Kursa kods MašZ4048

Kredītpunkti 12

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Bakalaura darbs ir otrā līmeņa profesionāla bakalaura studiju noslēguma darbs, kurā students patstāvīgi risina problēmu mašīnzinātņu jomā. Savā darbā students parāda prasmi strādāt ar literatūru, izvirzīt un dot risinājumu inženiertehniskiem uzdevumiem, apkopot un sistematizēt iegūtos rezultātus, parādot profesionālo briedumu un spējas patstāvīgi veikt izvirzīto uzdevumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: padziļina savas teorētiskās zināšanas jautājumos, saistītos ar izvēlēto un apstiprināto bakalaura darba tēmu;
Prasmes: Veikt tirgus izpēti saistībā ar projektējamo produktu vai tehnoloģiju, sastādīt analītisko apskatu, izstrādāt konstrukciju un tehnoloģiju, veikt nepieciešamos aprēķinus, kā arī veikt izstrādātā risinājuma ekonomisko novērtēju.
Kompetence: Spēj iegūt un racionāli izmantot informāciju, spēj radīt jaunus un pilnveidot esošos produktus, konstrukcijas un tehnoloģijas.
Izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs saskaņā ar apstiprināto tēmu

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bakalaura darba tēmas izvēle, apstiprināšana un darba plāna izstrāde, 40h Patst.darbs
2 Mērķa un uzdevumu pamatojums, 40h Patst.darbs
3 Ar tematu saistīto materiālu vākšana un literatūras analītisks apskats, 40h Patst.darbs
4 Analogu analīze, 40h Patst.darbs
5 Konstruktīvo risinājumu teorētiskais pamatojums un darbības apraksts, 40h Patst.darbs
6 Konstrukciju un to elementu izstrāde, 40h Patst.darbs
7 Izgatavošanas tehnoloģijas izvēles pamatojums, 40h Patst.darbs
8 Izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde, 40h Patst.darbs
9 Kontroles parametru izvēle, 40h Patst.darbs
10 Ekonomiskie aprēķini, 40h Patst.darbs
11 Demonstrāciju un uzskates līdzekļu izstrāde, 40h Patst.darbs
12 Darba iesiešana, nodošana recenzēšanai un aizstāvēšana, 40h Patst.darbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pilnībā izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts bakalaura darbs, novērtējums - atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi meklē literatūru, formulē projektēšana uzdevumu, izstrādā konstrukciju un izgatavošanas tehnoloģiju detaļām, veic nepieciešamos inženiertehniskos un inženierekonomiskos aprēķinus, noformē bakalaura darbu saskaņā ar noformēšanas Metodiskajiem noteikumiem bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtē ar atzīmi, minimālā sekmīgā atzīme 4. Darbs izstādīts un aizstāvēts saskaņa ar kvalitātes prasībām, definētām Metodiskajos noteikumos bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai.

Pamatliteratūra

Kanaška D., Metodiskie norādījumi Bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju progr. Mašīnu projektēšana un ražošana. Jelgava: TF, 2020. 12 lpp., pieejams http://tf.llu.lv/lv/metodiskie-noteikumi-darbu-izstradasana-un-aizstavesana

Papildliteratūra

Kalpakjan S., Schmid S.R. Manufacturing engineering and technology. Jurong: Pearson Prentice Hall, 2010. 1180 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Informācija par inovatīviem produktiem visos pieejamos avotos.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss: bakalaura studiju programma Mašīnu projektēšana un ražošana