Kursa kods LauZ4020

Kredītpunkti 3

Tirgzinība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ingūna Gulbe

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss ir veltīts izpratnes veidošanai par tirgus darbības principiem. Mārketinga kā zinātnes veidošanās priekšnoteikumi un vēsturiskā attīstība. Mārketinga vide. Mārketinga stratēģiskās plānošanas process, tā izveides principi un norise. Stratēģiskās plānošanas teorētiskās atziņas ar analītisku pieeju. Praktisko problēmu izpēte. Akcentētas teorijas un jēdzieni. Mūsdienu komunikāciju problēma, to pētniecība. Kvantitatīvo metožu izmantošana tirgzinību pētīšanā. Starptautiskā mārketinga pamati, vadīšana un koordinācija, kultūrvēsturiskās izziņas nozīme starptautiskajā mārketingā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina mārketinga pamatprincipus, koncepcijas, tirgus veidus – 1.kontroldarbs.
2. Spēj parādīt zināšanas par patērētāju motivāciju, tirgus segmentēšanu, marketinga elementu mijiedarbību – 2.kontroldarbs.
3. Pārzina produktu virzīšanas principus dažādos tirgos. Spēj parādīt zināšanas par aktuālajām, mārketinga tendencēm – 3 kontroldarbs.
4. Prasmes veikt mārketinga stratēģiju analīzi , izvēlēties un pamatot dažadas novērtēšanas metodes, izdarīt secinājumus un pieņemt mārketinga lēmumus - semināri (diskusija, situācijas analīze, grupu darbs).

5. Kompetence izveidot kompleksu ilgtspējīgu mārketinga startēģiju un argumentēti diskutēt par to –mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mārketinga būtība, mērķi un funkcijas. Mārketinga kā zinātnes veidošanās priekšnoteikumi un attīstība. (Lekcija 1h).
2. Tirgus veidi, to nozīme mārketinga aktivitātēs. Mārketinga koncepcijas. Mārketinga iekšējā un ārējā vide. Konkurence. (Lekcija 1h). Tirgus veidu analīze un kokurentu novērtēšanas metodes. (Praktiskie darbi 2h).
3. Tirgus informācija un mārketinga pētījumi. Patērētāju uzvedības modeļi.Tirgus segmentēšana un mērķa tirgus noteikšana. (Lekcija 1h).
Mārketinga pamatprincipi, koncepcijas, tirgus veidi. (1.kontroldarbs 1 h).
4. Mārketinga pasākumu komplekss. Mārketings un patērētāju interešu nodrošināšana (Lekcija 1h). Lobisms lauksaimniecības un pārtikas nozarē. (Praktiskie darbi 1 h) .
5. Produkta jēdziens, raksturlielumi un sortiments. Mārketings un kvalitāte. Jaunu preču /pakalpojumu izstrāde. Tirgus segmentēšana. (Lekcija 1h). Tirgus segmentēšanas praktiskā nozīme (Praktiskie darbi 1h).
6. Zīmolvedība. Preces ekonomiskā vērtība. Cenu veidošanas stratēģijas un taktika. (Lekcija 1h)
Patērētāju motivācija, tirgus segmentēšana, mārketinga elementu mijiedarbība. (2.kontroldarbs 1h).
7. Produktu pārdošanas ceļu izvēle uzņēmuma kopējās darbības stratēģisko un taktisko mērķu sistēmā. Loģistika mārketingā. (Lekcija 1h). Pārtikas nozares populāru zīmolu analīze (Praktiskie darbi 1 h).
8. Produktu virzīšana tirgū. Vispārējās prasības reklāmas veidošanā. (Lekcija 1h). Lauksaimniecības un pārtikas reklāmu izvērtējums (Praktiskie darbi 1h).
9. Sabiedrisko attiecību nozīme, sabiedriskās domas veidošana. Mediju izmantošana, to selektīvā izvēle. ( Lekcija 1h). Sabiedrisko attiecību pasākumu analīze nozarē (Praktiskie darbi 1h).
10. Pārdošanas veicināšanas pasākumi. Tiešā pārdošana. E-mārketings, sociālie mediji. HoReCa.(Lekcija 1h). Veiksmīgāko E-mārketinga un sociālo tīklu piemēru analīze (Praktiskā nodarbība 1h).
11. Kvalitātes sertifikātu nozīme mārketingā. Privātās preču zīmes. (Lekcija 1 h). Populārākās privātās preču zīmes LR un pasaulē. (Praktiskie darbi 1h).
12. Aktuālākās mārketinga attīstības tendences. (Lekcija 1h, praktiskie darbi 1h).
13. Starptautiskā mārketinga pamati. Kultūrvēsturiskās izziņas nozīme. (Lekcija 1h). Mārketinga īpatnības ārvalstu tirgos (Praktiskie darbi1h).
14. Dalība starptautiskajās izstādēs, to izvēles kritēriji un dalības nosacījumi. (Lekcija 1h) Produktu virzīšanas principi (3.kontroldarbs 1h).
15. Mārketinga stratēģijas izstrāde. (Lekcija 1h).

