Kursa kods MašZ4021

Kredītpunkti 3

Tehniskā grafika

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Mareks Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir attīstīt telpisko domāšanu un ģeometrisko loģiku par tiem jēdzieniem, kuri ir starptautiskās grafikas valodas pamatā. Pamatmetode ir grafiskā metode, kas saistīta ar kompleksā rasējuma izpildi dažādiem ģeometriskiem pamatelementiem un virsmām. Iemācīt izgatavot un lasīt rasējumus. Sekmēt standartu (LVS, ISO, u.c.) izmantošanu tehniskās dokumentācijas noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - saprot projicēšanas metodi, skatu un griezumu veidošanas principus. Zina pozīciju uzdevumu un metrisku uzdevumu risināšanas metodes. Pārzina nošķeltu ģeometrisku virsmu un to pilnas virsmas izklājumu konstruēšanu. Prot izskaidrot un pievienot rasējumā izmērus un norādes par vītnēm – grafiskie darbi, kontroldarbi.
Prasmes - prot izvēlēties grafisku uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes un izpildīt izstrādājuma detaļu skices, tehniskos zīmējumus, noformēt detaļu darba rasējumus, veikt savienojumu kopsalikuma rasējumus un tiem atbilstošo teksta dokumentāciju, kā arī kopsalikuma rasējumu lasīšanu un detalizāciju atbilstoši LVS, EN, ISO, GOST u.c. standartu prasībām – grafiskie darbi, kontroldarbi.
Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un rasēšanas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai – kontroldarbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

2.0 KP (32h):
Laboratorijas darbi:
1. Tehniskais raksts (2h).
2. Punktu projekcijas (2h).
3. Taišņu projekcijas (2h).
4. Taišņu projekcijas (2h).
5. Plaknes projekcijas (2h).
6. Plaknes projekcijas (2h).
7. Projekciju plakņu maiņa (2h).
8. Piramīdas šķelšana (2h).
9. Konusa šķelšana (2h).
10. 1. kontroldarbs – ģeometrisko pamatelementu projekcijas. Detaļas projicēšana trīs skatos. Aksonometrija (2h).
11. Vienkāršais griezums, aksonometrija (2h).
12. Vītnes (2h).
13. Detaļas skice 2h).
14. 2. kontroldarbs – Griezumi. Salaidumi (2h).
15. Kopsalikuma rasējums. Specifikācija (2h).
16. Rasējumu noformēšana (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pie eksāmena tiek pielaists, ja ir izpildīti un aizstāvēti grafisko darbu rasējumi un kontroldarbi. Eksāmenu kārto izpildot grafisko darbu, tad atbildot izklāsta risinājumu teorētisko pamatojumu, pielietotās metodes.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbos iesāktie uzdevumi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši norādītajiem nosacījumiem. Apgūst neskaidros jautājumus no literatūras. Darba aizstāvēšana notiek pēc tā pabeigšanas, laboratorijas darbu laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums veidojas no studiju kursa grafisko darbu vidējā aritmētiskā vērtējuma, kontroldarbu vidējā aritmētiskā vērtējuma un eksāmena vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par grafisko darbu iegūst, ja darbs ir aizstāvēts un ir izpildīti vismaz 60% no darba izstrādes nosacījumiem.
Students sekmīgu atzīmi par eksāmenu un kontroldarbu iegūst, ja vismaz 40% no grafiskā darba uzdevumiem atrisināti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Čukurs J., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2004. 256 lpp.
3. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
4. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darbu uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010. 216 lpp.
2. Dobelis M., Jurāne I., Veide Z., Fjodorova G., Auzukalns J., Dobelis V., Veide G., Leja E. Inženiergrafikas pamati. Rīga: RTU, 2003. 180 lpp.
3. Bogoļubovs S. Rasēšana. Rīga.: Zvaigzne, 1990. 303 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Materiāli e-etudijās.

Piezīmes

Mežinženieris (profesionālā bakalaura studiju programma)