Kursa kods LauZ4098

Kredītpunkti 1.50

Dzīvnieku ēdināšana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lilija Degola

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2052, Barības līdzekļi

LauZ3145, Dzīvnieku ēdināšana

Vete2023, Dzīvnieku anatomija un fizioloģija

Aizstātais kurss

LauZK004 [GLAUK004] Dzīvnieku ēdināšana

Kursa anotācija

Studenti veic barības vielu noteikšanu dzīvnieku uzturē, produkcijas ražošanā. Aprēķina barības devas dzīvniekiem, veic lopbarības plānošanu dažādu sugu, vecuma, produktivitātes grupu dzīvniekiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa darba izstrādes rezultātā studenti iegūs zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanu ražošanas apstākļos. Studenti pratīs aprēķināt lopbarības daudzumu un izanalizēt dzīvnieku barības devas konkrētā saimniecībā, būs kompetenti spriest, analizēt un aprēķinu veidā argumentēt, un izvēlēties labākās dzīvnieku ēdināšanas tehnoloģijas. Atbilstoši noformēšanas prasībām uzrakstīts un sekmīgi aizstāvēts kursa darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa darba noformēšanas prasības, darba mērķa izvirzīšana un uzdevumi tā sasniegšanai.
2. Tēmas izvēle un darba struktūras noteikšana.
3. Literatūras izvēle un konspektu sagatavošana.
4. Literatūras pamatojuma sagatavošana.
5. Izvēlētās tēmas datu materiāla ieguve.
6. Pētījuma vietas raksturojums.
7. Pētījuma dzīvniekiem izmantoto barības līdzekļu zootehniskais un ekonomiskais raksturojums.
8. Barības devu sastādīšanas principi pētījuma dzīvniekiem.
9. Barības devu analīze.
10. Lopbarības vajadzība un ražošanas plānošana pētījuma dzīvniekiem.
11. Lopbarības ražošanas plāna sastādīšana dažāda vecuma un produktivitātes grupu dzīvniekiem.
12. Rezultātu analīze un ekonomiskais pamatojums.
13. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
14. Kursa darba labošana un pilnveidošana
15. Kursa darba noformēšana un iesniegšana.
16. Kursa darba prezentācija un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgs novērtējums par izdrukātu, iesniegtu un mutiskā prezentācijā aizstāvētu kursa darbu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi raksta kursa darbu, veic aprēķinus un tos analizē, veido studētās literatūras kopsavilkumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kursa darbu var iegūt, ja izpildīts darba apjoms vismaz 15 lpp. A4 formāta, ar 30% studētās literatūras kopsavilkumu (12-15 literatūras avoti). Ir sastādīta un analizēta, vismaz viena dzīvnieku barības deva. Kursa darbs uzrakstīts atbilstoši fakultātes izstrādātajām studiju darbu metodiskajām prasībām. Sagatavota prezentācija un mutiski aizstāvēts darbs.

Obligātā literatūra

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004. 363 lpp. Ir LLU FB 10 eks.
2. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: LLKC, 1998. 102 lpp. Ir LLU FB 85 eks.
3. Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 211 lpp. Ir LLU FB 153 eks.
4. Latvietis J., Sprūžs J., Osītis U. Normējošie kritēriji un kvalitātes prasības kombinētās spēkbarības gatavošanai. Jelgava: LLU,1998. 28 lpp. Ir LLU FB 5 eks.
5. Latvietis J. Lopbarības katalogs. Rīga: Latvijas Zinību biedrība, 1996. 85 lpp. Ir LLU FB 24 eks.
6. Degola. L.,Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. Jelgava: SIA Drukātava, 2016. 52 lpp. ISBN 978-9984-48-219-4Ir LLU FB 13 eks.
7. Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava: Proventus Farms Pluss, 2007. 289 lpp. Ir LLU FB ~100 eks
8. Osītis U. Gaļas liellopu ēdināšana. Jelgava: LLU, 2000. 47. lpp. Ir LLU FB 54 eks.

Papildliteratūra

1. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013. 308 lpp. ISBN 978-9984-48-096-1 Ir LLU FB 55eks.
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013. 47 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
3. Minerālvielas liellopiem. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2016. 35 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
4. Studiju darbu noformēšanas noteikumi. http://www.lf.llu.lv/sites/lf/files/2018-01/Stud_darbu%20noformejums_2016-1.pdf
5. NRC Nutrient requirements of swine. 11th rev.ed. Washington: The National Academies Press, 2012. 400 p https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition
6. Patience J.F., Thacker P.A., de Lange C.F.M. Swine nutrition guide. 2nd edition. Canada: Published by Prairie Swine Centre Inc., 1995. 274 p. http://www.prairieswine.com/publications-psc/pdf-sng/PREFACE.PDF

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Journal of Animal Science, American Society of Animal Science. Print ISSN 0021-8812, Online ISSN 1525-3163

Piezīmes

Profesionālā bakalaura grāda ieguvei Lauksaimniecībā, kvalifikācijai Ciltslietu zootehniķis.