Kursa kods LauZ4122

Kredītpunkti 3

Pamati darbā ar AutoCAD

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir gūt padziļinātu izpratni par datorizētās projektēšanas jēdzienu, datorgrafikas pielietošanas iespējām inženierproblēmu risināšanā, kā arī datorizētās projektēšanas sistēmu izvēles pamatprincipiem. Praktiski studenti apgūst dažādu detaļu rasēšanas un noformēšanas iespējas, lietojot AutoCAD programmatūru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par datorprojektēšanas jēdzienu un CAD sistēmu izmantošanu dažādās ražošanas jomās, automatizēto sistēmu izvēles pamatprincipiem. Zināšanas tiek novērtētas 1. kontroldarbā un praktiskajos darbos. Prasmes izvēlēties datorprojektēšanas lietotni atbilstoši risināmajai problēmai, to izmantot tehniskās dokumentācijas, piemēram, rasējumu un specifikāciju, izveidošanai un prezentēšanai. Prasmes tiek novērtētas 2. kontroldarbā, praktiskajos un patstāvīgajos darbos. Kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot informācijas tehnoloģiju iespējas inženierproblēmu risināšanā un vadīšanā, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli. Kompetences tiek novērtētas praktiskajos un patstāvīgajos darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Datorprojektēšanā pielietojamo programmu, datortehnikas un palīgiekārtu pārskats un demonstrācija. – 2 h
2. Vienkāršu līniju un figūru rasēšana. – 2 h
3. Vienkāršu figūru modificēšana. Piesaistes lietošana. – 2 h
4. Iesvītrojumi un teksts rasējumā. – 2 h
5. Izmēru izlikšana rasējumos. Izmēru stilu definēšana. – 2 h
6. Slāņu definēšana un lietošana. Izmēru un formas novirzes. – 2 h
7. Veidņu izmantošana rasējumu veidošanā. Rakstlaukuma sagatavošana. Veidnes saglabāšana. – 3 h
8. 1. kontroldarbs. Tests par kursa pirmās daļas teorētiskajiem aspektiem. – 1 h
9. Gatavu bloku ievietošana rasējumā. Bloku veidošana, rediģēšana. Stilu un slāņu kopēšana no citiem rasējumiem. – 2 h
10. Rasējumi pēc parauga iegūto iemaņu nostiprināšanai. – 6 h
11. Rasējumu izvades sagatavošana un drukāšana. – 2 h
12. Trīsdimensiju modeļu veidošana. Trīsdimensiju koordinātu sistēmas. Skati. – 2 h
13. Pilnformas modeļu, plaknisku un liektu virsmu veidošanas un rediģēšanas komandas. Trīsdimensiju objektu vizualizācija. – 3 h
14. 2. kontroldarbs. Tests par kursa otrās daļas teorētiskajiem aspektiem. – 1 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti ar atzīmi, ja izstrādājis praktiskajos darbos uzdotos uzdevumus, uzrakstījis divus kontroldarbus, kā arī izstrādājis un prezentējis individuālos uzdevumus. Praktiskajos darbos veiktie uzdevumi jāatrāda un jāpastāsta par izpildes gaitu, kā arī jāatbild uz jautājumiem par konkrētās tēmas teorētiskajiem aspektiem. Teorētiskās zināšanas kontroldarbos tiek novērtētas testa veidā. Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu vidējā vērtējuma, testu vidējā vērtējuma un individuālo rasējumu vidējā vērtējuma.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

2D rasējuma izstrāde un prezentēšana pēc individuāla uzdevuma. 3D rasējuma izstrāde un prezentēšana pēc individuāla uzdevuma. Standartizēto izstrādājumu ievietošana rasējumā no AutoCAD Mechanical bibliotēkas (katram studentam viens standartizētais izstrādājums no cilnes Content), sagatavojot pamācību konkrētās komandas lietošanā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbā var iegūt sekmīgu vērtējumu, ja vismaz 50% no testa jautājumiem ir atbildēti pareizi. Augstu vērtējumu students saņem, ja praktiskajos un patstāvīgajos darbos izpildītie uzdevumi ir pabeigti, labi noformēti un students pārzina darba izpildes gaitu un prot atbildēt uz jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Dukulis I. Pamati darbā ar AutoCAD 2018: mācību e-grāmata. Jelgava, 2018. 178 lpp.
2. Omura G., Benton B.C. Mastering AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018. John Wiley & Sons, 2017. 1048 p.
3. Onstott S. AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018 Essentials. John Wiley & Sons, 2017. 432 p.

Papildliteratūra

1. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika. Mašīnbūves rasēšana: Mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 256 lpp.
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika (Tēlotājas ģeometrijas pamati, projekciju rasēšana. Konstruktoru dokumentācija. Datorizētās projektēšanas pamati). Jelgava: LLU, 2008. 416 lpp.
3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: Mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp.

Piezīmes

Brīvās izvēles kurss TF studiju programmās "Lauksaimniecības inženierzinātne", "Mašīnu projektēšana un ražošana", "Lietišķā enerģētika".