Kursa kods LauZ4151

Kredītpunkti 3

Augļkopība I

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.12.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Kaspars Kampuss

Dr. agr.

Priekšzināšanas

Biol1001, Botānika

Biol3006, Augu fizioloģija II

Biol3014, Augu fizioloģija I

Kursa anotācija

Augļaugu daudzveidība, ekoloģiskās prasības, bioloģiskās īpatnības un kvalitatīvas produkcijas ieguves priekšnoteikumi. Laboratorijas un praktiskajos darbos studenti iegūst padziļinātu izpratni par augļaugiem un praktiskas iemaņas augļaugu šķirņu izvēlē, ražas novākšanā un kvalitātes vērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina augļaugu klasifikāciju, daudzveidību, uzbūvi un bioloģiskās īpatnības – kontroldarbs
2. Prot pazīt un nosaukt augļaugus, patstāvīgi veikt galvenās darba operācijas augļaugu ražas novākšanā un ražas kvalitātes vērtēšanā – laboratorijas, praktiskie darbi un patstāvīgais darbs

3. Ir kompetents izvērtēt augļu ražas kvalitāti un dot rekomendācijas tās uzlabošanai, kā arī pamatot savus lēmumus un argumentēt viedokli – laboratorijas un praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Augļkopības vieta lauksaimniecības produkcijas ražošanas sistēmā, tās tautsaimnieciskā nozīme, aktualitātes un perspektīvas. Augļu un ogu nozīme pilnvērtīgā uzturā ¬– 1 h
2. Normatīvie akti, kas saistoši augļkopībā - 1 h
3. Augļaugu klasifikācija, sistemātika – 2 h
4. Augļaugu daudzveidība, identifikācija – 2 h
5. Augļaugu botānisko un bioloģisko īpatnību ietekme uz to audzēšanu un izmantošanu – 7 h
6. Augļaugu uzbūve, uzbūves īpatnību ietekme uz dārza kopšanu, ražošanu un mūžu - 6 h
7. Augļaugu veģetācijas un miera periodu īpatnības, to ietekme uz ražošanu un ziemcietību - 2 h
8. Augļaugu ražas veidošanās un ražas kopšana. Ražošanas periodiskums – 1 h
9. Augļaugu šķirnes – 2 h
10. Augļu un ogu ražas vērtēšana, novākšana un uzglabāšana - 5 h.
11. Augļu ražas kvalitātes analīze. Kvalitatīvas ražas iegūšana – 2 h
Kontroldarbs. Ievads. Augļaugu daudzveidība, uzbūve un bioloģiskās īpatnības
Tests par patstāvīgo darbu – Augļaugu identifikācija.

Laboratorijas/praktisko darbu tēmas:
• Augļaugu pazīmju aprakstīšana un piederības noteiktam taksonam identificēšana pēc dotā auga paraugiem.
• Augļaugu sakņu un vainaga sistēmas uzbūve un augļzariņu veidi
• Augļaugu stumbra un zaru anatomiskā uzbūve
• Augļu koka vecuma noteikšana un mūža gaitas raksturojuma sastādīšana pēc stumbra šķērsgriezuma analīzes datiem.
• Potēta auga potēšanas komponentu saderības raksturojuma sastādīšana pēc saauguma vietu analīžu datiem
• Augļu optimālā novākšanas laika noteikšanas metodes.
• Augļu novākšana un ražas parametru aprēķini
• Augļu produkcijas kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru izmaiņas glabāšanas procesā
• Doto augļu šķirņu sensora un agronomiska novērtēšana, šķirņu daudzveidības analīze un izvēles nosacījumi.
• Augļu kvalitātes novērtēšana dotajam paraugam pēc tirgus un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Kvalitātes pazemināšanās cēloņu analītiska izpēte dotajos augļu paraugos

• Augļaugu pumpuru klasifikācija un to dislokācija vainagā. Koka (krūma) iepriekšējo gadu ražas raksturošana un nākamā gada ražas prognozēšana pēc doto paraugu zaru analīzes datiem

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.

