Kursa kods MākZP015

Kredītpunkti 3

Dizains un kultūra

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Praksē apvienota vērošana un dizaina izstrādes metodika. Prakses laikā studenti kā novērotāji iepazīstas ar produktu dizainera profesiju, lietišķās mākslas studiju, kultūras centru darbu, pieredzi to vadīšanā, attīsta analītiskās prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: students zina dizaina veidošanas teoriju, veidus un funkcijas, vēsturi, izprot vērošanas prasmju nozīmību produktu dizaina veidošanas procesā un praktiskajā darbībā darbā. Analizē dizainera, lietišķās mākslas studiju, kultūras centru vadītāju darbu un veic savu novērojumu analīzi. Izprot darba organizāciju un vadīšanu, profesijas standartu;
• Prasmes: prot analizēt dizaina paraugus, izstrādājumus, attīstības koncepciju, pamanīt un analizēt dažādas situācijas dizaina izveides procesā.
• Kompetence: studenti spēj vērot un analizēt dažādas ar dizaina veidošanu saistītas situācijas, izprot produktu dizaina izstādes procesu, ir kompetents modelēt un organizēt izstrādes procesu, dokumentāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1 Prakses norise- 2 nelēļas semestra laikā.
2 Prakses vietas izvēle un saskaņošana.
3 Iepazīties ar dizaina produktu daudzveidību, dizaina veidiem
4 Vērot un analizēt dizainparauga, izstrādājuma, izstrādi un tapšanas gaitu. Apkopot nepieciešamo informāciju.
5 Gūt ieskatu Latvijas dizaineru darbībā, analizēt produktu attīstības procesu no uzņēmēju perspektīvas.
6 Produkta dizaina un tā attīstības process, etapi. Materiāltehniskās bāzes izvērtēšana, izvēle, pamatojums.
7 Fiksēt un izvērtēt dizaina radīšanas pieejas izvēlētajā uzņēmumā. Mākslinieciska, amatnieciska.
8 Regulāras konsultācijas ar prakses vadītājiem.
9 Prakses uzdevumu detalizēta atspoguļošana prakses dienasgrāmatā. Izstrādā prakses atskaiti atbilstoši prasībām.
10 Prakses atskaites iesniegšana IMI. Prakses prezentācijas sagatavošana, atskaites prezentācija.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses uzdevumu atspoguļošanas vērtējums. Prakses dienasgrāmatas iesniegšana IMI, tās vērtējums. Atskaites prezentācijas vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Materiālu vākšana par prakses vietu, prakses vietas produktu dizaina izstādes procesu, dizainera un praktikanta darba atspoguļošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses uzdevumu atspoguļošanas vērtējums.. Prakses dienasgrāmatas iesniegšana IMI, tās vērtējums. Atskaites prezentācijas vērtējums.. Sekmīgi novērtēta prakses atskaite un prezentācija.

Obligātā literatūra

1.Dizainera profesijas standarts. 2010, 279.-285.lpp. [tiešsaiste] [skatīts 27.07.2021]. https://www.lnkc.gov.lv/lv/profesiju-standarti
2.Fiell C., Fiell P. Designing the 21st Century. Köln: Taschen. 2002.
3. Slack L. What is product design? Switzerland: RotoVision SA, 2006. 256 p.
4. Auziņa-Melnalksne D. Dubrovskis J. No idejas līdz panākumiem. Rīga:
Izdevniecība Lietisķās informācijas dienests 2009. 192 lpp.
5. Hellers R. Prasme pārdot. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 72 lpp.

Papildliteratūra

1. Bū Bergstrems Vizuālā komunikācija. Rīga: sia Jāņa Rozes apgāds, 2009. 240 lpp.
2. Bos B. E. Graphic Design Since 1950. London; New York: Thames& Hudson. 2007.,800 p.
3. Lidwell W., Holden K., Butler J. Universal Principles of Design. Beverly, Massachusetts: Rockport Publisher 2010. 272 p.
4. Aspelund K. The design process. New York: Fairchild Books. 2010. 304 p.
5. Hands D. Vision and values in design management. Switzerland: AVA Book, 2009. 200 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Deko. Rīga: Santa. ISSN 1407-7027
2. Veer Catalog.Free online magazines. Pieejams: http//:www.honkiat. com.
3. Communation Arts. Pieejams: http//:www.alolycanread.com

Piezīmes

TF profesionālā bakalaura studiju programmās „ Dizains un amatniecība" 1. kursa 2. semestrī pilna un nepilna laika studijās