Kursa kods MašZ4039

Kredītpunkti 4.50

Tolerances un standartizācija

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ2039, Inženiergrafika

MašZ3010, Metālapstrāde I

MašZ3032, Mērīšanas tehnika

Mate1030, Matemātika II

Mate2029, Matemātika ekonomistiem

Aizstātie kursi

MašZ4047 [GMAS4048] Metroloģija un tolerances II

MmehB020 [GMMEB020] Tolerances un standartizācija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīties ar standartizācijas būtību, ar ISO un EN, LV standartiem un terminoloģiju, ar kvalitātes teorētiskiem pamatiem, ar savstarpējās apmaināmības principiem, ar pielaižu un sēžu sistēmas uzbūves vienoto principu, gludo cilindrisko salāgojumu sēžu aprēķinu un izvēli. Apgūst gultņu, leņķisko un konusu izmēru pielaižu, ierievju un rievsalāgojumu sēžu izvēles un izmēru ķēžu aprēķina principus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par savstarpējās apmaināmības nozīmi mašīnzinātnēs, tās pamatjēdzieniem un definīcijām pēc starptautiskajiem standartiem. Vērtēšana – 1. kontroldarbs; par vienoto pielaižu un sēžu sistēmu un to pielietošanu mašīnbūvē – 2. kontroldarbs.
Prasmes: izmantot iegūtās zināšanas kopsalikuma un detaļu rasējumu noformēšanā. Vērtēšana – praktiskie darbi.

Kompetence: izmantot iegūtās zināšanas un prasmes jaunradē, projektēšanā un ražošanā jebkurā mašīnbūves nozarē. Vērtēšana – mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Standarti un norādījumi: ISO un EN LV standarti un norādījumi terminoloģijā, 1h lekc.
2. Kvalitātes pilnveidošana. Kvalitātes nozīmīguma izpratnes teorētiskie pamati, 1h lekc.
3. Jēdziens par savstarpējo apmaināmību. SA būtība un tās nozīme tautas saimniecībā, 1h lekc.
4. Pamatjēdzieni un definīcijas pēc starptautiskiem standartiem. SA pakāpes un veidi, 1h lekc.
5. Funkcionālā savstarpējā apmaināmība. Pielaižu izvēles princips. Jēdziens par salāgojumiem, 1h lekc., 4h prakt.darbi.
6. Ģeometrisko parametru noviržu klasifikācija. Detaļu parametru novirzes, 1h lekc., 4h prakt. darbi.
7. Izmēru klasifikācija. Nominālizmēri, 1h lekc.
8. Virsmas formas un novietojuma savstarpējā apmaināmība, 1h lekc. 4h prakt. darbi.
1. kontroldarbs: Savstarpējās apmaināmības nozīme mašīnzinātnē, tās pamatjēdzieni un definīcijas pēc starptautiskajiem standartiem
9. Virsmas kvalitāte. Virsmas negludums un negluduma parametri, 1h lekc., 4h prakt. darbi.
10. Jēdziens par salāgojumiem un sēžām, 1h lekc., 4h prakt. darbi.
11. Aptverošās un aptveramās virsmas un izmēri, 1h lekc.
12. Gludo cilindrisko salāgojumu savstarpējā apmaināmība, 1h lekc., 4h prakt. darbi.
13. Sēžu izvēle. Sēžas ar garantētu spēli un uzspīlējamu, to pielietojums un izvēle, 1h lekc., 4h prakt. darbi.
14. Leņķisko un konusu izmēru pielaides, 1h lekc.
15. Vītņoto salāgojumu pielaides un sēžas, 1h lekc.
16. Izmēru ķēdes, to aprēķinu paņēmieni, 1h lekc., 4h prakt. darbi.

2. kontroldarbs: Vienotā pielaižu un sēžu sistēma un to pielietošana mašīnbūvē

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido:
- tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
- praktiskais uzdevums par studiju kursā apgūtajām tēmām.

Visiem kontroldarbiem un mājas darbam jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs: Gludā cilindriskā salāgojuma savstarpējā apmaināmība, gultņa, ierievju un rievsalāgojuma sēžu izvēle un aprēķins. Iesniedz elektroniski un dokumenta formā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darba kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Mājas darbu un eksāmena praktisko uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darba vai eksāmena praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7, eksāmena teorētisko testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Šīrons E. Detaļu ģeometrisko parametru mērīšana. Rīga: RTU, 2007. 344 lpp.
2. Šīrons E. Vispārīgās metroloģijas pamatkurss. Rīga: RTU, 2008. 242 lpp.
3. Šīrons E. Sarežģītu profilu parametru mērīšana. Rīga: RTU, 2011. 224 lpp.
4. Raghavendra N.V. Engineering metrology and Measurements.Oxford University Press, 2013. 546 pp.

5. Mechanical and Metal Trades Handbook, 2nd edition, 2010, Media Print Informationstechnologie, Paderborn, Germany, 420 pp.

Papildliteratūra

Measuring instruments Catalog. Mitutoyo, 2018/2019/2020

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Quality Technology.

2. Quality Engineerig (Journal).

Piezīmes

Obligāts studiju kurss: bakalaura studiju programma Mašīnu projektēšana un ražošana