. 970 p.

Papildliteratūra

1. Fischer U., Heinzlet M., Naher F. Mechanical and Metal Trades Handbook. Haan-Gruiten: Verlag Europa Lehrmittel, Germany, 2010. 428 p.
2. Tschatsch H. Applied Machining Technology. Germany, Dresden: Springer, 2009. 370 p.
3. Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon. Materials engineering, science, processing and design [e-book]. Oxford: Butterworth-Heinemann; 2007. [tiešsaiste] [skatīts 09.02.2018.] Pieejams: ar LLU IS kontu: http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=187430&site=ehost-live&scope=site
4. Donald R. Askeland, Pradeep P. Phule. The Science and Engineering of Materials (International Student Edition). 2006. 863 pp.

5. Robert L. Norton/ Design of Machinery with Student Resource DVD / Edition 5,2011. - 612 pp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Process Mechanical Engineering

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura studiju programmas “Mašīnu projektēšana un ražošana” studentiem.