Ieskaiti iegūst studenti, kas ieguvuši sekmīgu vērtējumu kontroldarbā un testā, ir izstrādāti un ieskaitīti praktiskie un laboratorijas darbi, spēj identificēt un īsi raksturot augļaugus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi pilnveido iemaņas augļaugu kultūraugu/sugu identifikācijā un apgūst to starptautisko nomenklatūru (nosaukumus latīņu valodā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Laboratorijas, praktisko un individuālā darba uzdevumu novērtē saskaņā ar laboratorijas, praktiskā un individuālā darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Augļkopība. Red. L. Ikase. Dobeles novads: LV Augļkopības institūts, 2015. 544 lpp.
2. Temperate and subtropical fruit production. D. I. Jackson, N. E. Looney (ed.). 2nd edition. UK: CABI Publishing, 2006. 332 p.
3. The Encyclopedia of Fruit and Nuts. J. Janick, R.E. Paull. (ed.). Wallingford, UK; Cambridge, MA: CAB International, 2008. 954 p.

4. Fundamentals of Temperate Zone Tree Fruit Production. Ed. by J. Tromp, A.D. Webster, S.J.Wetheim. Leiden: Backuys Publishers, 2005. 400 p.

Papildliteratūra

1. Sudrabs J. 1960 Augļkopība. Rīga: LVI, 679. lpp (arī citi laidumi)
2. Skrīvele M., Ikase L. 2013. Latvijas ābeles. Rīga: Jumava, 136 lpp.
3. Kārkliņš J., Skrīvele M., Kaufmane E., Ikase L. 2007. Plūmju šķirnes. LVAI, Dobele, 204 lpp.
4. Kārkliņš J. 2004. Bumbieru šķirnes. Dobele, 299 lpp.
5. Ruisa S., Kaufmane E. 2008. Ķiršu, aprikožu un persiku šķirnes. Latvijas Pomoloģija, Izd. Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 216 lpp.
6. I.Grāvīte (2016) Plūmes. Šķirnes, kopšana, padomi un receptes. Izdevniecība ”Lauku Avīze”, 128.lpp.
7. Brūvelis A, Segliņa D. (2014) Smiltsērkšķis. Audzēšana, izmantošana, receptes AS Lauku avīze, 111.lpp.
8. Āboliņš M., Liepniece M., u.c. (2012) Lielogu dzērveņu audzēšana Zvaigzne ABC, 110.lpp.
9. Strautiņa S., Kalniņa I. 2019. Avenes un to audzēšana. Rīga: Jumava,
10. Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S. 2011. Augļu koku un ogulāju veidošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 96.lpp.
11. Vēsturiskie dārzi. Šķirņu katalogs. Kviklys D., Gelvonauskiene D., Karkleliene R., Juškevičiene D., Dambrauskiene E., Uselis N., Lanauskas J., Ikase L., Lepse L., Kaufmane E., Feldmane D., Dēķena Dz., Zeipiņa S. Babtai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2019. 175 p.
brīvpieejas informācijas avots: http://fruittechcentre.eu/sites/default/files/2019-03/skirnu_katalogs_elektroniska_versija_HG.pdf
12. Westwood M. K. (1993) Temperate-Zone Pomology. Physiology and Culture. 3rd ed. Portland: Timber Press. 535 p
13. Valero, Daniel. Postharvest biology and technology for preserving fruit quality [elektroniskais resurss] / Daniel Valero and Maria Serrano. Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis Group, 2010. 287 p.
14. Gough, Bob. An encyclopedia of small fruit [elektroniskais resurss] / Bob Gough. Binghamton, N.Y. : Haworth Food & Agricultural Products Press, c2007. 161 p.
15. Rosa L. A., Alvarez-Parrilla E., González-Aguilar G A. Fruit and vegetable phytochemicals :chemistry, nutritional value and stability, Ames, Iowa, (2010) Wiley-Blackwell, 367 p.

16. Postharvest: The physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentals, 5th (2007)edition by R.Wills, 252 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Acta Horticulturae ISSN: 0567-7572
2. Journal of Tree Fruit Production (ISSN 1540-8590)
3. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. brīvpieejas informācijas avots: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/prolas-overview.xml?tab_body=overview un konkrēti:
2017. gada 71. sējums Nr. 3: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/71/3/prolas.71.issue-3.xml
2013. gada 67. sējums Nr.2: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/67/2/prolas.67.issue-2.xml
4. Zinātniski praktisko konferenču “Līdzsvarota Lauksaimniecība” rakstu krājumi (brīvpieejas): http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba
5. Žurnāls "Agrotops"
6. “Profesionālā Dārzkopība” - e-žurnāls (brīvpieejas): http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba
7. Fruit Quarterly - e-žurnāls (brīvpieejas): http://nyshs.org/fruit-quarterly/past-issues/
8. Obstbau - https://www.obstbau.org/

9. Lauku Avīze” tematiskās avīzes

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss profesionālās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība", kvalifikācija agronoms ar specializāciju dārzkopībā.