Kursa kods LauZ4125

Kredītpunkti 3

Mašīnu remonts un drošums

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

TraZ4056, Spēkratu uzbūve

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir izprast mašīnu remonta būtību un nepieciešamību. Šajā studiju kursā studenti padziļināti apgūst spēkratu un lauksaimniecības tehnikas defektu veidus, to rašanās cēloņus, diagnostikas iespējas un defektu novēršanas paņēmienus. Iepazīstas ar spēkratos izmantoto detaļu un elementu tehniskā stāvokļa noteikšanas un remonta paņēmieniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par spēkratu un to agregātu atteikumu veidiem, to defektēšanas un novēršanas paņēmieniem, remonta iespējām un atjaunošanas procesā izmantotajām iekārtām un materiāliem;
• Prasmes noteikt spēkratu detaļu tehnisko stāvokli, kā arī efektīvākos paņēmienus un līdzekļus spēkratu un to agregātu darbaspēju atjaunošanai;
• Kompetence pastāvīgi veikt spēkratu atteikumu noteikšanu un atjaunošanas paņēmiena izvēli, kā arī izvēlēties šiem darbiem atbilstošas iekārtas un instrumentus.

Kursā iegūtās zināšanas un prasmes tiks vērtētas pēc pārbaudes darbiem, viena patstāvīgā darba uzdevuma, laboratorijas darbiem un to atskaitēm.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mašīnu remontu būtība un nepieciešamība – 2 h.
2. Mašīnu drošuma jēdziens un to rādītāji – 1 h.
3. Detaļu defekti un defektēšana – 2 h.
4. Motora kloķvārpstas defektēšana un remonta paņēmieni– 2 h.
5. Cilindru bloka defektēšana un remonts – 2 h.
6. Motoru galvu, vārstu, sadales vārpstas defektēšana un remonts – 3 h
7. Metināšanas iekārtas, to veidi. Detaļu atjaunošanas paņēmieni veicot metināšanu – 3 h.
8. Spēkratu virsbūvju veidi un to konstrukcija, drošības karkass – 1 h.
9. Virsbūvju kopšana, defektēšana, atjaunošanas un remonta paņēmieni un tehnoloģijas – 2 h.
10. Virsbūvju remonta stendi un aprīkojums, ģeometrisko izmēru noteikšana un kontrole – 2 h.
11. Virsmu krāsošanas principi un tehnoloģijas, krāsu veidi, īpašības un pielietojums, krāsošanas aprīkojums, antikorozijas apstrāde – 2 h.
12. Spēkratu stikli, to veidi, defekti, remonts un nomaiņas tehnoloģija – 2 h.
13. Plastmasas detaļu remonts un izmantojamie remonta materiāli, kompozītmateriāli, to izmantošana detaļu izgatavošanā un remontā – 2 h.
14. Spēkratu vadības sistēmu defekti, to darbības pārbaude un remonta iespējas – 2 h.
15. Ritošās daļas un balstiekārtu defekti, to pārbaude un remonta iespējas – 2 h.

16. Lauksaimniecības tehnikas defekti, to diagnostikas pamatprincipi – 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem, aizstāvētiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem.
Jābūt nokārtotiem visiem pārbaudes darbiem ar vērtējumu vismaz 4 balles.
Jābūt izstrādātam un ieskaitītam patstāvīgajam darbam.

Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti izstrādā patstāvīgo darbu konspektīva apraksta veidā par spēkratu motora detaļu atteikumiem, to diagnostiku un remonta paņēmieniem.
Patstāvīgā darba tēma tiek saskaņota ar pasniedzēju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pārbaužu testi tiek ieskaitīti, ja vērtējums tajos iegūts vismaz 4. Pārbaužu testu vērtēšanas kritērijos norādīts konkrēts punktu skaits par katru pareizi atbildētu testa jautājumu.
Laboratorijas darbi tiek ieskaitīti, ja atbilstoši prasībām izstrādātas laboratorijas darbu atskaites un tās sekmīgi aizstāvētas.
Patstāvīgais darbs tiek vērtēts ar atzīmi.
Eksāmena vērtējums var tikt izlikts automātiski, ja izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi, patstāvīgais darbs un sekmīgi nokārtoti visi pārbaudes darbi. Gala vērtējums veidojas no vidējā vērtējuma par pārbaudes darbiem, patstāvīgā darba, kā arī vērtējuma par laboratorijas darbu izpildes pilnību un kvalitāti.

Obligātā literatūra

1. Galoburda A. Automobiļu remonts. Jelgava: LLU, 2008. 239 lpp.
2. Berjoza D, Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
3. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana. Laboratorijas darbu uzdevumi un to izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.

4. Galoburda A. Mašīnu remonts: laboratorijas darbu uzdevumi, to izpildes metodika un palīgmateriāli. Jelgava: LLU, 2008. 40 lpp

Papildliteratūra

1. Krick R. Modern automotive technologies. - Publisher Goodheart-Willcox CO Publisher, 2003.

2. Fisher R. and others. Modern Automotive Technology, Fundamentals, service, diagnostics. Haan-Gruiten, Germany : Verl.: Europa - Lehrmittel, 2006. 688 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Auto Moto Žurnāls. Rīga: Dadzis, Moto Magazyn (Polija). ISSN 1407-0952.

2. За рулем. Москва: За рулем. ISSN 0321-4249.

Piezīmes

Obligātais kurss TF lauksaimniecības inženierzinātnes pamatstudiju programmas Autotransports un Lauksaimniecības tehnika apakšprogrammu pilna un nepilna laika studentiem.