Kursa kods LauZP065

Kredītpunkti 4.50

Laukkopība I

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2020

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunita Bimšteine

Dr. agr.

Aizstātais kurss

LauZR001 [GLAUR001] Laukkopība I

Kursa anotācija

Rada iespēju iegūtās teorētiskās zināšanas specialitātē nostiprināt praktiskajā darbā lauksaimniecības uzņēmumos. Vākt, sistematizēt un aprakstīt kolekcijas par dažādām laukkopības tēmām. Iespēja salīdzināt un izteikt vērtējumu par praksē lietotajām metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

nostiprinātas zināšanas un kritiska izpratne agronomiskajos jautājumos; teorētiskās atziņas tiks salīdzinātas ar prakses saimniecības praktisko pieredzi, aktuālajām problēmām – prakses pārskats.
Prasmes izvērtēt sējumu stāvokli, kā arī analizēt pielietoto kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju; vadīt un organizēt lauku darbus – audzēšanas tehnoloģiskās kartes sagatavošana.

Kompetence sadarbībā ar darba vadītāju veikt saimniecības agrotehnisko pasākumu plānošanu, vadīšanu un kontroli – prakses pārskata prezentēšana un iesaistīšanās diskusijās aizstāvēšanas laikā.

Kursa saturs(kalendārs)

15 dienas – prakse saimniecībā/uzņēmumā, kuras laikā jāiepazīstas ar šādām tēmām:
1. Saimniecības raksturojums, specializācija.
2. 2 plašāk audzēto kultūraugu tehnoloģiskās kartes.
3. Sēklkopības nozare.
4. Saimniecības augšņu raksturojums.
5. Agroķīmija.
6. Nozīmīgākie kaitīgie organismi.
7. Augu aizsardzības sistēma.
8. Meliorācijas sistēma.
9. Saimniecības attīstības vīzija.

10. Sadarbības partneri.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses gala vērtējumu – ieskaite.
Prakses pārskata iesniegšana e-studijās. Prezentācija un atsauksme no prakses vietas vadītāja.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses programmas uzdevumu izpilde un prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses pārskata vērtēšanas kritēriji: satura atbilstība prasībām, Pārskata prezentēšana un autora spēja atbildēt uz jautājumiem un iesaistīties diskusijā, pārskata noformējuma atbilstība Lauksaimniecības fakultātes noteikumiem par studiju darbu izpildi un noformējumu.

Obligātā literatūra

1. Augkopība (2004). A. Ružas redakcijā. LLU: SIA JUMIS. 374 lpp.
2. Augsnes ilgtspējīga izmantošana (2008). O. Nikodemus red. O. Nikodemus, A.Kārkliņš, M. Kļaviņš u.c. Rīga: Akadēmiskais apgāds. 256 lpp.
3. Augu slimības (2003) B.Bankinas red.Jelgava: LLU, 247 lpp.
4. Bankina B., Gaile Z. (2014) Ziemāju labības un to slimības. Jelgava,: LLU 104 lpp.
5. Latvijas augšņu noteicējs (2009). A. Kārkliņa red. A. Kārkliņš, I. Gemste, H. Mežals u.c. Jelgava: LLU. 240 lpp.
6. Priedītis A. (1996) Kultūraugu kaitēkļi. Rīga, Zvaigzne ABC, 293 lpp.

7. Turka I. (2004) Pesticīdu lietošanas riski augu aizsardzībā. Rīga: Zvaigzne. 159 lpp.

Papildliteratūra

1. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībai. Ozolnieki: SIA LLKIAC.

2. Rokasgrāmata augu aizsardzības līdzekļu droša lietošana cilvēkam un videi, LAALRUTA, 2013. - 52. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Interneta resursi - www.vaad.gov.lv

Piezīmes

Obligāta profesionālā prakse LF profesionālā bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecība" Laukkopības specializācijā pilna un nepilna laika studijās.