Kursa kods LauZ3004

Kredītpunkti 6

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums13.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Ingūna Gulbe

Dr. oec.

author pasn.

Laura Joma

Mg. paed.

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Priekšzināšanas

Ekon2130, Ekonomikas teorija

LauZ2046, Lauksaimniecības resursi

VadZ3024, Uzņēmuma vadīšanas pamati

Kursa anotācija

Studiju kurss ir veltīts izpratnes veidošanai par uzņēmējdarbības būtību, uzņēmumu veidošanu un to darbības nodrošināšanu. Studiju kurss ir sadalīts divās daļās, kur vispārīgajā daļā ir iekļauti uzņēmējdarbības principi, analizēta uzņēmējdarbības vide, ražošanas resursi un faktori, uzņēmuma darbības plānošana, analizēti konkurētspējas aspekti un vadīšanas principi. Speciālajā daļā padziļināti tiek apgūta lauksaimniecības nozarei raksturīgo un specifisko uzņēmumu darba organizācija, to veidošanas priekšnoteikumi, specializācijas izvēle, darba plānošana, riska faktori, uzņēmējdarbības finansēšana un vadīšana, kooperācijas un integrācijas iespējas un nozīme.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par uzņēmējdarbības būtību, tās īstenošanas aspektiem un ietekmējošiem faktoriem, uzņēmuma saimnieciskās un finanšu darbības rezultātu novērtēšanas veidiem un konkurētspējas palielināšanas iespējām.
Prasmes un iemaņas biznesa plānu sastādīšanā, uzņēmumu saimnieciskās darbības analīzē un risku novērtēšanā zemnieku saimniecībās. Prot novērtēt sevi uzņēmuma vadītāja statusā un noteikt kritērijus darbinieku atlasei un atalgojumam uzņēmumā.
Kompetence. Studenti ir kompetenti dibināt uzņēmumu, noteikt tā darbības raksturu un specializācijas virzienus, izvērtēt biznesa plānu un veikt saimnieciskās darbības analīzi lauksaimniecības uzņēmumā, izvērtēt finanšu un kooperācijas iespējas.
1. Spēj raksturot ražošanas resursus un to faktorus – elektroniski pildāms tests
2. Zina un spēj analizēt uzņēmuma konkurētspēju ar kvantitatīvām metodēm ņemot vērā uzņēmējdarbības vidi un darbības sfēru – patstāvīgais darbs
Zina, spēj analizēt, pielietot un saskatīt likumsakarības uzņēmējdarbības jēdzienu un pamatelementu pielietošanā, ņemot vērā to būtību, klasifikāciju, pazīmes un citus elementus – 1. kontroldarbs
3. Spēj sagatavot un prezentēt biznesa plānu lauksaimniecības uzņēmuma modernizācijai
4. Spēj identificēt risku veidus un izstrādāt to vadīšanas pasākumus lauksaimniecības uzņēmumā – elektroniski pildāms tests

5. Zina un spēj raksturot lauksaimniecības uzņēmuma darbības principus, kooperācijas veidus, nozīmi un veidošanās pamatprincipus, raksturot integrācijas formas – 2. kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

Vispārīgā uzņēmējdarbība
1. Uzņēmējdarbības būtība un vēsturiskā evolūcija. 2 h
2. Uzņēmējs un uzņēmēja spējas, uzņēmēja DNA. 2 h
3. Uzņēmējdarbības sfēras un veidi. 2 h
4. Uzņēmums, tā atveidojumi un atvasinājumi, uzņēmumu tipoloģija. 2 h
5. Uzņēmuma dzīves cikls. Uzņēmuma attīstības fāzes. 2 h
6. Komercdarbības un uzņēmējdarbības kopīgās un atšķirīgās pazīmes, mērķi, idejas un vīzijas. 2 h
7. Uzņēmējdarbības uzsākšanas priekšnoteikumi. Uzņēmuma dibināšanas un uzņēmējdarbības uzsākšanas kopīgās un atšķirībās iezīmes. 2 h
8. Uzņēmējdarbības ārējās un iekšējās vides faktori, to pazīmes un noteikšana. 2 h
9. Ražošanas resursi un faktori. 2 h
10. Darba atalgojums un darbaspēka vajadzība. 2 h
Elektroniski pildāms tests: Ražošanas resursi un faktori, tai skaitā darbaspēks un ar to saistītās izmaksas.

