Kursa kods LauZ6009

Kredītpunkti 25

Maģistra darbs

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā1000

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits1000

Kursa apstiprinājuma datums25.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Biruta Bankina

Dr. biol.

Kursa anotācija

Maģistra darba tematika tiek formulēta no maģistra studiju specialitātes virzieniem (dārzkopība, laukkopība, lopkopība un uzņēmējdarbība lauksaimniecībā). Maģistra darbam nepieciešami divu gadu zinātniski eksperimentālie dati vai tehnoloģisko procesu, saimniekošanas modeļu projekti, plāni un to pamatojums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Ir ieguvis padziļinātas zināšanas ar maģistra darba tematiku saistītajā izvēlētajā šaurajā specializācijas jomā.
Prot analizēt literatūru un apkopot iegūtos datus un saistot tos ar agrāk iegūtiem pētījumu rezultātiem.
Spēj kritiski izvērtēt esošās zināšanas un radoši integrēt tās savā pētījumā. Ir spējīgs publiski diskutēt par jaunajām idejām un hipotēzēm, pamatot secinājumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba tēmas un vadītāja izvēle, tās aktualitātes identifikācija un definēšana. 20 h
2. Maģistra darba mērķa un uzdevumu formulēšana, darba uzdevuma sagatavošana. 20 h
3. Literatūras studijas. 120 h
4. Pētījuma metodikas izstrādāšana. 80 h
5. Literatūras studijas un apskata sagatavošana, prezentācijas sagatavošana un aizstāvēšana. 200 h
6. Izmēģinājumu un/vai novērojumu veikšana, iegūto datu apstrādāšana un interpretācija. 360 h
7. Maģistra darba sagatavošana 160 h

8. Maģistra darba prezentācijas sagatavošana un maģistra darba aizstāvēšana. 40 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darba izstrāde (2 eks.), iesniegšana un aizstāvēšana maģistrantūras eksaminācijas komisijai.

Pamatliteratūra

Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2020) Studiju darba izpilde un noformējums. 6. pildinātais un pārstrādātais izdevums. Jelgava: LLU. 69 lpp. Pieejams: http://www.lf.llu.lv/sites/lf/files/2020-12/Stud_darbu_izpilde_un_noformejums_LF_2020_0.pdf

Papildliteratūra

1. Dārzkopībā.
2. Laukkopībā, augkopībā, augsnes zinātnē un augu aizsardzībā
3. Lopkopībā
4. Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU zinātniskie raksti
2. LZA zinātniskie raksti
3. Ārvalstu zinātniskā periodika
4. Agricultural Reserch, Agrarian Science

Piezīmes

Obligāts akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Lauksaimniecība".