Kursa kods LauZ4097

Kredītpunkti 3

Dzīvnieku ēdināšana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums09.04.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lilija Degola

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ3053, Laukkopība

LauZ4146, Dzīvnieku fizioloģija

LauZ4241, Pļavkopība

Kursa anotācija

Barības vielu noteikšana dzīvnieku ēdināšanā un produkcijas ražošanā. Barības izlietojums dzīvnieku produkcijas ražošanai. Pamatprincipi, prasības dzīvnieku ēdināšanas organizēšanā un plānošanā. Dzīvnieku ēdināšanas normēšana. Barības devu sastādīšana dažādu sugu vecuma, produktivitātes grupu dzīvniekiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūst zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanu, par barības normēšanu un lietderīgu izmantošanu. Sekmīgi uzrakstīta ieskaite.
Studenti iegūs prasmes sastādīt barības devas dzīvniekiem un plānot barības ekonomisku izlietojumu. Sekmīga praktisko darbu izpilde.
Būs kompetenti diskutēt un argumentēt par lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas nozīmīgumu produkcijas ražošanā. Sekmīgi uzrakstīta ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Barības vielas, proteīna nozīme, sastāvs, normēšana, apgāde. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
2. Ogļhidrāti, lipīdi, to nozīme, maiņa organismā, ietekme uz produkcijas kvalitāti, apgāde. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
3. Minerālvielu, vitamīnu un citu bioloģiski aktīvu vielu maiņas process, normēšana, apgāde. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
4. Barības vielu sagremojamība, ietekmējošie apstākļi, barības līdzekļu vērtēšana. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
5. Zaļbarība un rupjā barība, to veidi, izēdināšanas īpatnības dažādu sugu dzīvniekiem. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
6. Sulīgā barība, skābbarība, tās nozīme, izmantošana. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
7. Lopbarības graudi, eļlas augu sēklas, pārtikas rūpniecības blakusprodukti, to nozīme un normēšana. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
8. Dzīvnieku izcelsmes produkti, kombinētā barība, raksturojums, lietošana un izēdināšanas tehnika. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
9. Lopbarības apstrāde pirms izēdināšanas, lopbarības ražošanas un izlietošanas plānošana. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
10. Govju gremošanas trakta anatomiskās un fizioloģiskās īpatnības, barības devu sastādīšana. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
11. Teļu ēdināšanas prasības, ēdināšanas tipi. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
12. Gaļas liellopu nobarošana, prasības, barības līdzekļu izvēle nobarošanai. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
13. Cūku ēdināšanas bioloģiskie pamati, ēdināšanas normas, barības devu sastādīšana. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
14. Zirgu gremošanas fizioloģija, ēdināšanas normēšana, barības līdzekļu izvēle. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
15. Aitu un kazu ēdināšanas pamati, barības devu sastādīšana. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h 16. Putnu gremošanas trakta īpatnības, ēdināšanas normēšana, barības līdzekļi, ēdināšanas tehnika Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nostrādāti praktiskie darbi. Ieskaitē iegūta sekmīga atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi studē populārzinātnisko literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par ieskaiti var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi.
Nostrādāto praktisko darbu novērtē saskaņā ar praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību. Bez sekmīgu praktisko darbu izpildes nevar kārtot ieskaiti.

Obligātā literatūra

1.Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004.363.lpp.
2.Latvietis J. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana. 2.izd. Rīga: Zvaigzne, 1991. 197 lpp.
3.Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: LLKC, 1998. 102 lpp.
4.Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 211.lpp.
5.Latvietis J., Sprūžs J., Osītis U. Normējošie kritēriji un kvalitātes prasības kombinētās spēkbarības gatavošanai. Jelgava: LLU, 1998. 28 lpp.
6.Latvietis J. Lopbarības katalogs. Rīga: Latvijas Zinību biedrība, 1996. 85 lpp.
7.Degola. L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. SIA Drukātava, ISBN 978-9984-48-219-4, 2016. 52. lpp.

Papildliteratūra

1.Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, ISBN 978-9984-48-096-1, 2013. 308. Lpp.
2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013. 47. Lpp.
3. Minerālvielas liellopiem. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2016. 35. lpp.
4.Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava: Proventus Farms Pluss, 2007. 289 lpp.
5.Osītis U. Gaļas liellopu ēdināšana. Jelgava, LLU, 2000. 47. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Populārzinātnisks žurnāls “Saimnieks”. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Populārzinātnisks žurnāls “Agrotops” AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Lauksaimniecība, kvalifikācijai agronoms ar specializāciju laukkopībā.