Kursa kods LauZP048

Kredītpunkti 9

Lauksaimniecība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā243

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits243

Kursa apstiprinājuma datums20.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Biruta Bankina

Dr. biol.

Kursa anotācija

Prakses laikā tiek nostiprinātas zinātniskā darba iemaņas un/vai pedagoģiskās un prezentācijas prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students iegūst zināšanas par zinātnisko iestāžu darbību un projektu pieteikšanas un īstenošanas iespējām un padziļina prasmes iekārtot izmēģinājumus, veikt novērojumus, strādāt ar zinātniskajām iekārtām. Rezultātā spēj patstāvīgi strādāt zinātnisko darbu un gatavot prezentācijas – gan par zinātniskā darba rezultātiem, gan izglītojošas – studiju kursu ietvaros vai citās auditorijās.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Prakses vietas raksturojums, zinātniskajā iestādē īstenotie un pašlaik īstenojamie projekti.
2. Izmēģinājumu/novērojumu veikšana un datu apstrādes metodika.
3. Aktivitāšu apraksts: piedalīšanās izmēģinājumu iekārtošanā, novērojumu veikšana, datu vākšana u.c. darbības un/vai pedagoģisko prasmju attīstīšana – metodisko materiālu gatavošana, nodarbību un/vai lekciju vadīšana.

4. Personisko zināšanu, prasmju un kompetences kritisks izvērtējums; prakses laikā iegūtā progresa novērtējums; tālāk pilnveidojamo virzienu definēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai


Ir iesniegta un aizstāvēta prakses atskaite, kurā ietvertas plānā paredzētās sadaļas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs prakses laikā saskaņā ar prakses plānu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ir iesniegta pareizi noformēta atskaite, kurā aprakstīta zinātniskā iestāde, izmēģinājumu iekārtošana, datu vākšanas metodika, kā arī dots kritisks personisko zināšanu, prasmju un kompetences izvērtējums un definēti virzieni, kuros nepieciešama pilnveidošanās.

Obligātā literatūra

Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2020). Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 6. papild. un pārstr. izd. Jelgava: LLU. 69 lpp