11. Plānošanas būtība un funkcijas. Uzņēmuma darbības plānošana specifika. 2 h
12. Uzņēmuma darbības organizēšana, uzņēmuma strukturēšana. 2 h
13. Uzņēmuma vadīšana, vadītāja loma uzņēmuma vadīšanā. 2 h
14. Konkurence, konkurētspēja un tās novērtēšanas kvantitatīvās metodes. 2 h
Patstāvīgais darbs: Konkurētspēja un tās novērtēšanas kvantitatīvās metodes.

15. Finanšu un Banku sektors Latvijā. 2 h
16. Uzvedības ekonomika uzņēmējdarbībā. 2 h
1. kontroldarbs: Uzņēmējdarbība pamatelementi, jēdzieni, funkcijas un to pielietojums

Lauksaimniecības uzņēmējdarbība
17. Priekšnoteikumi lauksaimniecības uzņēmējdarbības sākšanai. 2 h
18. Mazā un vidējā lauksaimniecības uzņēmējdarbība. 2 h
19. Zemnieku saimniecība kā fenomens. 2 h
20. Lauksaimniecības uzņēmuma palielināšana un darbības paplašināšana. 2 h
21. Banku un citu kredītiestāžu sistēma un loma lauksaimniecības uzņēmējdarbībā. 2 h
22. Plānošana lauku uzņēmumā un tautsaimniecībā. 2 h
23. Svarīgākās plānošanas metodes, to pielietojums. 2 h
24. Plānu sastādīšanas etapi. 2 h
25. Uzņēmuma finansiālā plānošana: plānojamās saimnieciskās darbības izvērtēšana. 2 h
26. Uzņēmējdarbības projekts, tā sastādīšana un ekonomiskais pamatojums (biznesa plāns). 2 h
Biznesa plāns un tā prezentēšana grupā

27. Saimnieciskie un cita rakstura līgumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko darbību, to saturs, juridiskā un ekonomiskā būtība. 2 h
28. Lauksaimniecības uzņēmumu organizēšana, dibināšana un darbība. 2 h
29. Inovāciju būtība, to ieviešanas iespējas lauksaimniecības uzņēmumā. 2 h
30. Riska faktori lauksaimnieciskajā ražošanā, preventīvie pasākumi to novēršanā vai mazināšanā. 2 h
Tests: risku veidi un to vadīšana lauksaimniecības uzņēmumā
31. Kooperācija lauksaimniecībā, tās loma un saimnieciskās darbības pašpārvalde. 2 h
Praktiskais darbs: kooperācijas novērtējums pēc SVID metodes. 2 h
32. Integrācija. Integrācijas mērķi. Integrācijas tipoloģija un klasifikācija. 2 h

2. kontroldarbs: lauksaimniecības uzņēmumu organizēšana, uzņēmumu darbības cikls, riski, kooperācija lauksaimniecībā, integrācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
• semestra laikā izpildīti kontroldarbi;
• divi testi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
• praktiskie uzdevumi un to prezentācija par studiju kursā apgūtajām tēmām;
• izstrādāts biznesa plāns investīciju piesaistīšanai lauksaimniecības uzņēmumā un tā prezentācija.
Visiem kontroldarbiem, testiem, biznesa plānam un praktiskajiem darbiem jābūt sekmīgi izpildītiem.

Kavēto praktisko darbu izstrāde LLU noteiktā kārtībā, nenokārtoto kontroldarbu atkārtota kārtošana pasniedzēja noteiktā laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju materiālu studijas par lauksaimniecības uzņēmējdarbības plānošanu un norisi.
Biznesa plāna sagatavošana un prezentēšana.

