Kursa kods LauZ3149

Kredītpunkti 2

Pārtikas aparātu enerģētika I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ruta Galoburda

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar procesu vispārēju raksturojumu un klasifikāciju. Studenti iegūst zināšanas par līdzības teorēmām, siltuma apmaiņas procesu teoriju, galvenajiem aparātu veidiem, masas pārneses procesu norisi un klasifikāciju. Veic procesu un aparātu aprēķinus. Apgūst siltuma bilances veidošanu, konstruktīvo elementu aprēķinu metodiku, ekspluatācijas rādītāju noteikšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par siltuma apmainītāju darbības un uzbūves pamatprincipiem, klasifikāciju, kā arī ekspluatācijas prasībām;
• prasmes veikt siltuma pārejas procesu aprēķinus, kā arī siltuma apmainītāju konstruktīvos aprēķinus;
• kompetence - pamatot nepieciešamo energoresursu un materiālu daudzumu, vērtēt procesu tehniski-ekonomiskos rādītājus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Procesu raksturojums. Vielas raksturojošie parametri.
2 Pārtikas produktu galveno fizikāli tehnisko īpašību raksturojums. Prasības iekārtu izgatavošanai.
3 Līdzības teorija. Līdzības teorēmas.
4 Līdzības kritēriji.
5 Siltuma vadīšana, Furjē likums.
6 Siltuma starošana un absorbcija.
7 Siltuma atdeve vienā fāzē. Ņūtona likums.
8 Siltuma atdeve fāzu pārejas gadījumos.
9 Siltuma pāreja siltuma aparātos. Siltuma pārejas aprēķina metodika.
10 Siltuma aparātu veidi, konstrukcijas.
11 Siltuma aparātu aprēķinu metodika.
12 Ietvaices process.
13 Ietvaices iekārtu veidi.
14 Ietvaices iekārtu aprēķinu metodika.
15 Kondensācijas process.
16 Kondensatoru veidi, to aprēķini.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi. Kontroldarbus raksta mācībspēka norādītā laikā. Izrēķināts patstāvīgais uzdevums. Nostrādāti praktiskie darbi. Kurss noslēdzas ar ieskaiti.

Obligātā literatūra

1. Dukaļska L., Galoburda R. Pārtikas tehnoloģijas procesi un aparāti. Jelgava: LLU, 1999. 288 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva T. Gaisa, ūdens un dažādu pārtikas produktu raksturlielumi: Tabulas inženiertehnisko studiju priekšmetu kursam. Jelgava: LLU PTF, 2009. 40 lpp.
3. Fellows P. J. Food Processing Technology. Cambridge, England: Woodhead Publishing Ltd., 2000. 575 p.

Papildliteratūra

1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas / L. Dukaļskas redakcijā. Jelgava: LLU PTF, 2000. 524 lpp.
2. Chemical Engineering for the Food Industry. Ed. by P.J.Fryer, D.L.Pyle, C.D. Rielly. London, etc.: Blackie Academic & Professional, 1997. 462 p.
3. Toledo R.T. Fundamentals of food process engineering. New York, NY: Springer, 2007. 579 p.

Piezīmes

Obligāts kurss Tehniskās fakultātes akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammai “Pārtikas iekārtas” pilna un nepilna laika studentiem.