Kursa kods LauZ4165

Kredītpunkti 3

Inženiergrafika

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Mareks Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir attīstīt telpisko domāšanu un ģeometrisko loģiku par tiem jēdzieniem, kuri ir starptautiskās grafikas valodas pamatā. Pamatmetode ir grafiskā metode, kas saistīta ar kompleksā rasējuma izpildi dažādiem ģeometriskiem pamatelementiem un virsmām. Iemācīt izgatavot un lasīt rasējumus. Sekmēt standartu (LVS, ISO, u.c.) izmantošanu tehniskās dokumentācijas noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - saprot projicēšanas metodi, skatu un griezumu veidošanas principus. Zina pozīciju uzdevumu un metrisku uzdevumu risināšanas metodes. Pārzina nošķeltu ģeometrisku virsmu un to pilnas virsmas izklājumu konstruēšanu. Prot izskaidrot un pievienot rasējumā izmērus un norādes par vītnēm, virsmu negludumiem un materiālu - grafiskie darbi, kontroldarbi.
Prasmes - prot izvēlēties grafisku uzdevumu risināšanai nepieciešamās metodes un izpildīt izstrādājuma detaļu skices, tehniskos zīmējumus, noformēt detaļu darba rasējumus, veikt savienojumu kopsalikuma rasējumus un tiem atbilstošo teksta dokumentāciju, kā arī kopsalikuma rasējumu lasīšanu un detalizāciju atbilstoši LVS, EN, ISO, GOST u.c. standartu prasībām -grafiskie darbi, kontroldarbi.

Kompetences – spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un rasēšanas prasmes praktiskā darbā un studijās, kā arī radošās domas īstenošanai –kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
2 KP (32 h)
Lekcijas 8 h:
1. Ievads. Tehniskais raksts. Projicēšanas metodes. Punktu projekcijas. (1 h)
2. Taišņu projekcijas. (1 h)
3. Plakņu projekcijas, elementi plaknē. (1 h)
4. Kompleksā rasējuma pārveidošanas paņēmieni. (1 h)
5. Prizmas, piramīdas, cilindra un konusa šķelšana. Aksonometrija. (1 h)
6. Skati. Griezumi. (1 h)
7. Vītņu attēlošana un apzīmēšana. Detaļu skices (1 h)
8. Kopsalikuma rasējums, specifikācija. Detalizācija. (1 h)

Laboratorijas darbi 24 h:
1. Tehniskais raksts. (1 h)
2. Punkta projekcijas. (2 h)
3. Taišņu projekcijas. (1 h)
4. Taišņu projekcijas. (2 h)
5. Plakņu projekcijas. (1 h)
6. Plakņu projekcijas. (2 h)
7. Projekciju plakņu maiņa. (1 h)
8. 1. kontroldarbs – ģeometrisko pamatelementu projekcijas. Projekciju plakņu maiņa. (2 h)
9. Piramīdas šķelšana. (1 h)
10. Konusa šķelšana. (2 h)
11. Reālas detaļas rasējums. (1 h)
12. Vienkāršais griezums. (2 h)
13. Detaļa ar vītni. (1 h)
14. 2. kontroldarbs – griezumi. Vītnes skice. (2 h)
15. Kopsalikuma rasējums. (1 h)
16. Kopsalikuma rasējums. (2 h)
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi iegūst, ja ir izpildīti un aizstāvēti laboratorijas darbu grafiskie rasējumi un kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbos iesāktie grafiskie uzdevumi jāpabeidz patstāvīgi, atbilstoši norādītajiem nosacījumiem. Apgūst neskaidros jautājumus no literatūras. Darba aizstāvēšana notiek pēc tā pabeigšanas, laboratorijas darbu laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa grafisko darbu un kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarba un vidējās studiju kursa atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto grafisko darbu atzīmēm.
Students sekmīgu atzīmi par grafisko darbu iegūst, ja darbs ir aizstāvēts un ir izpildīti vismaz 60% no darba izstrādes nosacījumiem.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu iegūst, ja vismaz 40% no uzdevumiem atrisināti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Čukurs J., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija. Rīga: RaKa, 2004. 233 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika: mācību grāmata. Mašīnbūves rasēšana. Rīga: RaKa, 2004. 256 lpp.
3. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.

4. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Grafisko darbu uzdevumu krājums. Rīga: RaKa, 2010. 216 lpp.
2. Dobelis M., Jurāne I., Veide Z., Fjodorova G., Auzukalns J., Dobelis V., Veide G., Leja E. Inženiergrafikas pamati. Rīga: RTU, 2003. 180 lpp.

3. Bogoļubovs S. Rasēšana. Rīga: Zvaigzne, 1990. 303 lpp.

Piezīmes

Lietišķā enerģētika (profesionālā bakalaura studiju programma)