Kursa kods LauZ4066

Kredītpunkti 3

Hidraulika un hidropiedziņa I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

LauZ4192 [GLAU4192] Hidraulika un pneimatika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir, balstoties uz šķidruma mehānikas pamatlikumiem, noskaidrot šķidrumā darbīgo spēku līdzsvara un kustības likumus, plūsmu režīmus, hidrostatisko, hidrodinamisko hidraulisko mašīnu uzbūvi, darbības principus, parametrus un ekspluatācijas nosacījumus. Studijās apgūst hidraulikas sistēmu aprēķina metodes. Teorētiski un praktiski apgūst iekārtu vadības sistēmas un regulēšanas iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izprot fluīdu mehānikas pamatlikumus, statisko un dinamisko hidraulisko iekārtu un mašīnu uzbūvi un darbības principus, sūkņu konstruktīvo uzbūvi un darbību kopā ar cauruļvada tīklu. Vērtēšana – 1. un 2. kontroldarbs.
Prasmes – spēj novērtēt fluīdu līdzsvara un kustības likumus no inženiertehniskā redzesloka, kādi darbojas ar fluīdu pildītās tilpnēs un cauruļvados un atvērumos caur kuriem notiek izplūde atkarībā no kustības režīma. Vērtēšana – laboratorijas darbi.

Kompetence - noteiktiem ekspluatācijas apstākļiem spēj izvēlēties attiecīgo hidraulisko aprīkojumu, projektē tvertnes, sprauslas un ūdens apgādes sistēmu elementus. Vērtēšana – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Hidraulikas priekšmets, pētījumu metodes. Hidrauliskais spiediens. Lekcija 1h.
2. Hidrostatikas pamatvienādojums. Hidrostatiskā spiediena aprēķins. 1. kontroldarbs: Spiediena aprēķins sistēmā. Lekcija 2h, Lab. d. 2h, Prakt. d. 2h.
3. Spiedes spēks uz plakanu virsmu. Lekcija 1h.
4. Spiedes spēks uz liektu virsmu. Lekcija 1h.
5. Šķidruma relatīvais līdzsvars. Ķermeņa peldēšana. Lekcija 1h.
6. Šķidruma strūklveida kustības elementi. Lekcija 1h.
7. Bernulli vienādojums.
2. kontroldarbs: Bernulli vienādojuma pielietojumi. Lekcija 2h, Prakt. d. 2h.
8. Reinoldsa kritērijs. Enerģijas zudumi pa caurules garumu. Lekcija 1h, Lab. d. 2h.
9. Enerģijas zudumi uz vietējām pretestībām. Lekcija 1h.
10. Cauruļvadu aprēķins. Lekcija 1h, Lab. d. 2h, Prakt. d. 2h.
11. Iztece caur urbumiem un uzgaļiem. Lekcija 1h.
12. Hidrauliskais trieciens cauruļvados. Lekcija 1h.
13. Spiedējsūkņi, to uzbūve un darbība. Lekcija 1h.

14. Sūkņa celšanas augstums un jauda. Lekcija 1h, Lab. d. 2h, Prakt. d. 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti veido:
• izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti laboratorijas darbi
• sekmīgi nokārtoti kontroldarbi.

Visiem kontroldarbiem un laboratorijas darbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Spiediena aprēķina metožu apgūšana, gatavojoties 1. kontroldarbam – 12 h.
2. Bernulli vienādojuma pielietojumu apgūšana, gatavojoties 2. kontroldarbam – 12 h.

3. Laboratorijas darbu datu apstrāde – 24 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu iegūst, ja aprēķina metode ir apgūta, iegūts aprēķina rezultāts. Students sekmīgi aizstāv laboratorijas darbu, ja veicis nepieciešamos aprēķinus un spēj atbildēt jebkuru kontroljautājumu darbam.

Obligātā literatūra

1. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga, 2005. 183 lpp.

2. Birzietis G., Kaķītis A., Kronbergs Ē., Mežs A., Vizbulis J. Lauksaimniecības hidraulika. Uzdevumi. [B.v.: b.i., 2002]. 64 lpp.

Papildliteratūra

1. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.

2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika: pamatlīmenis. Apz. D. LB. - TP 501 - LV4. izdevums 01/92. 2001. 283 lpp. Rīga: Festo, 2000.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Fluid Power Journal ISSN: 1073-7898. Pieejams arī: http://fluidpowerjournal.com

Piezīmes

Studiju kurss obligāts LLU TF akadēmiskai lauksaimniecības inženierzinātņu bakalaura studiju programmai pilna un nepilna laika studijās 2. studiju gada 4. semestrī.