Kursa kods MašZ4048

Kredītpunkti 18

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā486

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits486

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apliecināt studenta profesionālo briedumu un spējas patstāvīgi veikt inženiertehniska un zinātniska uzdevuma izpildi, izstrādājot bakalaura darbu. Bakalaura darbs ir otrā līmeņa profesionāla bakalaura studiju noslēguma darbs, kurā students patstāvīgi risina problēmu mašīnzinātņu jomā. Savā darbā students parāda prasmi strādāt ar literatūru, izvirzīt un dot risinājumu inženiertehniskiem uzdevumiem, apkopot un sistematizēt iegūtos rezultātus, parādot profesionālo briedumu un spējas patstāvīgi veikt izvirzīto uzdevumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - padziļina savas teorētiskās zināšanas jautājumos, saistītos ar izvēlēto un apstiprināto bakalaura darba tēmu, izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs saskaņā ar apstiprināto tēmu.
2. Prasmes - veikt tirgus izpēti saistībā ar projektējamo produktu vai tehnoloģiju, sastādīt analītisko apskatu, izstrādāt konstrukciju un tehnoloģiju, veikt nepieciešamos aprēķinus, kā arī veikt izstrādātā risinājuma ekonomisko novērtēju, izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs saskaņā ar apstiprināto tēmu.

3. Kompetences - spēj iegūt un racionāli izmantot informāciju, spēj radīt jaunus un pilnveidot esošos produktus, konstrukcijas un tehnoloģijas, izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs saskaņā ar apstiprināto tēmu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Bakalaura darba tēmas izvēle, apstiprināšana un darba plāna izstrāde, 50h patst. darbs
2. Mērķa un uzdevumu pamatojums, 20h patst. darbs
3. Ar tematu saistīto materiālu vākšana un literatūras analītisks apskats, 50h patst. darbs
4. Analogu analīze, 40h patst.darbs
5. Konstruktīvo risinājumu teorētiskais pamatojums un darbības apraksts, 60h patst. darbs
6. Konstrukciju un to elementu izstrāde, 60h patst. darbs
7. Izgatavošanas tehnoloģijas izvēles pamatojums, 60h patst. darbs
8. Izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde, 60h patst. darbs
9. Kontroles parametru izvēle, 20h patst. darbs
10. Ekonomiskie aprēķini, 30h patst. darbs
11. Demonstrāciju un uzskates līdzekļu izstrāde, 20h patst. darbs

12. Darba iesiešana, nodošana recenzēšanai un aizstāvēšana, 10h patst. darbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pilnībā izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts bakalaura darbs, novērtējums - atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi meklē literatūru, formulē projektēšana uzdevumu, izstrādā konstrukciju un izgatavošanas tehnoloģiju detaļām, veic nepieciešamos inženiertehniskos un inženierekonomiskos aprēķinus, noformē bakalaura darbu saskaņā ar noformēšanas Metodiskajiem noteikumiem bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtē ar atzīmi, minimālā sekmīgā atzīme 4. Darbs izstādīts un aizstāvēts saskaņa ar kvalitātes prasībām, definētām Metodiskajos noteikumos bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai.

Obligātā literatūra

1. Kanaška D., Metodiskie norādījumi Bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju progr. Mašīnu projektēšana un ražošana. Jelgava: TF, 2020. 12 lpp., pieejams http://tf.llu.lv/lv/metodiskie-noteikumi-darbu-izstradasana-un-aizstavesana
2. J. Quirk T. J. (2016) Excel 2016 for Business Statistics: A Guide to Solving Practical Problems (Excel for Statistics). Springer, 260 p.

3. Lambert J. (2015) Microsoft Word 2016 Step By Step. Microsoft Press, 624 p.

Papildliteratūra

1. Kalpakjan S., Schmid S.R. Manufacturing engineering and technology. Jurong: Pearson Prentice Hall, 2010. 1180 lpp.

2. Bakalaura darba tematam atbilstoša profesionālā literatūra (informācija)/ Professional literature corresponding to the topic of the bachelor's thesis (information)

Piezīmes

Obligāts studiju kurss: bakalaura studiju programma Mašīnu projektēšana un ražošana