Kursa kods MašZ4051

Kredītpunkti 3

Metālapstrāde II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

MmehB006 [GMMEB006] Metālapstrāde II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: sniegt teorētisko atziņu un praktisko iemaņu kopumu metālu griešanas procesos; metālapstrādes griežot fizikāliem pamatiem; metālgriešanas mašīnām un abrazīvajiem materiāliem; specifiskiem apstrādes veidiem un mašīnbūves tehnoloģijas pamatiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - pārzina metālu griešanas procesus un tā parametrus – 1. kontroldarbs un laboratorijas darbi; pārzina metālgriešanas mašīnas, griešanas instrumentus un metālapstrādes tehnoloģiskos procesus – 2. kontroldarbs un laboratorijas darbi.
2. Prasmes - pārzina mašīnbūves tehnoloģiskos pamatus – 3. kontroldarbs. Spēj izvērtēt griežņu ģeometriskos parametrus un novērtēt skaidas atdalīšanas procesa ietekmi uz apstrādātās sagataves virsmas kvalitāti – laboratorijas darbi;

3. Kompetences - spēj novērtēt griešanas spēka ietekmi uz skaidas atdalīšanas procesu – laboratorijas darbs. Spēj aprēķināt zobratu griešanas parametrus un izvēlēties abrazīvos materiālus virsmu slīpēšanai – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

LEKCIJAS:
1. Griešanas process un tā parametri. Apstrādes veidi. Kustības apstrādē griežot. Griezējinstrumentu ģeometrija: plaknes, virsmas, leņķi. Leņķu lielums un ietekme uz apstrādes procesu – 1h;
2. Griezējinstrumentu darba apstākļi un prasības griezējinstrumentu materiāliem – 1h;
Kontroldarbs 1: Griešanas procesa teorētiskie pamati – 1h;
3. Ātrgriezējtērauds, tā īpašības un pielietojums. Marķēšana pēc EN un LV standartiem – 1h;
4. Metālkeramiskie un minerālkeramiskie griezējinstrumentu materiāli. To īpašības un pielietojums – 1h;
5. Īpaši cietie griezējinstrumentu materiāli: sintētiskie dimanti un kubiskais bora nitrīts – 1h;
6. Griezējinstrumentu izvēle atbilstoši ISO rekomendācijām – 1h;
7. Metālapstrādes griežot fizikālie pamati. Siltuma rašanās, uzķepums, skaidas sarukums, virsmu uzkalde. Materiāla pretestība griešanai, griešanas spēki un to noteikšana. Pieļaujamais griešanas ātrums – 1h;
8. Metālgriešanas mašīnu klasifikācija, precizitātes klases, piedziņa – 1h;
9. Virpošanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas – 1h;
10. Urbšanas, paplašināšanas un izrīvēšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas – 1h;
11. Frēzēšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas. Frēzēšanas procesa kinemātika un dinamika – 1h;
12. Ēvelēšanas, tēšanas un caurvilkšanas darbi, griezējinstrumenti, ierīces un mašīnas – 1h;
Kontroldarbs 2: Metālapstrādes tehnoloģiskie procesi – 1h;
13. Metālu abrazīvā apstrāde. Slīpripu uzbūve un marķēšana. Slīpēšanas darbi un mašīnas. Specifiskie apstrādes veidi – 1h;
Kontroldarbs 3: Mašīnbūves tehnoloģiskie pamati – 1h.

PRAKTISKIE DARBI:
1. Griežņu ģeometrijas izpēte – 2h;
2. Daudzasmeņu griezējinstrumentu izpēte – 2h;
3. Abrazīvo instrumentu izpēte – 2h;
4. Griezējinstrumentu asināšanas pamati – 2h;
5. Griešanas spēka mērījumi – 2h;
6. Vītņošana ar virpu – 2h;
7. Taisno zobratu frēzēšana – 1h;
8. Slīpo zobratu frēzēšana – 1h;
9. Zobu iegriešana ar gliemežmoduļfrēzēm – 1h;

10. Zobu iegriešana ar zobtēšiem – 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu; praktiskais uzdevums par studiju kursa laboratoriju darbos apgūtajām tēmām. Visiem kontroldarbiem un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās 3 kontroldarbiem un laboratorijas darbiem – 48 stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 6, eksāmena teorētisko kontroldarbu var nepildīt un kā teorētiskā kontroldarba vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU. 2009. 400 lpp.
2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija 2. daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU. 2001. 221 lpp.

3. Avotiņš J. Metālapstrāde. Kursa projekts - Tehnoloģisko procesu izstrāde. Jelgava: LLU. 2005. 90 lpp.

Papildliteratūra

1. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. Sage Publications, Ltd. ISSN: 0954-4062 (print). ISSN: 2041-2983 (online) Pieejams Sage: http://intl-pic.sagepub.com/

Piezīmes

Obl.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne pilna un nepilna studijās.