Kursa kods MākZ3026

Kredītpunkti 3

Zīmēšana

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits26

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar perspektīvas likumiem, to pielietojumu tēlotājā mākslā, vienkāršu un sarežģītas formas priekšmetu zīmēšanu, kā arī ļauj iepazīties ar dažādām tehnikām, attīsta iztēli, telpisko un radošo domāšanu. Tiek studēts cilvēka vizuālais aspekts, daba gan sīkos, gan lielos apjomos (ainava).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Beidzot kursu students zina zīmējumu kompozīcijas, konstruēšanas, perspektīvas un apjoma veidošanas teoriju, izprot to savstarpējās sakarības un pielietojumu. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.
Prasmes: Prot konstruēt un zīmēt telpiskus uzstādījumus, pielietot dažādas zīmēšanas tehnikas. Iegūst štrihošanas prasmes. Gūst zināšanas un prasmes par kuba, taisnstūra, lodes, cilindra, konusa prizmas, sadzīves priekšmetu, drapēriju, aksesuāru, apavu un dizaina zīmējumu, cilvēka, dabas elementu, mazo dabas formu, pilsētvides un vides elementu konstruēšanu un zīmēšanu. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.

Kompetences: Studenti spēj izmantot kursā iegūtās zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā un attīstībā. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1.Priekšmeta raksturojums, nepieciešamie materiāli un darbarīki. Lekcija 2h
2.Sagatavošanās darbam. Rokas vingrinājumi, štrihošana. Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbi.
3.Perspektīvas likumi, to pielietojums zīmēšanā. Konstruēšana. Lekcija 2h
4.Gaismēnu attiecības, tonalitāte. Gaismēnu attiecības, ēnošana. Lekcija 2h.
5.Vienkāršo ģeometrisku formu konstruēšana. Kubs. Taisnstūra konstruēšana un formas veidošana. Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbi 2h
6.Vienkāršo ģeometrisku formu apjoma veidošana (ēnošana). Kubs. Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbi 2h
7.Vienkāršo ģeometrisku formu apjoma veidošana. Prizmas konstruēšana un formas veidošana. Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbi 2h
8.Vienkāršo ģeometrisku formu apjoma veidošana (ēnošana). Prizma. Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbi 2h
9. Apaļu ģeometrisku formu konstruēšana. Vienkāršo ģeometrisku formu apjoma veidošana (ēnošana). Lode. Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbi 2h
10. Apaļu, liektu ģeometrisku formu konstruēšana, Vienkāršo ģeometrisku formu apjoma veidošana (ēnošana). Konuss. Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbi.
11. Cilindrs. Konstruēšana. Vien kāršo ģeometrisku formu apjoma veidošana (ēnošana). Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbi 2h
12. Dažādu sadzīves priekšmetu formu konstruēšana, ēnošana. Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbi 4h
13. Dizaina zimējumi. Aksesuāru zīmēšana. Tehnika-jaukta Drapēriju, audumu zīmēšana. Laboratorijas darbi 4h
14. Cilvēka figūras studijas. Ātrā skicēšana.Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbi 2h
15. Radošuma attīstīšanas uzdevumi. Dabas elementu zīmēšana. Mazo dabas formu zīmēšana. Tehnika-jaukta. Laboratorijas darbi 2h
16. Radošuma attīstīšanas uzdevumi. Pilsētvides zīmējumi. Interesantu vides elementu zīmēšana. Tehnika-jaukta. Laboratorijas darbi 2h

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laboratorijas darbu ( zīmējumu) veikšana atbilstoši tēmai, paaugstinoties uzstādījuma sarežģītībai. Darbu (zīmējumu) skate, vērtēšana un analīze semestra beigās, ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zīmējumi konkrētās tehnikās tiek veikti atbilstoši tēmām, ievērojot perspektīves, konstrukcijas, apjoma veidošanas un darba noformēšanas nosacījumus. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi. Laboratorijas darbu uzdevumi un to sarežģītības pakāpe var mainīties atbilstoši sagatavotības līmenim.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtēšana tiek veikta visa kursa laikā ar fināla vērtējumu- skati. Izvērtē zīmējumu kompozīciju, proporcijas, gaismēnas, telpiskumu, individuālo izaugsmi. Vērtē zināšanu, prasmju un kompetenču atspoguļojumu zīmējumos, kuri tiek veikti laboratorijas darbos.
Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs studiju kursa laboratorijas darbu kumulatīvā vērtējuma.
Laboratorijas darbus novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību un kritērijiem.

Laboratorijas darbi (zīmējumi ) tiek vērtēti atbilstoši kritērijiem:
1.atbilstība priekšmetu konstruēšanas un perspektīvas likumiem 2 punkti;
2. novietojums lapā 1 punkti;
3. gaismēnu attiecības un forma 2 punkti;
4. tonālās attiecības 2 punkti;
5. štrihs 1 punkts;
6. darba kultūra 1 punkts;
7. izaugsme1 punkts.
Radošumu attīstošajos darbos vērtējot tiek vērtēts radošuma faktors.

Obligātā literatūra

Suņogi A. Lielā zīmēšanas grāmata; Zvaigzne ABC
ISBN: 978-9934-0-4249-2; 2015; 408 lpp;
Smits R. 2007. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.384 lpp.
Votsona L. Meistardarbnīca. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC,2007. 128 lpp
Eissen K. Sketching: Drawing techniques for product designers Koos Eissen, Roselien Steur and BIS Publishers; 2007. 253.lpp.
Pipes A. Drawing for designers: Laurence King publishing; 2007; 215 lpp.

Papildliteratūra

1. Bārnsa-Meliša G. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.
2. Felder E., Emmett E. The Complete Book of Drawing Techniques. London: Kandour, 2005. 128 p.
3. Верделли A. Искусcтво рисунка. Москва: ЭКСМО, 2003. 159 c.

Periodika un citi informācijas avoti

https://www.youtube.com/watch?v=Asq0KgU7UEA
https://www.youtube.com/watch?v=AURsBM3pff4
https://www.youtube.com/watch?v=i9uPAArP0OU
https://www.youtube.com/watch?v=h0CBS5K9tas

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF studiju programmā "Dizains un amatniecība." un otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā"