Kursa kods LauZ4034

Kredītpunkti 1.50

Lauksaimniecības mašīnas III

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Jānis Palabinskis

Dr. sc. ing.

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ4214, Lauksaimniecības mašīnas II

LauZ4258, Lauksaimniecības mašīnas I

Aizstātais kurss

VidEB006 [GVIEB006] Lauksaimniecības mašīnas III

Kursa anotācija

Kursa mērķis - iepazīt lauksaimniecības mašīnu darba vidi un darba objektu: augsne, stiebraini, šķidri, birstoši higroskopiski, bioloģiski aktīvi, ķīmiski agresīvi materiāli; laukkopības darbu tehnoloģijas: režīmi, enerģētika un izmaksas; augkopības produkcijas kondicionēšana un glabāšana; mašīnu konstrukcijas: agrotehniskās prasības, tehnoloģiskie parametri, tehnoloģiskās un kinemātiskās shēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par tehnisko kultūru novākšanas mašīnas kā sarežģīta procesa realizācijas instrumenta pielietojumu, tehnisko kultūru novākšanas mašīnu piedāvājumā, tehnoloģijās un pielietojamās mašīnās un iekārtās.
Prasmes: novērtēt ar tehnisko kultūru novākšanas mašīnām veicamos darbus, izvēlēties pielietojamās tehnikas darbības tehnoloģiskos un tehniskos risinājumus. Paredzēti 2 laboratorijas darbi, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbi.
Kompetences: pārzināt tehnisko kultūru novākšanas mašīnu jautājumus, patstāvīgi izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un tehniku to īstenošanai, kā arī vadīt darbus ar atbilstošo tehniku. Paredzēti 1 laboratorijas darbs, atskaite un darba aizstāvēšana. Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kartupeļu tehnoloģiskās īpašības, kartupeļu novākšanas mašīnas, kartupeļu šķirošana un glabāšana - 4h. Kontroldarbs. Kartupeļu novākšanas mašīnas.
2. Dārzeņi kā novākšanas objekts, dārzeņu novākšanas mašīnas – 4h. Kontroldarbs. Dārzeņu novākšanas mašīnas.
3. Linu un kaņepju novākšanas mašīnas - 4h. Kontroldarbs. Linu un kaņepju novākšanas mašīnas.

4. Augļu un ogu novākšanas mašīnas – 4h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Nostrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, izmantojot studiju programmā norādīto literatūru un konsultējoties pie studiju kursa mācībspēka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaite ir atkarīga no studiju kursa kontroldarbu sekmīga vērtējuma.
Students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Riekstiņš A. Laukkopība. Talsi, 2008. 416 lpp.
2. Ivanovs S., Lazovska V. Linu novākšanas un pirmapstrādei sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. Ulbroka, 2007. 108 lpp.

3. Ivanovs S., Stramkale V. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001. 192 lpp.
4. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Mācību līdzeklis. Ozolnieki, 2002. 247 lpp.

Papildliteratūra

1. Lauksaimniecības mašīnas. J.Ozola red. Rīga: Zvaigzne, 1993. 413 lpp.
2. Landtechnik. Hrsg. von H. Eichhorn. 7. Aufl. Stuttgart: Ulmer, 1999. 688 S. 3. CIGR handbook of agricultural engineering. Edited by CIGR - The International Commission of Agricultural Engineering. St.Joseph : American Society of Agricultural Engineers, 1999. - Vol.3: Plant production engineering. 632 p.26.
3. Augļu un dārzeņu uzglabāšanas knifi. Lauksaimniecības žurnāla “AgroTops” bibliotēka 2019. – 50 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landtechnik-Agricultural Engineering. Pieejams: https://www.landtechnik-online.eu/landtechnik
2. Žurnāls Agro Tops. Pieejams:https://www.la.lv/agrotops

3. Žurnāls Saimnieks LV. Pieejams: http://www.saimnieks.lv

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammai "Lauksaimniecības tehnika"