Kursa kods MašZ4023

Kredītpunkti 4.50

Inženiergrafika

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums06.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Guntis Gailums

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

MašZB004 [GMASB004] Inženiergrafika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir izzināt apkārtējo vidi veidojošās ģeometriskās formas un to savstarpējās attiecības, noskaidrot attiecīgās likumsakarības un pielietot tās praktisku uzdevumu risināšanā, attīstīt ģeometrisko loģiku, telpisko domāšanu un iztēli. Apgūt grafisko metožu izmantošanu. Iemācīt izgatavot un lasīt rasējumus, kas ir starptautiska grafiska valoda un ir radošās domas izteiksmes līdzeklis. Sekmēt standartu (LVS, ISO, u.c.) izmantošanu tehniskās dokumentācijas noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izpr0t elementu telpiskās projicēšanas metodes. Orientējas ģeometrisku elementu, objektu un to izklājumu konstruēšanā. Studenti iegūst praktiskas zināšanas par rasējumu noformēšanu un ar to saistītiem standartiem (ISO, LVS, GOST u.c.). Teorētiski un praktiski pārzina izstrādājumu veidus un tiem atbilstošo darba dokumentāciju un tās izpildes secību. Orientējas rasējumā iekļautajā informācijā par izmēriem, norādēm par vītnēm, virsmu negludumiem un materiālu - 1.kontroldarbs un laboratorijas darbi.

Prot praktiski pielietot pārtikas nozares noteiktos standartus, spēj izvēlēties uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes un veikt tehniskās dokumentācijas noformēšanu. Prot izpildīt skiču, detaļu un izstrādājumu rasējumus, noformēt detaļu darba rasējumus, veikt izjaucamu un neizjaucamu savienojumu kopsalikuma rasējumus un sastādīt tiem atbilstošo dokumentāciju. Prot veikt kopsalikuma un detalizācijas rasējumu lasīšanu un sastādīšanu atbilstoši LVS, EN, ISO, GOST u.c. standartu prasībām - 1. un 2. mājas darbs, 1.kontroldarbs un laboratorijas darbi.

Spēj izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un rasēšanas prasmes studijās, praktiskā darbā un radošās domas īstenošanai. Spēj patstāvīgi izstrādāt un koriģēt produktu konstruktīvos risinājumus un sastādīt nepieciešamo dokumentāciju - 1. un 2. mājas darbs un laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Rasējumu noformēšanas noteikumi. Rasēšanas jēdzieni. Tehniskais raksts (Lekcija - 1h, laboratorijas darbi - 1h).
2. Projicēšanas metodes. Punktu projekcijas (Lekcija - 1h, laboratorijas darbi - 2h).
3. Taišņu projekcijas. Plakņu projekcijas (Lekcija - 1h, laboratorijas darbi - 2h).
4. Ģeometrisko pamatvirsmu attēlošana (Lekcija - 2h, laboratorijas darbi - 2h).
5. Daudzskaldņu šķelšana ar plakni (Lekcija - 1h, laboratorijas darbi - 2h).
6. Rotācijas virsmu šķelšana ar plakni (Lekcija - 1h, laboratorijas darbi - 2h).
7. Aksonometrisko attēlu konstruēšana (Lekcija - 2h, laboratorijas darbi - 4h).
8. Izmēru izlikšana detaļu rasējumos (Lekcija - 1h, laboratorijas darbi - 2h).
9. Griezumi un šķēlumi (Lekcija - 1h, laboratorijas darbi - 2h).
10. Vītņu attēlošana un apzīmēšana rasējumos (Lekcija - 1h, laboratorijas darbi - 2h).
11. Detaļu skiču izpildīšana (Lekcija - 1h, laboratorijas darbi - 2h).
12. Izstrādājumu un rasējumu veidi. Specifikācija (Lekcija - 1h, laboratorijas darbi - 2h).
13. Kopsalikuma rasējumu izpildīšana (Lekcija - 2h, laboratorijas darbi - 4h).
14. Kopsalikuma rasējumu lasīšana un detalizācija (Laboratorijas darbi - 2h).
15. 1.Kontroldarbs: kopsalikuma rasējuma detalizācija - detaļas darba rasējums (Laboratorijas darbi - 1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas sekojoši:
• izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti laboratorijas darbi (80%);
• sekmīgi nokārtots kontroldarbs (20%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Ja nepieciešams, tad laboratorijas darbos iesāktie uzdevumi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši nosacījumiem. Darba aizstāvēšana notiek pēc tā pilnīgas pabeigšanas, laboratorijas darbu laikā.
1.mājas darbs – Vītņu attēlošana un apzīmēšana rasējumos.
2.mājas darbs – Detaļas darba rasējuma izpilde no kopsalikuma rasējuma.

Individuālas patstāvīgas praktiskas studijas, kontroldarbu tēmu padziļinātai apgūšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa laboratorijas darbu, mājas darbu un kontroldarba kumulatīvā vērtējuma.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarba un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto laboratorijas darbu un mājas darbu atzīmēm.
Students sekmīgu atzīmi par laboratorijas darbu un mājas darbiem iegūst, ja darbs ir aizstāvēts un ir izpildīti vismaz 40% no darba izstrādes nosacījumiem.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu iegūst, ja vismaz 60% no uzdevumiem atrisināti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2007. 258 lpp.
2. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 265 lpp.
4. ČukursJ., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.

Papildliteratūra

1. Aumale M., Čukurs J., Nulle I. Inženiergrafika: kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi Tehniskās fakultātes nepilna laika studentiem. Jelgava: LLU, 2006.
2. Čukurs J., Galiņš A., Aumale M. Inženiergrafika. Celtniecības rasējumi un elektroinstalācijas plāni: metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2000. 67 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Frederick E. Giesecke. Technical drawing. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall/Pearson Education, 2003.

Piezīmes

Studiju kurss ir iekļauts Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" obligātajā daļā.