Kursa kods LauZ4233

Kredītpunkti 3

Lopkopības fermu modernizācija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums28.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaLauksaimniecības tehnikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Juris Priekulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar jaunāko tehnoloģiju un tehniku, kuru izmanto piena un gaļas lopkopībā, kā arī esošo lopkopības fermu modernizācijas iespējām, ietverot mājdzīvnieku mītņu tehnoloģisko projektēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām students:
• zinās par lopkopības attīstības tendencēm pasaulē, par jaunākām piena un gaļas ražošanas tehnoloģijām, par jaunāko lopkopības tehniku, par lopu mītņu pilnveides iespējām;
• pratīs analizēt un izvērtēt govju, cūku un mājputnu mītņu plānojumus, kā arī veikt dabā esošu mītņu modernizāciju, ieviešot jaunos tehnoloģiskos risinājumus un jaunāko lopkopības tehniku;
• spēs pielietot iegūtas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas modernizējot esošās un būvējot jaunas lopkopības fermas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Lopkopības nozīme un stāvoklis Latvijā. Lopkopības normatīvie akti- 3h.
2 Mūsdienīgi liellopu un teļu turēšanas risinājumi- 3h.
3 Mūsdienīgi cūku un mājputnu turēšanas risinājumi-3h.
4 Lopkopības fermas, to iedalījums, optimālais lielums, galvenās būves, fermas situācijas plāna izstrāde- 3h.
5 Raksturīgākie govju un cūku mītņu plānojuma varianti -3h.
6 Praktiskais darbs: Govju kūts šķērsgriezuma un plānojuma izstrāde- 3h.
7 Lopbarības izdale liellopiem. Kontroldarbs par mājdzīvnieku mītņu tehnoloģisko projektēšanu- 3h.
8 Lopbarības izdale cūkām un mājputniem- 3h.
9 Laboratorijas darbs: Lopbarības sagatavošanas un govju ēdināšanas iekārtas- 3h.
10 Laboratorijas darbs: Cūku un mājputnu ēdināšanas iekārtas- 3h.
11 Jaunākā govju slaukšanas tehnika- 3h.
12 Jaunākā tehnika piena dzesēšanai un uzglabāšanai- 3h.
13 Laboratorijas darbs: Govju slaukšanas iekārtas- 3h.
14 Laboratorijas darbs: Piena uzskaites un pirmapstrādes iekārtas- 3h.
15 Jaunākā tehnika un tehnoloģija kūtsmēslu izvākšanai un uzkrāšanai- 3h.
16 Jaunākās mikroklimata nodrošināšanas sistēmas. Kontroldarbs par jaunāko lopkopības tehniku- 3h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas pēc abu kontroldarbu novērtējumu vidējās atzīmes, kā arī praktisko darbu izpildes vērtējuma.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no laboratorijas un praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par laboratorijas un praktiskajiem darbiem var iegūt, ja vismaz 50% no uzdotā apjoma ir izpildīti.

Pamatliteratūra

1. Laurs A., Priekulis J. Mūsdienīga piena ražošana. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 345 lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. A. Jemeļjanova red. Sigulda: Jumi, Sigra, 2001. 191 lpp.
3. Priekulis J. Lopkopības mehanizācija. Jelgava: LLU, 2008. 355 lpp.
4. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. J. Priekuļa red. Rīga: Poligrāfists, Jelgava : [b.i.], 2003. 198 lpp.

Papildliteratūra

1. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs, 2001. 171 lpp.
2. Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai. Rokasgrāmata. J. Priekuļa un V. Murikova red. 88 lpp.
3. Veiselautade kasiraamat. Koostanud V. Luts. Saku: AS Rebellis, 2001. 185 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops . Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Izvēles studiju kurss LF, VMF un LIF studentiem.