Kursa kods LauZ4189

Kredītpunkti 4.50

Spēkrati

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aivars Birkavs

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

LauZB032 [GLAUB032] Spēkrati

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīties ar spēkratu klasifikāciju un uzbūvi. Kursā tiek apgūta motoru klasifikācija, dzirksteles aizdedzes motoru un kompresijas aizdedzes motoru darbības pamatprincipi un citas tēmas: kloķa - klaņa un gāzu sadales mehānismi, motora dzeses, eļļošanas un barošanas sistēmas, degvielas sūkņi, sprauslas un turbokompresori, aizdedzes sistēmu pārskati, motora mehāniskā un elektroniskā regulēšana, spēkratu transmisijas elementi, sajūgs, pārnesumkārba, sadales kārba, kardānpārvadi, diferenciāli, pusasis, sānpārvadi, riteņu reduktri, gaitas iekārta un tās darbības princips, spēkratu balstiekārtas, to veidi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - spēkratu uzbūves īpatnības, to mezglu darbības principos. Zināšanas tiek novērtētas kontroldarbos. 1. kontroldarbs – “Spēkratu motoru uzbūve un darbība” – testa formā, sekmīga atzīme, ja 50% jautājumi atbildēti pareizi. 2.kontroldarbs – “Spēkratu transmisijas darbība” – testa formā, sekmīga atzīme, ja 50% jautājumi atbildēti pareizi. 3.kontroldarbs – “Spēkratu hidraulikas un jūgvārpstas darbība” – testa formā, sekmīga atzīme, ja 50% jautājumi atbildēti pareizi.
Prasmes - novērtēt spēkratu un motoru tehniskos rādītājus, to darbību; veikt pilnvērtīgu spēkratu apkopi ekonomiska transporta un agrotehniskā darba veikšanai. Prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos.
Kompetence - pastāvīgi analizēt inženiertehniskos spēkratu konstrukciju risinājumus, pastāvīgi risināt tehniska rakstura jautājumus spēkratu bezatteices darbības nodrošināšanai. Spēj patstāvīgi noteikt spēkratu konstrukciju elementu tehnisko stāvokli. Vērtēšana – laboratorijas darbu atskaites.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads spēkratu uzbūvē. Spēkratu attīstības vēsture. Spēkratu klasifikācija. Galvenie spēkratu raksturojošie parametri. (2h lekc.)
2. Iekšdedzes motoru vispārējā uzbūve un darbības principi. Motora indicētā un efektīvā jaudas. (2h lekc., 2 h lab.d.)
3. Kloķa - klaņa mehānisms. Gāzu sadales mehānisms. (2h lekc., 2 h lab.d.)
4. Motora dzeses sistēmas. Motora eļļošanas sistēma. (1h lekc., 3 h lab.d.)
5. Dzirksteļaizdedzes motoru un kompresijas aizdedzes motoru barošanas sistēmu principālās shēmas. Karburācijas principi. (1h lekc., 1 h lab.d.)
6. Degmaisījuma sagatavošanas paņēmieni dīzeļmotorā un degkameru formas. (1h lekc., 3 h lab.d.)
7. Aizdedzes sistēmas sastāvdaļas, uzbūve un darbības princips. Aizdedzes apsteidzes leņķa iestatīšana. (2h lekc., 1 h lab.d.)
8. Transmisiju uzdevums, klasifikācija, raksturojums. Viendiska, divdisku un daudzdisku sajūgi. (2h lekc., 1 h lab.d.)
9. Dzenošie tilti, sānpārvadi un jūgvārpstas. Diferenciāļu bloķēšana. Krusteņa kardāns. Ložu kardāns. (2h lekc., 2 h lab.d.)
10. Stūres, bremžu un gaitas iekārtas. (2h lekc., 2 h lab.d.)
11. Hidrosistēmas un uzkares iekārta. (2h lekc., 1 h lab.d.)
12. Zobratu tipa hidrosūkņu uzbūve un darbības principi. (1h lekc., 1 h lab.d.)
13. Hidrosistēmas eļļas plūsmas sadalītāja uzbūve un darbības principi. (2h lekc., 1 h lab.d.)
14. Traktora hidromehāniskā dzenošo riteņu slogotāja uzbūve un darbības princips. (1h lekc., 2 h lab.d.)
15. Hidromehāniskā pozīciju un spēka regulatora uzdevums un darbības princips. (2h lekc., 2 h lab.d.)

16. Elektrohidrauliskās dzenošo riteņu slogošanas, pozīciju un spēka regulēšanas sistēmas uzbūves īpatnības. (1h lekc., 2 h lab.d.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Visiem kontroldarbiem jābūt uzrakstītiem un laboratorijas darbiem ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās kontroldarbu atzīmes.

Obligātā literatūra

1. Introduction to Internal Combustion Engines. Stone. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.
2. Internal Combustion Engine Handbook. Basshuysen. 2004. SAE

3. Cikovskis V. Iekšdedzes motori. 1 daļa. Rīga: Jumava, 2010. 286 lpp.

Papildliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava, 2008. 199 lpp.
2. Blīvis J., Gulbis V. Traktori un automobiļi. Rīga: Zvaigzne, 1991. 517 lpp.
3. Cikovskis V. Motori. Rīga: Jumava, 2000. 224 lpp.

4. Duffy J.E. Modern automotive technology. Illinois: Goodheart-Willcox, 2009. 1613 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LUBE Magazine. United Kingdom Lubricants Association Limited. lube-media.com | ukla.org.uk, Registered in the UK: No. 936857 VAT Reg No. GB 240 8376 65

2. Profi: Magazin fur Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583.

Piezīmes

Obligāts kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Mašīnu projektēšana un ražošana” studentiem.