Kursa kods LauZ4152

Kredītpunkti 3

Augļkopība II

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums09.12.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Kaspars Kampuss

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ4151, Augļkopība I

Kursa anotācija

Augļaugu pavairošanas metožu daudzveidība, stādu audzēšana, dārzu ierīkošanas un audzēšanas īpatnības. Laboratorijas un praktiskajos darbos studenti iegūst padziļinātu izpratni par augļaugiem un praktiskas iemaņas augļaugu pavairošanā, audzēšanā un kopšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Studenti pārzina augļaugu pavairošanas metodes, stādu audzēšanas organizāciju, tehnoloģiju daudzveidību un to realizācijas nosacījumus – 1. kontroldarbs
2. Studenti pārzina augļu dārza ierīkošanu un kopšanu – 2. kontroldarbs
3. Prot patstāvīgi veikt galvenās darba operācijas augļaugu pavairošanā un stādu izaudzēšanā, stādījumu ierīkošanā un kopšanā – laboratorijas un praktiskie darbi

4. Ir kompetents patstāvīgi studēt un apkopot informāciju, plānot augļu un ogu ražošanu, sagatavot prezentācijas, kā arī pamatot savus lēmumus un argumentēt viedokli – patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

I Augļaugu pavairošana (14 h)
1. Augļaugu ģeneratīvas un veģetatīvas pavairošanas metodes – 1 h.
2. Augļaugu pavairošanas ar sēklām tehnoloģijas – 3 h
3. Augļaugu veģetatīvas pavairošanas metodes iesakņojot - 3 h
4. Augļaugu pavairošana potējot – 3 h
5. Stādu audzēšanas veidi: kailsakņu stādi, stādi ar slēgto sakņu sistēmu. Stādu audzēšanas tehnoloģiskais process. Stādaudzētavu veidi. Kokaudzētavu struktūra, pavairojamā materiāla izvēle – 2 h.
6. Noteikumi par augļaugu pavairojamo materiālu. Sertificēts un standartmateriāls. Augu pases – 1 h .
1. Kontroldarbs. Augļaugu pavairošana
II Augļu dārzu izveide un kopšana (16 h)
7. Augļu un ogu dārzu vietas izvēles nosacījumi, dārzu sistēmas un ierīkošanas tehnoloģiskie procesi -7 h
8. Augsnes un augu kopšana dārzā, vainagu veidošanas īpatnības atkarībā no dārzaugu sugas, potcelma, augu vecuma un dārza veida - 8 h
2. Kontroldarbs. Augļu dārzu izveide un kopšana
Seminārs par patstāvīgo darbu – prezentācijas par konkrētu augļaugu audzēšanu, izvēloties sev interesējošās sugas– 2 h.

Laboratorijas/praktisko darbu tēmas:
• Augļaugu pavairošanas veidi, pavairošanas ar spraudeņiem dažādas metodes.
• Augļaugu pavairošana ar sēklām, sēklu stratifikācija.
• Augļaugu pavairošana potējot un potēta stāda izaudzēšana, galveno potēšanas paņēmienu apguve
• Augļu koku vainaga veidošanas pamati un vainaga kopšana. Dārza kopšanas un uzturēšanas sistēmas. Brūču kopšana.
• Ogulāju vainaga veidošanas un kopšanas pamati

• Dažāda vecuma un auguma augļaugu vainaga atjaunošanas iespējas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Pie eksāmena tiek pielaisti studenti, kas ieguvuši sekmīgu vērtējumu kontroldarbos, ir izstrādāti un ieskaitīti praktiskie un laboratorijas darbi un sekmīgi prezentēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs „Komerciāla augļu/ogu dārza vai kokaudzētavas projekts”, ietverot profesionālās un zinātniskās literatūras apskatu, plantācijas/stādījumu ierīkošanas projektu (ieskaitot teritorijas plānu), veicamo kopšanas darbu aprakstu, Ganta diagrammu ierīkošanas un kopšanas darbiem, iegūstamās produkcijas potenciālo apjomu un realizācijas virzienus. Darba apjoms 10-15 lpp. bez izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Darbu iesniedz rakstiski un prezentē studentu grupai seminārā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena gala vērtējums ir vidējā atzīme no eksāmena vērtējuma un semestra laikā rakstītajiem kontroldarbiem un individuālā darba atzīmes.
Iespējams iegūt akumulējošo eksāmena vērtējumu kā aritmētisko vidējo atzīmi no semestra laikā rakstītajiem kontroldarbiem un individuālā darba atzīmes, ja to vērtējums ir ne zemāks par 7.


