Kursa kods LauZ6121

Kredītpunkti 5

Integrētā augu aizsardzība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits30

Laboratorijas darbu stundu skaits30

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Ināra Turka

Dr. habil. agr.

Kursa anotācija

Studenti apgūst integrētās augu aizsardzības (IAA) būtību un izmantošanas iespējas kultūraugu kaitēkļu un slimību ierobežošanai. Izprot kaitīguma un kritisko sliekšņu jēdziena jēgu. Studē ģenētiski modificēto kultūraugu tehnoloģijas un rezistences fenomenu. iepazīstas ar optimāliem augu aizsardzības līdzekļu izvēles ekonomiskiem un ekoloģiskiem nosacījumiem. Kaitīgo organismu monitorings un lēmuma pieņemšana par apstrādes nepieciešamību - ir būtiskas sastāvdaļas maģistra studiju kursā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūtās zināšanas atspoguļo maģistrantu padziļinātu izpratni par integrētās augu aizsardzības būtību un izmantošanas iespējām, kas balstās uz ķīmisko un bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu iedarbības spektru un fizioloģiskiem mehānismiem. Maģistranti pratīs izmantot teorētiskās zināšanas augu aizsardzības līdzekļu izvēlē, ievērojot ekonomiskos un ekoloģiskos nosacījumus, atbilstošu, zinātniski atzītu metodiku izvēle pētījumu veikšanai un datu analīzei.
Iegūtā kompetence ļaus veikt patstāvīgus pētījumus, padziļināti analizēt zinātniskās literatūras avotus par pētījumu tēmu, publiski diskutēt par pētījumu tematiku, patstāvīgi gatavot prezentācijas un profesionāli aizstāvēt tās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 IAA priekšmeta būtība, saturs un vēsture
2 Kaitīgo organismu ierobežošanas metodes. Ģenētiskās metodes. Biotehnoloģijas metodes u.c.
3 Bioloģiskās metodes vieta un loma IAA
4 Kaitīgo organismu rezistences fenomens, fizioloģiskie mehānismi un rezistences novēršanas iespējas
5 Kaitīgo organismu monitorings, stratēģija un mērķi.
6 Meteoroloģisko datu izmantošana integrētajā augu aizsardzībā
7 Kaitīgo organismu savairošanās sliekšņi
8 Kaitīgo organismu dabiskie ienaidnieki kā regulējošs faktors IAA
9 Lauka novērojumi, materiāla ievākšanas metodes, protokoli.
10 Prognozēšanas modeļi pasaulē un Baltijas valstīs
11 Informācijas ieguve un izplatīšana lietotājam. Informācijas tehnoloģijas.
12 IAA loma un vieta Labas lauksaimniecības praksē
13 AA un ķīmiskās augu aizsardzības salīdzinājums no ekoloģiskā viedokļa.
14 Ekonomiskie aspekti integrētajā augu aizsardzībā. Aprēķini.
15 Likumdošanas akti augu aizsardzībā un IAA.
16 Augu aizsardzības metožu un līdzekļu izvēle, to ekonomiskais un ekoloģiskais pamatojums IAA sistēmās.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semināri un prezentācijas.

Obligātā literatūra

1. Cook R. James, Kenneth F. Baker The Nature and Practice of Biological Control of Plant pathogens . The American Phytopthological Society, 1996. 539 pp.
2. Crop loss Assesment and Pest management Ed. by P.S. Teng ,1996, APS Press. 269 p.
3. Perspectives in Ecological Theory and Integrated Pest Management/ed. By M.Kogan, P.Jepson. Cambridge University Press, 2007. 570 p.
4. Dent D. Insect Pest management. CAB International, 1991. 604 p.

Papildliteratūra

1. Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts. Rīga, VAAD. ik gadus.
2. Planzenschutz im Intergrierten Ackerbau. Verlag landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale. 1992. 331.
3. Turka I. Pesticīdu lietošanas riski augu aizsardzībā. Ozolnieki: LLKC, 2003. 159 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Specializācijas studiju kurss LF maģistrantūras programmā.