Kursa kods MākZ3024

Kredītpunkti 3

Padziļinātā zīmēšana II

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums12.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inta Paulsone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

MākZ3016, Padziļinātā zīmēšana I

MākZ3026, Zīmēšana

Kursa anotācija

Studiju kurss padziļināti iepazīstina ar perspektīvas likumiem, to pielietojumu tēlotājā mākslā, vienkāršu un sarežģītas formas priekšmetu zīmēšanu, kā arī ļauj iepazīties ar dažādām tehnikām, attīsta iztēli, telpisko un radošo domāšanu. Studiju kursa ietvaros tik studēts cilvēka vizuālais aspekts, daba gan sīkos, gan lielos apjomos (ainava).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Beidzot kursu students zina zīmējumu kompozīcijas, konstruēšanas, perspektīvas un apjoma veidošanas teoriju, izprot to savstarpējās sakarības un pielietojumu, zīmējot uzstādījumus, kuri sastāv no vairākiem priekšmetiem. Iegūst zināšanas par dažādu materiālu un faktūru, ģipša arhitektūras detaļu, dažādu dabas formu, cilvēka figūras skicēšanu. Iegūst zināšanas par dažādām zīmēšanas tehnikām. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.
Prasmes: Prot konstruēt un zīmēt sarežģītākus telpiskus uzstādījumus dažādos rakursos ar atšķirīgu virsmu faktūru, pielietot dažādas zīmēšanas tehnikas un to sintēzi, attēlojot priekšmetus, ģipša arhitektūras detaļas, dabas elementus, ēku fragmentus un vides objektus. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.
Kompetences: Studenti radoši spēj izmantot zināšanas, prasmes un metodiskās spējas profesionālajā darbībā un attīstībā. Tiek vērtēti laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1.Dažādu materiālu un faktūru zīmēšana. Tehnikas. Kopīgais un atšķirīgais. Lekcija.
2. Ģipša arhitektūras detaļu zīmēšana. Konstruēšana, gaismēnas, apjoms. Lekcija.
3. Dabas formu, putnu, zīmēšana. Materialitāte. Raksturs. Lekcija.
4. Cilvēka figūras skicēšana, proporcijas, apjoma veidošana, metodika, tehnikas (ogle, sangīna, pastelis). Lekcija.
5.Uzstādījums: priekšmeti no dažādiem materiāliem( metāls, stikls pinumi ). Konstruēšana. Laboratorijas darbi 2h.
6. Uzstādījums: priekšmeti no dažādiem materiāliem( metāls, stikls pinumi ). Ēnošana. Gaismēnu attiecības. Kopveselums. Laboratorijas darbi 4h.
7. Ģipša arhitektūras detaļu zīmēšana. Konstruēšana. Laboratorijas darbi 2h
8. . Ģipša arhitektūras detaļu zīmēšana. Konstruēšana, gaismēnas, apjoms. Laboratorijas darbi 2h.
9. Ģipša arhitektūras detaļu zīmēšana. Gaismēnas, apjoms. Kopveselums. Laboratorijas darbi 2h.
10. Skicēšana. Augu zīmēšana. Tehnika- jaukta. Konstruēšana. Apjoma veidošanu ar ēnošanu. Laboratorijas darbi 2h
11. Ātrā skicēšana. Cilvēka figūra. Proporcijas, Pozas. Apģērba zīmēšana. Tehnika-zīmulis, ogle, sangīna. Laboratorijas darbi 2h
12. Asociatīvais zīmējums. Radošuma attīstīšanas uzdevumi. Pasteļtehnika. Laboratorijas darbi 2h
13. Materiālā kontrastējošu vai saskanīgu trauku grupas zīmēšana. Dažādi vizuālās izteiksmes līdzekļi. Tehnika- marķieri. Laboratorijas darbi 4h
14. Aksesuāru zīmēšana. Tehnika-zīmulis. Laboratorijas darbi. 2h
15. Cilvēka skices. Tehnika-zīmulis, ogle, sangīna. Laboratorijas darbi. 2h
16. Ēku zīmēšana. Perpektīve satekpunkti. Jaukta tehnika. Laboratorijas darbi. 2h

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laboratorijas darbu ( zīmējumu) veikšana atbilstoši tēmai, paaugstinoties uzstādījuma sarežģītībai. Darbu (zīmējumu) skate, vērtēšana un analīze semestra beigās, ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zīmējumi konkrētās tehnikās tiek veikti atbilstoši tēmām, ievērojot perspektīves, konstrukcijas, apjoma veidošanas un darba noformēšanas nosacījumus. Ja nepieciešams, nodarbībā iesāktie darbi tiek pabeigti patstāvīgi. Laboratorijas darbu uzdevumi un to sarežģītības pakāpe var mainīties atbilstoši sagatavotības līmenim.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtēšana tiek veikta visa kursa laikā ar fināla vērtējumu- skati. Izvērtē zīmējumu kompozīciju, proporcijas, gaismēnas, telpiskumu, individuālo izaugsmi. Vērtē zināšanu, prasmju un kompetenču atspoguļojumu zīmējumos, kuri tiek veikti laboratorijas darbos.
Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs studiju kursa laboratorijas darbu kumulatīvā vērtējuma.
Laboratorijas darbus novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību un kritērijiem.

Laboratorijas darbi (zīmējumi ) tiek vērtēti atbilstoši kritērijiem:
1.atbilstība priekšmetu konstruēšanas un perspektīvas likumiem 2 punkti;
2. novietojums lapā 1 punkti;
3. gaismēnu attiecības un forma 2 punkti;
4. tonālās attiecības 2 punkti;
5. štrihs 1 punkts;
6. darba kultūra 1 punkts;
7. izaugsme1 punkts.
Radošumu attīstošajos darbos vērtējot tiek vērtēts radošuma faktors.

Obligātā literatūra

Suņogi A. Lielā zīmēšanas grāmata; Zvaigzne ABC
ISBN: 978-9934-0-4249-2; 2015;408 lpp;
Smits R. 2007. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.384 lpp.
Votsona L. Meistardarbnīca. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC,2007. 128 lpp
Eissen K. Sketching: Drawing techniques for product designers Koos Eissen, Roselien Steur and BIS Publishers; 2007. 253.lpp.
Pipes A. Drawing for designers: Laurence King publishing; 2007; 215 lpp.

Papildliteratūra

1. Bārnsa-Meliša G. Akvarelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp.
2. Felder E., Emmett E. The Complete Book of Drawing Techniques. London: Kandour, 2005. 128 p.
3. Верделли A. Искусcтво рисунка. Москва: ЭКСМО, 2003. 159 c.

Periodika un citi informācijas avoti

https://www.youtube.com/watch?v=Asq0KgU7UEA
https://www.youtube.com/watch?v=AURsBM3pff4
https://www.youtube.com/watch?v=i9uPAArP0OU
https://www.youtube.com/watch?v=h0CBS5K9tas
https://www.youtube.com/watch?v=pwoH-IqmeaU
https://www.youtube.com/watch?v=LstXS_RzI7Q
https://www.youtube.com/watch?v=yKenAJfr818

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF studiju programmā "Dizains un amatniecība." un otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā"