Kursa kods MašZ4052

Kredītpunkti 3

Mašīnu elementi II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits2

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author

Māris Gailis

Ph.D.

Priekšzināšanas

LauZ3126, Materiālu pretestība I

LauZ3162, Materiālu pretestība II

LauZ4190, Teorētiskā mehānika II

MašZ3016, Mašīnu elementi I

Meha4008, Teorētiskā mehānika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūut vispārīgo (tipisko) mašīnu elementu (detaļu un mezglu) teoriju, inženieraprēķinus un konstruēšanu. Sniegt inženierzināšanas radošam mašīnu projektēšanas darbam. Attīstīt inženierdomāšanu, iniciatīvu un jaunradi, māca pielietot jau esošo un meklēt jaunas idejas, modelēt, izmantojot analogus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - zina mašīnu, mehānismu un detaļu darbspējas kritērijus, materiālu izvēli un projektēšanas metodes, pārzina ar projektēšanu saistītos standartus (ISO, LVS, DIN) – eksāmens.
Prasmes - prot izvēlēties tehnisku uzdevumu risināšanas metodi, lietot rokasgrāmatas un standartus praktisku uzdevumu risināšanā –
1 laboratorijas darbs.

Kompetence - spēj modulēt uzdevumus mašīnzinātnē, risināt tehniskus uzdevumus, veikt un vadīt patstāvīgus pētījumus, ir zinošs, informēts un spējīgs profesionālis – 5 praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zobratu pārvadu veidi (Lekcija – 2h)
2. Zobratu materiāla izvēle (Lekcija – 1h)
3. Zobratu pārvadu aprēķins (Lekcija – 1h Praktiskais darbs 2h)
4. Zobratu aprēķins (Lekcija – 1h, Praktiskais darbs 2h)
5. Vārpstu savienojumi (Lekcija – 2h)
6. Vārpstu savienojumu aprēķins (Lekcija – 1h, Praktiskais darbs 2h)
7. Sajūgi un bremzes (Lekcija – 2h Praktiskais darbs 2h)
8. Pārvada vārpstas saasotības noteikšana (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs 2h)
9. Darbmūža izvēle lauksaimniecības tehnikai (Lekcija – 1h)
10. Vītnes savienojumu veidi (Lekcija – 2h)
11. Vītnes savienojumu aprēķins (Lekcija – 2h, Praktiskais darbs 2h)
12. Koksnes smalcinātāju konstrukcija (Lekcija – 1h)
13. Veserīšu dzirnavu konstrukcija (Lekcija – 1h)
14. Padeves mehānismu konstrukcija (Lekcija – 1h)

15. Akmeņu lasīšanas iekārtu konstrukcija (Lekcija – 1h) Eksāmens

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite veidojas sekojoši:
- jāizpilda 5 praktiskie darbi (30%);
- jāizpilda 1 laboratorijas darbs (20%);
- sekmīgi jāuzraksta eksāmens (50%).

Kredītpunkti tiek piešķirti, ja kursa vidējais svērtais vērtējums ir vismaz 4 balles.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi jāatrisina trīs praktiskie uzdevumi, kā arī jāveic aprēķini laboratorijas darba sekmīgai izpildei. Studenti patstāvīgi gatavojas eksāmenam par lekciju tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums veidojas kā vidējais svērtais vērtējums no praktiskajiem darbiem, laboratorijas darba un eksāmena. Katrs darbs tiek vērtēts 10 baļļu skalā. Sekmīgs vērtējums ir vismaz 4 balles.

Obligātā literatūra

Budynas R., Nisbett K. Shigley's Mechanical Engineering Design, 10th edition. Singapore etc.: McGraw-Hill, 2014. 1104 p.

Papildliteratūra

1. Uzkliņģis G. Mašīnu elementi. 1.daļa: Savienojumi. Jelgava: LLU, 2008. 468 lpp.

2. Fischer U., Gomeringer R., Heinzler M., Kilgus R. Mechanical and Metal Trades Handbook, 3rd edition. Europa-Lehrmittel, 2012. 444 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mašīnzinību informācijas portāls, tiešsaiste: http://machinedesign.com/

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālajā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mašīnu projektēšana un ražošana" 3. kursa 6. semestrī.