Kursa kods LauZ6096

Kredītpunkti 2

Lopkopības menedžments

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Armīns Laurs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt zināšanas par govju ganāmpulka menedžmenta sistēmas izmantošanas iespējām, menedžmenta sistēmas funkcionālajiem blokiem, kā arī šīs sistēmas praktisko izmantošanu, veicot jaunas informācijas ievadi, uzkrātās informācijas šķirošanu un nomaiņu, kā arī nepieciešamo datu ieguvi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par piena lopkopībā lietotiem menedžmenta sistēmu veidiem un to galvenajiem funkcionālajiem blokiem, ietverot govju ganāmpulka atražošanas un veselības kontroles sistēmu „Herd Navigator” un attiecīgās komplektējošās iekārtas: spēkbarības izēdināšanas stacijas, teļu ēdināšanas automātus utt. Zināšanas novērtē kontroldarbos.
Prasmes – orientēties moderno govju ganāmpulka menedžmenta sistēmu uzbūvē, kā arī tās praktiskās izmantošanas iespējās, veicot informācijas ievadi, šķirošanu un nepieciešamo datu ieguvi. Prasmes novērtē praktiskajos darbos.

Kompetence - orientēties fermu menedžmenta sistēmu piedāvājumā. Kompetenci novērtē praktiskaijos darbos un kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Govju ganāmpulka menedžmenta sistēmas nozīme, uzbūve un vēsturiskā attīstība – 3h
2. Liellopu identifikācijas sistēmas. Kombinētās spēkbarības izēdināšanas stacijas, teļu ēdināšanas automāti – 3h
3. Govju slaukšanas bloka uzbūve un darbība - 3h
4. Govju un teļu ēdināšanas bloka uzbūve un darbība – 2h
5. Govju ganāmpulka reprodukcijas un dzīvnieku šķirošanas bloku uzbūve un darbība – 2h
6. Tehnoloģisko sistēmu uzraudzības un dzīvnieku individuālo datu uzskaites bloku uzbūve un darbība – 2h
7. Praktiskais darbs Nr.1. – 1h
8. Praktiskais darbs Nr.2. Kontroldarbs. – 2h
9. Ganāmpulka menedžmenta sistēma Alpro Windovs. Vispārīgs apskats. Darbība ar datiem – 3h
10. Ganāmpulka menedžmenta sistēmas Alpro Windovs funkcijas "Jauna govs" un "Noņemt govi" – 2h
11. Ganāmpulka menedžmenta sistēmas Alpro Windovs funkcija "Slaukšana" – 2h
12. Ganāmpulka menedžmenta sistēma Alpro Windovs funkcijas "Vairošanās" un "Šķirošanas sistēmas" – 2h
13. Govju ganāmpulka atražošanas un veselības kontroles sistēma "Herd Navigator" – 2h
14. Praktiskais darbs Nr.3 - 1h
15. Praktiskais darbs Nr.4 – 1h

16. Kontroldarbs - 1h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, izpildīti visi praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās ieskaitei, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu vidējā vērtējuma.
Students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 75% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.
Atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu vidējiem rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Laurs A., Zujs V. Ganāmpulka menedžmenta sistēma. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.
2. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. / J.Priekuļa red. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.

3. Instruction Book VMSMgmt 2007. VMSClient. Tumba: DeLaval, 2006. 246 S.

Papildliteratūra

1. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.

2. Laurs A. Teļu automatizēta ēdināšana. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 40 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. Pieejams: https://www.la.lv/agrotops
2. Advanced Dairy Management Solutions. Pieejams: https://www.afimilk.com/
3. The 5 Production Systems. Pieejqams: https://www.dairynz.co.nz/business/the-5-production-systems/
4. Farm Management. Pieejams: https://www.delaval.com/lv/our-solutions/farm-management/
5. GEA DairyNet herd and farm management. Pieejams: https://www.gea.com/en/dairy-farming/index.jsp

Piezīmes

Obligāts kurss Tehniskās fakultātes maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammai "Lauksaimniecības tehnoloģija un tehnika".