Laboratorijas, praktisko un individuālā darba uzdevumu novērtē saskaņā ar laboratorijas, praktiskā un individuālā darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Augļkopība. Red. L. Ikase. Dobeles novads: LV Augļkopības institūts, 2015. 544 lpp.
2. Temperate and subtropical fruit production. D. I. Jackson, N. E. Looney (ed.). 2nd edition. UK: CABI Publishing, 2006. 332 p.
3. The Encyclopedia of Fruit and Nuts. J. Janick, R.E. Paull. (ed.). Wallingford, UK; Cambridge, MA: CAB International, 2008. 954 p.

4. Nursery management, tree propagation and marketing. (2013) Nairobi: World Agroforestry Centre, 60 p. http://old.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/MN17565.pdf

Papildliteratūra

1. Sudrabs J. 1960 Augļkopība. Rīga: LVI, 679. lpp (arī citi laidumi)
2. Skrīvele M., Ikase L. 2013. Latvijas ābeles. Rīga: Jumava, 136 lpp.
3. Kārkliņš J., Skrīvele M., Kaufmane E., Ikase L. 2007. Plūmju šķirnes. LVAI, Dobele, 204 lpp.
4. Kārkliņš J. 2004. Bumbieru šķirnes. Dobele, 299 lpp.
5. Ruisa S., Kaufmane E. 2008. Ķiršu, aprikožu un persiku šķirnes. Latvijas Pomoloģija, Izd. Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 216 lpp.
6. Strautiņa S., Kalniņa I. 2019. Avenes un to audzēšana. Rīga: Jumava,
7. I.Grāvīte (2016) Plūmes. Šķirnes, kopšana, padomi un receptes. Izdevniecība ”Lauku Avīze”, 128.lpp.
8. Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S. 2011. Augļu koku un ogulāju veidošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 96.lpp.
9. Vēsturiskie dārzi. Šķirņu katalogs. Kviklys D., Gelvonauskiene D., Karkleliene R., Juškevičiene D., Dambrauskiene E., Uselis N., Lanauskas J., Ikase L., Lepse L., Kaufmane E., Feldmane D., Dēķena Dz., Zeipiņa S. Babtai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2019. 175 p.
brīvpieejas informācijas avots: http://fruittechcentre.eu/sites/default/files/2019-03/skirnu_katalogs_elektroniska_versija_HG.pdf
10. Westwood M. K. (1993) Temperate-Zone Pomology. Physiology and Culture. 3rd ed. Portland: Timber Press. 535 p

11. Gough, Bob. An encyclopedia of small fruit [elektroniskais resurss] / Bob Gough. Binghamton, N.Y. : Haworth Food & Agricultural Products Press, c2007. 161 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Acta Horticulturae ISSN: 0567-7572
2. Journal of Tree Fruit Production (ISSN 1540-8590)
3. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. brīvpieejas informācijas avots: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/prolas-overview.xml?tab_body=overview un konkrēti:
4. 2017. gada 71. sējums Nr. 3: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/71/3/prolas.71.issue-3.xml
2013. gada 67. sējums Nr.2: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/67/2/prolas.67.issue-2.xml
5. Zinātniski praktisko konferenču “Līdzsvarota Lauksaimniecība” rakstu krājumi (brīvpieejas): http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba
6. Žurnāls "Agrotops"
7. “Profesionālā Dārzkopība” - e-žurnāls (brīvpieejas): http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba
8. Fruit Quarterly - e-žurnāls (brīvpieejas): http://nyshs.org/fruit-quarterly/past-issues/
9. Obstbau - https://www.obstbau.org/
10. “Lauku Avīze” tematiskās avīzes

11. Plant Nursery Management: Principles and Practices. (2014) Ratha Krishnan, Rajwant K. Kalia, J.C. Tewari, M.M. Roy. Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, 40 p. http://www.cazri.res.in/publications/PRathaKrishnan.pdf

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss profesionālās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība", kvalifikācija agronoms ar specializāciju dārzkopībā.