Kursa kods LauZ5114

Kredītpunkti 3

Lauksaimniecības mašīnu teorija I

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

LauZ5108 [GLAU5111] Lauksaimniecības mašīnu teorija I

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir apgūt lauksaimniecības mašīnu un to darbības teorētiskos pamatus: lauksaimniecības mašīnu darba vide un darba objekts; augsnes apstrādes mašīnu darba teorijas pamati; stādāmo mašīnu, sējmašīnu, smidzinātāju un mēslošanas mašīnu teorija un aprēķins; stiebraugu novākšanas mašīnu teorija un aprēķins; tehnisko kultūru novākšanas mašīnu teorijas pamati un aprēķins; šķirojamo mašīnu teorija un aprēķins; priekšstats par mašīnu izmēģināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par lauksaimniecības mašīnu darbības teorētisko pamatojumu.
Prasmes konstatēt mašīnu darbīgo daļu defektus un novērtēt darbības atteikumus, balstoties uz zināšanām par to darbības teorētiskajiem pamatprincipiem. 3 praktiskie darbi, atskaite un darbu aizstāvēšana.

Kompetence izvērtēt lauksaimniecības mašīnu tehnisko un tehnoloģisko atbilstību, kas balstīta uz to uzbūves un darbības teorētisko pamatprincipu izpratni. 3 praktiskie darbi, atskaite un darba aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Arkla vērstuves projektēšana – 2h.
2. Arkla vērstuves projektēšana – 1h. Atskaite.
3. Arkla līdzsvara un gaitas stabilitātes aprēķins – 2h.
4. Arkla līdzsvara un gaitas stabilitātes aprēķins – 1h. Atskaite.
5. Starptautiskās lauksaimniecības tehnikas izstādes apmeklējums – 2h.
6. Starptautiskās lauksaimniecības tehnikas izstādes apmeklējums – 1h. Atskaite.
7. Mehānisko transportieru aprēķins – 2h.
8. Mehānisko transportieru aprēķins – 1h. Atskaite.
9. Pneimatisko transportieru aprēķins – 2h.
10. Pneimatisko transportieru aprēķins – 1h. Atskaite.
11. Stiebraugu preses aprēķins – 2h.
12. Stiebraugu preses aprēķins – 1h. Atskaite.
13. Griezējaparātu aprēķins – 2h.
14. Griezējaparātu aprēķins – 1h. Atskaite.
15. Atskaišu aizstāvēšana – 2h.
16. Atskaišu aizstāvēšana – 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Seši atskaišu veidā noformēti un docētāja ieskaitīti darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās atskaitēm, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites uzdevuma un studiju kursa atskaišu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par atskaitēm var iegūt, ja vismaz 50% atskaišu jautājumu atbildēti pareizi.

Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no aizstāvēto atskaišu vidējiem rezultātiem

Obligātā literatūra

1. Shaker H Aday. Theory of Agricultural Machines. Basrah, Iraq. 2015. 155 p. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/313222427_Theory_of_Agricultural_Machines.

2. Theory, Construction and Calculations of Agricultural Machines Volume 1 / E.S.Boson, O.V.Verniaev, I.I.Smirnov, E.G.Sultan-Shakh. United Book Print, 2016. 314 p.

Papildliteratūra

1. Lauksaimniecības mašīnu teorija: Metodiskie norādījumi patstāvīgajam darbam Arkla līdzsvars TF maģistra programmas Lauksaimniecības inženierzinātne studentiem / K.Vārtukapteinis. Jelgava: LLU, 2017. 25 lpp.
2. Lauksaimniecības mašīnu teorija: Metodiskie norādījumi patstāvīgajam darbam Griezējaparāta aprēķins TF maģistra programmas Lauksaimniecības inženierzinātne studentiem / K.Vārtukapteinis. Jelgava: LLU, 2018. 10 lpp.
3. Smith D.W., Sims B.G., O'Neill D.H. Testing and evaluation of agricultural machinery and equipment: Principles and practices. FAO Agricultural Services Bulletin Nr. 110. Rome: FAO, 1994. 288 p. Pieejams: http://www.fao.org/3/t1841e/t1841e.pdf

4. Клочков, А. В. Сельскохозяйственные машины: теория и расчет: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства" / А.В.Клочков, В.Г.Ковалев, П.М.Новицкий. – Минск: ИВЦ Минфина, 2019. 434 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls „AgroTops”, https://www.la.lv/agrotops.

2. Žurnāls „Saimnieks”, http://www.saimnieks.lv.

Piezīmes

Obligātais kurss maģistra studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammai “Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika"