Kursa kods LauZ4028

Kredītpunkti 4.50

Puķkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.12.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author

Antra Balode

Dr. agr.

author

Daiga Sergejeva

Mg. agr.

Priekšzināšanas

Biol1001, Botānika

Biol3006, Augu fizioloģija II

Biol3014, Augu fizioloģija I

LauZ4027, Daiļdārzkopība

Aizstātais kurss

LauZB006 [GLAUB006] Puķkopība

Kursa anotācija

Ekoloģisko faktoru nozīme puķu audzēšanā un audzējamo sugu izvēlē, rūpniecisko puķu sugu bioloģiski saimnieciskais raksturojums. Puķu pavairošanas metodes un stādu audzēšanas tehnoloģijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Iegūs zināšanas par puķkopības nozari, to ietekmējošajiem faktoriem un introdukciju - 1. kontroldarbs, mājas darbi
2. Pratīs praktiski pielietot iegūtās zināšanas dārzkopības uzņēmumos, izprast puķu audzēšanas īpatnības - Praktiskie darbi

3. Būs kompetenti viengadīgo un daudzgadīgo puķu noteikšanā un raksturošanā – 2. kontroldarbs, patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Puķkopības nozare, tās attīstības perspektīvas. - 2 h
2. Puķu sugu introdukcija un specializācijas virzieni audzēšanā, realizācijā un eksportā- 2 h
3. Ekoloģisko faktoru raksturojums, ražas veidojošie parametri. - 2 h
4. Ekoloģisko faktoru nodrošinājuma iespējas un to ietekme uz produkcijas un kvalitātes rādītājiem. -3 h
1. kontroldarbs. Ekoloģisko faktoru nozīme un nodrošinājuma iespējas puķkopībā.-1 h
5. Temperatūras prasību nodrošinājums augu attīstības fāzēs. - 2 h
6. Substrāti un minerālā barošanās. - 2 h
7. Audzēšanas tehnoloģijas un mēslošanas īpatnības veģetācijas periodā. - 2 h
8. Augu sēšanas laika izvēles pamatprincipi. - 2 h
2. kontroldarbs. Puķes no sēklas līdz starpproduktam vai gala produktam. 1-h
9. Rožu audzēšanas agrotehnikas raksturojums. - 3 h
10. Neļķu audzēšanas sistēma un produktivitāti limitējošie nosacījumi. - 2 h
11. Krizantēmu uzziedināšana un fotoperiodiskā reakcija, kvalitāti noteicošie faktori. - 2 h
12. Podu puķu produkcijas kvalitātes rādītāji un audzēšanas sistēmas raksturojums. - 4 h
3. kontroldarbs. Podu puķu audzēšanas un uzziedināšanas bioloģiski saimnieciskais novērtējums. - 1 h
13. Dārza puķes. Puķu dēstu audzēšanas ekonomiskais novērtējums. - 2 h

Praktisko darbu tematika:
1. Viengadīgās un divgadīgās puķes
2. Daudzgadīgās (dārza) puķes
3. Telpaugi

4. Augu pavairošana un stādu audzēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Lai studiju kursu ieskaitītu, jābūt izpildītiem visiem patstāvīgajiem un praktiskajiem darbiem, sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem.
Gala atzīmi veido vidējā aritmētiskā atzīme no eksāmena, kontroldarbiem, patstāvīgajiem darbiem un referāta.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Viengadīgo puķu apraksta tabulas - darbu iesūta elektroniski.
2. Daudzgadīgo puķu apraksta tabulas - darbu iesūta elektroniski.
3. Telpaugu apraksta tabulas - darbu iesūta elektroniski.

4. Referāts - patstāvīgas zinātniskās literatūras un profesionālās informācijas studijas par izvēlēto tēmu (tēmas izvēlas nodarbību sākumā), lai sagatavotu apraksta daļu 8-10 lpp. apjomā un prezentāciju 10 15 min garumā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu un patstāvīgo darbu un referāta vērtējuma.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Gala atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarbu un patstāvīgo darbu un referāta vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Bagust, H. (1996) The Gardener’s Dictionary of Horticultural Terms. Cassell, p.337
2. Birulis I. (2007) 400 puķes Latvijā no pavasara līdz rudenim. Rīga: Lauku Avīze, 224 lpp.
3. Briede G. (2008) Dārza papardes un zāļveida ziemcietes. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds. 143 lpp.
4. Gailīte M, Klovāne I. (2018) Siltumnīcas. Uzbūvē sapņu māju saviem augiem! Rīga: Latvjas Mediji, 215 lpp.
5. Hodge, G. (2011) RHS Propagation Techniques. Mitchel Beazley,
6. Leopold A.C., Kriedemann P. E.(1975) Plant growth and development. McGraw- Hill.
7. Monsone L., Juhansons B.k. (2006) Vasaras puķes. Rīga: Zvaigzne ABC. 173 lpp.
8. Nollendorfs V. (2003) Kūdras substrāti katrai kultūrai. Dārzs un Drava. Nr. 3, 6-10 lpp.
9. Nollendorfs V. (2004) Augsnes jākaļķo regulāri. Vides Vēstis. Nr. 3, 38-45 lpp

10. Onkele A. (2004) Vasaras puķu dārzs 2. Lauku Avīzes tematiskā avīze. Rīga: LA izdevniecība . 62 lpp.

Papildliteratūra

1. Gailīte M. (2006) Kasetes dēstu audzēšanai. Agrotops. Nr. 1, 30-33 lpp.
2. Hodžs Dž. (2014) Botānika dārzkopjiem. Dārzkopības māksla un zinātne. Apskats un skaidrojumi. Rīga: Zvaigzne ABC. 224 lpp.
3. Lielpētere A. (2009) Bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi un mikrobioloģiskie preparāti- cilvēku labklājībai. Rakstu krājums. SIA Bioefekts. 132 lpp.

4. Nollendorfs V., Osvalde A., Paegle G. (2004) Ūdens mūsu zemes lielākā vērtība. Vides vēstis . Nr. 2. 16 32 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārzs un Drava. Rīga, SIA Saimnieks. LV.
2. Dārza Pasaule. Rīga, SIA Dienas žurnāli.

3. Deko.: dārzs, būvniecība, dizains, interjers. Rīga, SIA Žurnāls Santa.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība”, Agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna un nepilna laika studentiem.