Gatavošanās testiem un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir vidējā atzīme no studiju kursa vispārīgās un speciālās daļas novērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Abizāre V. (2004) Ievads uzņēmējdarbībā. SIA „Izdevniecība RAKA”, Rīga, 140 lpp.
2. Alsiņa R. (2005) Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Mācību līdzeklis ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu studijām. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, 229 lpp.
3. Alsiņa R. (2005) Uzņēmējdarbības pamati. Rīga : KIF "Biznesa komplekss", 24 lpp.
4. Ābeltiņa A. u.c. (2013) Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti: monogrāfija, Rīga, Biznesa augstskola Turība, 346 lpp.
5. Auziņa A., Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L. (2004) Plānošana un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Biznesa augstskola Turība SIA, Rīga, 144 lpp.
6. Dobele A., Špoģis K., Mihejeva L., u.c.(1999) Saimniekošanas mācība. Ozolnieki, Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 344.lpp.
7. Leonoviča L. (2005) Uzņēmējdarbība un investīcijas. Rīga : RTU Izd., 118 lpp.
8. Muška A. (2005) Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga : KIF "Biznesa komplekss", 120 lpp.
9. Muška A. (2005) Uzņēmējdarbības plānošana. Studiju materiāls. Rīga : KIF "Biznesa komplekss", 96 lpp.
10. Pelše G. Ruperte I. (2003) Uzņēmēja rokasgrāmata. Jumava, Rīga, 359 lpp.
11. Slavinska I. (2005) Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga, Biznesa augstskola "Turība", 175 lpp.
12. Vasiļjeva L. (2005) Maza uzņēmuma biznesa ekonomika un plānošana, Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, 75 lpp
13. Hofs K.G. (2019) Biznesa ekonomika. 3.izdevums. Rīga, SIA J.Rozes apgāds, 602 lpp.
14. Sekaran U., Roger B. (2010) Research methods for buisness. A skill- building approach. Fifth edition. A John and Sons, Ltd, Publications, 468 lpp.
15. Zvirbule-Bērziņa A. (2006) Ražošanas menedžments. Rīga : Turība, 150 lpp.

16. Zariņa V. Strēle I. (2009) Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 105.lpp.

Papildliteratūra

1. Baļšakovs S. (2008). Inovatīvā darbība Latvijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 323 lpp.
2. Gerbers M. E. (2014). Uzņēmējdarbības meistarība. Ko zina ikviens veiksmīgs uzņēmējs. Zoldnera izdevniecība, 219 lpp.
3. Pīlēns U. (2018). (Mans) uzņēmēja kods. Apgāds Zvaigzne ABC, 430. lpp.
4. Uzņēmējdarbības loģistikas terminu angļu-latviešu vārdnīca (2007). N. Sprancmanis, u.c. Rīga: Zvaigzne ABC, c. 168 lpp.
5. Uzņēmējdarbības veiksmes faktori Latvijā: apsekojuma rezultāti. (2007). Rīga, LR Centrālā statistikas pārvalde,
6. Uzņēmējdarbība: tālmācības studiju kurss. (2004). Kursa vad. R. Alsiņa. Rīga, Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akad., 280 lpp.
7. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā. (2004). Māc. līdz. lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai, LLU studentiem un maģistrantiem, tehnikumu audzēkņiem. Jelgava: LLU, 318 lpp.
8. Vīksne A. (2009). Savs bizness. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 232 lpp.
9. Vīksne A. (2009). Veramies ciet! Kā izbeigt un likvidēt kapitālsabiedrības darbību. Rīga: 112 lpp.

10. Forands I. (2009). Biznesa vadības tehnoloģijas, Rīga, Latvijas Izglītības fonds, 304 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Interneta resursi: www.vaad.gov.lv; www.lad.gov.lv; www.zm.gov.lv; www.pvd.gov.lv
2. Publikācijas par lauksaimniecības uzņēmējdarbību nozares žurnālos “Saimnieks LV”, “Agrotops”, “Latvijas lopkopis” u.c.
3. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/
4. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
5. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
6. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
7. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
8. EBSCOhost datubāzes[tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/

9. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/

Piezīmes

Obligāts studiju kurss LF profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studentiem 4. semestrī un nepilna laika studentiem 6. semestrī.