Kursa kods LauZ5097

Kredītpunkti 3

Mašīnu hidropiedziņa un pneimopiedziņa

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir attīstīt izpratni par hidropiedziņas shēmu veidošanu un hidroiekārtu aprēķiniem. Kursā iepazīst speciāla uzdevuma hidroiekārtas, hidrauliskās sekotāj iekārtas un hidrauliskās uzkares sistēmas. Studijās apgūst proporcionālo hidraulisko piedziņu un hidraulisko shēmu projektēšanu un modelēšanu ar Fluidsim programmu. Tiek izmantota Working model programma hidrauliski piedzītu mehānismu izpētei. Studijās noskaidro hidropiedziņas diagnostikas metodes. Pneimopiedziņas studijās apgūst pneimoiekārtu inženieraprēķinus stacionārā un nestacionārā kustībā un iekārtu diagnostikas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – zina hidropiedziņas shēmu veidošanas un hidroiekārtu aprēķinu likumsakarības. Pārzina speciāla uzdevuma hidroiekārtu uzbūvi un darbību. Vērtēšana - laboratorijas darbi.
Prasmes - prot veikt nepieciešamos aprēķinus un pielietot metodes hidrauliskās sistēmas konstruktīvo elementu noteikšanā un variantu izvēlē. Prot izmantot Fluidsim un Automation programmu hidraulisko sistēmu projektēšanai un modelēšanai. Vērtēšana - laboratorijas darbi.

Kompetence - spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšanai. Vērtēšana - mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Hidrocilindru virzuļu sinhronizācija – Laboratorijas darbs: Plūsmas dalītāji. Lekcija 1h,
Lab.d. 1h.
2. Spiediena pastiprināšanas iekārtas – Laboratorijas darbs: Spiediena pastiprināšanas shēmas. Lekcija 1h, Lab.d. 1h.
3. Proporcionālās hidroiekārtas. Lekcija 1h.
4. Datoru izmantošana hidrosistēmu projektēšanā – Laboratorijas darbs: Programma Fluidsim. Lekcija 1h, Lab.d. 1h.
5. Datoru izmantošana hidrosistēmu projektēšanā – Laboratorijas darbs: Programma Automation. Lekcija 1h, Lab.d. 1h.
7. Plūsmas parametru mērīšana – Laboratorijas darbs: Spiediena un caurplūdes mērīšana. Lab.d. 1h.
8. Virzuļa nestacionāra kustība. Lekcija 1h.
9. Hidropiedziņas diagnostika. Lekcija 1h, Prakt.d. 2h.
10. Saspiests gaisa sagatavošana. Lekcija 1h.
11. Pneimoiekārta – Laboratorijas darbs: Pneimatiskās shēmas izpēte. Lekcija 1h, Lab.d. 1h.
12. Gaisa izplūde no rezervuāra. Lekcija 1h.
13. Inženiertehniskie aprēķini. Prakt.d. 2h.
14. Pneimosistēmas komponentu izvēle. Prakt.d. 2h.
15. Pneimoautomatizācija. Lekcija 1h.
16. Pneimoiekārtu diagnostika. Lekcija 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Jāprot izskaidrot ieteikto aprēķina metodi. Jāizpilda individuālie uzdevumi laboratorijā un praktiskajos darbos. Jāaizstāv izstrādātais mājas darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Mājas darbs: Hidrauliskās piedziņas projektēšana – 30 h.

2. Laboratorijas darbu datu apstrāde – 30 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumā kumulatīvi tiek iekļauti aizstāvēto laboratorijas darbu, praktisko un mājas darba vērtējumi.

Obligātā literatūra

1. Hidraulisko sistēmu izmantošana lauksaimniecībā. Grāmatu sagatavoja Leonardo da Vinci projekta ietvaros un tās izpildītāji Tilburgas Miggen Brabant koledža (Nīderlande). LLU, Lietuvas LU, Priekulu LT. 2003. 219 lpp.
2. Merkle D., Štaiders B., Toms M. Hidraulika: pamatlīmenis. Tulk. G. Birzietis ... [u.c.]. Rīga: Festo, [2000]. 283 lpp.
3. Proporcionālā hidrauliskā piedziņa. Sagat. Midden Braband ROC, Nīderlandē, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte]. Redaktors A. Kaķītis, [B.v.: b.i., 2002]. 112 lpp.

4. Croser P. Pneimatika. Mācību grāmata. Rīga: Festo Didactic KG, [2000]. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Parr E. A. Hydraulics and pneumatics: a technician's and engineer's guide. 2nd ed. Butterworth-Heinemann publications, 2006. 244 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Fluid Power Journal ISSN: 107 3-7898. Pieejams arī: http://fluidpowerjournal.com. Skatīts 28.12.2018.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā "Lauksaimniecības inženierzinātne" 1. studiju gada 2. semestrī.