16. Mārketinga ētikas problēmas un korporatīvā sociālā atbildība, vides aizsardzība, ilgtspēja. Pārtikas marķēšana un izsekojamība. (Lekcija 1h). (Praktisko darbu prezentācijas 2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 80% nodarbību. Visiem kontroldarbiem un patstāvīgajam darbam jābūt uzraktītiem, iesniegtiem un ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi ir studentu individuālais darbs, kuru mērķis ir padziļināt teorētiskās zināšanas par mārketinga pamatprincipiem un stratēģijām, gatavojoties kontroldarbiem un praktiskajām nodarbībām.
Balstoties uz primāro un sekundāro datu analīzi, jāizstrādā pārtikas produkta vai uzņēmuma X ilgtspējīga mārketinga stratēģija, kas atbilstoši iepriekš sastādītam grafikam jāprezentē semināra nodarbībās un jāiesniedz mācībspēkam elektroniskā veidā. Apjoms vismaz 10 lpp.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu iegūst, ja vismaz 40 % testa jautājumu atbildēti pareizi. Tiek novērtēti ar atzīmi un katrs veido 20% no gala atzīmes.
Patstāvīgasi darbs “Pārtikas produkta vai uzņēmuma X ilgtspējīga mārketinga stratēģija” veido 20% no gala atzīmes.

Aktivitāte nodarbībās - grupu darbs problemātiska uzdevuma risināšanā un galveno rezultātu prezentācija, veido 20% no gala atzīmes.

Obligātā literatūra

1.Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
3. Kotler, Philip, Kotlers par mārketingu : kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā / Filips Kotlers ; [no angļu valodas tulkojusi Rita Baroniņa]. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. 269 lpp. ; 22 cm. ISBN 9789984995267.
4. Westwood, John, Kā rakstīt mārketinga plānu / Džons Vestvuds : [no angļu valodas tulkojusi Antra Legzdiņa]. Rīga : Zvaigzne ABC, c2008. 127 lpp.: diagr., tab.; 22 cm. Bizness un karjera. ISBN 9789984406275.
5.Kotler P., Armstrong G. Principles of Marketing.15 th edition. Pearson, 2014, pp 681.
6.Kotler P., Meller K.L.Marketing Management. Prentice Hall, 2015, pp 832.

7.Kolah A., High Impact Marketing That Gets Results, Kogan Page, 2013, 336.

Papildliteratūra

1. Fisk, Peter Mārketinga ģēnijs / Pīters Fisks : no angļu valodas tulkojusi Agnese Krivade, [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2009 390 lpp.ISBN 9789984233246.
2. Kenneth E. Clow, Donald E Baack (2015) Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communications, Global Edition. Pearson Publishing, 496 pp. ISBN-10: 1292093633, ISBN-13: 9781292093635.
3. Palmer, A. Principles of Services Marketing. Berkshire, 2014, pp. 495.
4.Hawkins D.I. , Mothersbaugh, D.L. Consumer Behavior. Building Marketing Strategy. New York, McGrae-Hill Irwin, 2013, pp.772.

5. Da Silva C.A., Baker D., Shepherd A.W. Agro-industries for Development. FAO and CAB International, UK: MPG Books Group, 2009, pp. 291.

Periodika un citi informācijas avoti

1.“Dienas Bizness”, nedēļas laikraksts : Latvijas biznesa avīze.
2.“Kapitāls” žurnāls lietišķiem cilvēkiem, Rīga:SIA “Izdevniecība KK”. Issn 1407-2505.
3. American Marketing Association: https://www.ama.org/.
4. European Journal of Marketing:
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0309-0566.
5. Food Marketing (Pārtikas mārketings): http://www.consumerpsychologist.com/food_marketing.html
6. Food safety: from Farm to Fork (Pārtikas drošība: no fermas līdz dakšiņai): http://ec.europa.eu.

7. Journal of Marketing Theory and Marketing Practice”. Association of Marketing Theory and. Practice. US. ISSN: 10696679.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss LF profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” (IKK42621) pilna laika studentiem 8. semestrī un nepilna laika studentiem 7. semestrī kvalifikāciju agronoms ar
specializāciju laukkopībā un dārzkopībā, un lauksaimniecības uzņēmumu
vadītājs iegūšanai.