Kursa kods MašZ3034

Kredītpunkti 3

Inženierdarba organizācija un ergonomika II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Daina Kanaška

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ3033, Inženierdarba organizācija un ergonomika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iemācīt lietot metodes sarežģītu inženieruzdevumu risināšanā. Inženierdarba organizācija un ergonomika ir vispārizglītojošais studiju kurss, kas balstās uz sistēmu teorijas atziņām, tehnisko sistēmu attīstības likumsakarībām, studenti apgūst informācijas meklēšanas un apstrādes, efektivitātes novērtēšanas, tehniskās jaunrades un ergonomiskās projektēšanas metodes. Metožu apgūšanai izmanto reālus piemērus mašīnu projektēšanas un ražošanas jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - sistēmu analīzes un sintēzes teorētiskie pamati; izprot tehnisko sistēmu attīstības likumsakarības, efektivitātes novērtēšanas un sistēmas optimizācijas metodes. Pārzina informācijas meklēšanas un apstrādes metodes. Izprot ergonomiskās projektēšanas metodes. Pārzina progresīvās jaunrades metodes un teorijas. Vērtēšana - 1. kontroldarbs - Efektivitātes jēdziens sistēmās.
Prasmes - prot izstrādāt inženierdarba mērķi un uzdevumus, pamatot darba aktualitāti, atrast nepieciešamo informāciju un izveidot analītisko pārskatu. Prot izstrādāt inženierdarba uzdevuma alternatīvos risinājumus un pamatot risinājuma izvēli atbilstoši izvirzītajam kritērijam, kā arī novērtēt risinājuma efektivitāti. Prot veikt darba vietas un iekārtas ergonomisko novērtējumu, kā arī pielietot standartu prasības projektējamās iekārtas parametru izvēlē. Vērtēšana - 2., 3. kontroldarbs – Kvalitātes kritēriji sistēmas cilvēks-mašīna funkcionēšanā; sistēmas cilvēks-mašīna, projektēšanas īpatnības.

Kompetence - spēj iegūt un racionāli izmantot informāciju, projektēšanā pielieto progresīvās jaunrades metodes un teorijas, spēj radīt jaunus un pilnveidot esošos produktus, konstrukcijas un tehnoloģijas. Vērtēšana - patstāvīgais inženierdarbs un praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sistēmu analīze un sintēze inženieruzdevumu risināšanā, 1h lekc.
2. Sarežģītu sistēmisku uzdevumu risināšanas posmi, 1h lekc.
3. Sistēmas un apkārtējā vide, 1h lekc.
4. Efektivitātes jēdziens sistēmās, 1h lekc, 2h prakt. darbi.
1. kontroldarbs – efektivitātes jēdziens sistēmās, modelēšana.
5. Modelēšana, tās veidi, 1h lekc.
6. Inovācija, jēdziens, nozīme tautsaimniecībā, 1h lekc, 2h prakt. darbi.
7. Tehniskās jaunrades metodes, 1h lekc, 2h prakt. darbi
8. Pārliecinoša prezentācija, 1h lekc, 2h prakt. darbi.
9. Patstāvīgo inženierdarbu prezentēšana, 1h lekc., 6h prakt. darbi.
10. Tehnikas attīstība un tās ietekme uz cilvēku, 1h lekc.
11. Sistēma cilvēks-mašīna, tās projektēšanas īpatnības un kritēriji, 1h lekc.
12. Cilvēciskie faktori tehnikā, 1h lekc.
2.kontroldarbs – Kvalitātes kritēriji sistēmas cilvēks-mašīna funkcionēšanā.
13. Sistēmas cilvēks-mašīna ergonomiskais raksturojums, 1h lekc.
14. Kvalitātes kritēriji sistēmas cilvēks-mašīna funkcionēšanā, 1h lekc.
15. Ergonomiskās projektēšanas īpatnības un organizatoriskās formas, 1h lekc.
16. Inženierdarba racionālas organizācijas pamatprasības, labās prakses piemēri, 1h lekc. 2h prakt. darbi.

3. kontroldarbs – Sistēmas cilvēks-mašīna, projektēšanas īpatnības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens rakstiskais. Eksāmena uzdevumu veido:
- tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
- praktiskais uzdevums par studiju kursa praktiskajos darbos apgūtajām tēmām.
Patstāvīgais inženierdarbs pilnībā izpildīts un noformēts saskaņā ar prasībām.
Visiem kontroldarbiem, praktiskajiem darbiem un patstāvīgajam inženierdarbam jābūt nodotiem un ieskaitītiem.

Ja kontroldarbu un patstāvīgā darba vidējā atzīme ir 7 un vairāk, eksāmena vērtējumu iespējams iegūt automātiski

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pēta literatūru par patstāvīgajam inženierdarbam izvēlēto tēmu, veido analītisko aprakstu, konstrukcijas analogus, veido konstrukciju saistībā ar sava darba tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Laicīgi izpildīti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi, patstāvīgais inženierdarbs izpildīts un noformēts saskaņā ap prasībām un nodots digitālā un papīra formā.

Obligātā literatūra

1. Arhipova I., Bāliņa S., Statistika ekonomikā. Rīga: Datorzinību centrs, 2003. 352 lpp.
2. Pommers J. Studentu zinātniskā darba pamati. Rīga: Zvaigzne, 1989. 295 lpp.
3. Wickert J. An Introduction to Mechanical Engineering. Iowa State University. Mason, OH: Cengage Learning, 2006. 398 p.
4. Смирнов Б., Гулый Ю. Инженерно психологическое и эргономическое проектирование. Харьков: Гуманитарный центр, 2010. 379 с.

5. Kanaška D., Metodiskie norādījumi Bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju progr. Mašīnu projektēšana un ražošana. Jelgava: TF, 2020. 12 lpp., pieejams http://tf.llu.lv/lv/metodiskie-noteikumi-darbu-izstradasana-un-aizstavesana

Papildliteratūra

1. Kalpakjan S., Schmid S.R. Manufacturing engineering and technology. Jurong: Pearson Prentice Hall, 2010. 1180 lpp.
2. Грундиг К. Проектирование промышленных предприятий: Принципы; методы; практика. Альпина Бизнес букс; Альпина Публишерюз, 2007.

3. Варнеке Х., Брулингер Х. Расчёт затрат для инженеров. Альпина Бизнес букс, 2008. 305.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Informācija par inovatīviem produktiem visos pieejamos avotos.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss profesionālajā bakalaura studiju programmā Mašīnu projektēšana un ražošana