Код курса LauZ3004

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса13.11.2019

Разработчики курса

author

Ingūna Gulbe

author

Laura Joma

author

Dzidra Kreišmane

Предварительные знания

Ekon2130,

LauZ2046,

VadZ3024,

Учебная литературa

1. Abizāre V. (2004) Ievads uzņēmējdarbībā. SIA „Izdevniecība RAKA”, Rīga, 140 lpp.
2. Alsiņa R. (2005) Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Mācību līdzeklis ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu studijām. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, 229 lpp.
3. Alsiņa R. (2005) Uzņēmējdarbības pamati. Rīga : KIF "Biznesa komplekss", 24 lpp.
4. Ābeltiņa A. u.c. (2013) Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti: monogrāfija, Rīga, Biznesa augstskola Turība, 346 lpp.
5. Auziņa A., Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L. (2004) Plānošana un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Biznesa augstskola Turība SIA, Rīga, 144 lpp.
6. Dobele A., Špoģis K., Mihejeva L., u.c.(1999) Saimniekošanas mācība. Ozolnieki, Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 344.lpp.
7. Leonoviča L. (2005) Uzņēmējdarbība un investīcijas. Rīga : RTU Izd., 118 lpp.
8. Muška A. (2005) Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga : KIF "Biznesa komplekss", 120 lpp.
9. Muška A. (2005) Uzņēmējdarbības plānošana. Studiju materiāls. Rīga : KIF "Biznesa komplekss", 96 lpp.
10. Pelše G. Ruperte I. (2003) Uzņēmēja rokasgrāmata. Jumava, Rīga, 359 lpp.
11. Slavinska I. (2005) Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga, Biznesa augstskola "Turība", 175 lpp.
12. Vasiļjeva L. (2005) Maza uzņēmuma biznesa ekonomika un plānošana, Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, 75 lpp
13. Hofs K.G. (2019) Biznesa ekonomika. 3.izdevums. Rīga, SIA J.Rozes apgāds, 602 lpp.
14. Sekaran U., Roger B. (2010) Research methods for buisness. A skill- building approach. Fifth edition. A John and Sons, Ltd, Publications, 468 lpp.
15. Zvirbule-Bērziņa A. (2006) Ražošanas menedžments. Rīga : Turība, 150 lpp.

16. Zariņa V. Strēle I. (2009) Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 105.lpp.

Дополнительная литература

1. Baļšakovs S. (2008). Inovatīvā darbība Latvijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 323 lpp.
2. Gerbers M. E. (2014). Uzņēmējdarbības meistarība. Ko zina ikviens veiksmīgs uzņēmējs. Zoldnera izdevniecība, 219 lpp.
3. Pīlēns U. (2018). (Mans) uzņēmēja kods. Apgāds Zvaigzne ABC, 430. lpp.
4. Uzņēmējdarbības loģistikas terminu angļu-latviešu vārdnīca (2007). N. Sprancmanis, u.c. Rīga: Zvaigzne ABC, c. 168 lpp.
5. Uzņēmējdarbības veiksmes faktori Latvijā: apsekojuma rezultāti. (2007). Rīga, LR Centrālā statistikas pārvalde,
6. Uzņēmējdarbība: tālmācības studiju kurss. (2004). Kursa vad. R. Alsiņa. Rīga, Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akad., 280 lpp.
7. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā. (2004). Māc. līdz. lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai, LLU studentiem un maģistrantiem, tehnikumu audzēkņiem. Jelgava: LLU, 318 lpp.
8. Vīksne A. (2009). Savs bizness. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 232 lpp.
9. Vīksne A. (2009). Veramies ciet! Kā izbeigt un likvidēt kapitālsabiedrības darbību. Rīga: 112 lpp.

10. Forands I. (2009). Biznesa vadības tehnoloģijas, Rīga, Latvijas Izglītības fonds, 304 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Interneta resursi: www.vaad.gov.lv; www.lad.gov.lv; www.zm.gov.lv; www.pvd.gov.lv
2. Publikācijas par lauksaimniecības uzņēmējdarbību nozares žurnālos “Saimnieks LV”, “Agrotops”, “Latvijas lopkopis” u.c.
3. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/
4. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
5. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
6. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
7. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
8. EBSCOhost datubāzes[tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/

9. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/