Kursa kods LauZ2048

Kredītpunkti 3

Lopbarības ražošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums09.04.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Priekšzināšanas

Biol1001, Botānika

Biol3014, Augu fizioloģija I

LauZ2040, Augsnes zinātne un agroķīmija

LauZ2044, Laukkopības pamati

LauZ4031, Lauksaimniecības mehanizācija

Kursa anotācija

Studiju kursā ir ietverti lopbarības ražošanas jautājumi par zālaugu audzēšanu un izmantošanu tīrumos, pļavās un ganībās ar mērķi apmierināt lauksaimniecības dzīvnieku fizioloģiskās vajadzības pēc kvalitatīvas barības pietiekamā daudzumā vasaras un ziemas periodos. Apgūstot daudzgadīgo zālaugu bioloģiskās īpašības un to audzēšanu, var pareizi izvēlēties ekonomiski izdevīgu dažādu lopbarības veidu ražošanas tehnoloģiju un sagatavot lētu un kvalitatīvu lopbarību, nekaitējot apkārtējai videi. Programmā ietverti jautājumi par Latvijā audzējamām zālaugu sugām, to piemērotību audzēšanas vietas izvēlei augstas un kvalitatīvas zāles ražas ieguvei ganībās un pļaujamos zālājos, par augu sugu audzēšanas lietderību zāles lopbarības ražošanai, vākšanas laiku izvēli, ražas pirmapstrādi, sagatavošanu uzglabāšanai un izbarošanai ziemā. Lopbarības gatavošanas veidu ekonomiskai izvērtēšanai iekļautas ražošanas izmaksas, augu ķīmiskā sastāva atšķirības un barotājvērtība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par daudzgadīgo zālaugu saimnieciski bioloģiskajām īpašībām, zālaugu izmantošanu kvalitatīvas lopbarības nodrošinājumam, zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijām un daudzgadīgo zālaugu sēklaudzēšanu. Zināšanas apliecina 4 sekmīgi nokārtoti kontroldarbi.
Prasmes pazīt un raksturot zāles lopbarības sagatavošanai izmantojamo daudzgadīgo zālaugu sugas, sastādīt zālaugu maisījumus, izvēlēties apstākļiem piemērotāko lopbarības sagatavošanas tehnoloģiju, izvērtēt to ekonomisko pamatojumu. Studenti apgūst daudzgadīgo zālaugu saimnieciski bioloģiskās īpašības, stiebrzāļu un tauriņziežu sugu raksturojumu, iemācās pazīt zālaugu sugas un to sēklas un sastādīt zālaugu maisījumus. Spēj aprēķināt zāles lopbarības vajadzību konkrētai dzīvnieku grupai atbilstoši barības devai. Prasmes apliecina praktiskajos darbos veikto uzdevumu sekmīga izpilde.

Studenti ir kompetenti novērtēt zāles lopbarības kvalitāti, agronomiski un ekonomiski izvērtēt lopbarības gatavošanas tehnoloģiju atbilstību. Praktiskajos darbos novērtē pļaušanai un ganīšanai paredzēto sēto zālāju ierīkošanas tehnoloģijas, spēj novērtēt lopbarības kvalitāti, pārzina zālaugu sēklaudzēšanas tehnoloģiju un spēj novērtēt sēklu ražu un kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pļavu un ganību zālaugu bioloģiskās īpašības. Lekcija 1 h
2. Pļavās un ganībās izplatītāko zālaugu sugu bioloģiski ekoloģiskais un saimnieciskais raksturojums. Praktiskais darbs 3 h
1. kontroldarbs – zālaugu saimnieciski bioloģiskās īpašības, stiebrzāļu un tauriņziežu sugu raksturojumu.
3. Ekoloģisko faktoru ietekme uz zālaugu augšanu un attīstību. Lekcija 1 h
4. Zālaugu sēklu īpašības. Praktiskais darbs 2 h
5. Zālaugu maisījuma sastādīšana un izsējas normas aprēķināšana. Lekcija 1 h un praktiskais darbs 1h
6. Ganību barības bilances un zaļā konveijera sastādīšana. Lekcija 1 h un praktiskais darbs 1h
7. Zāles lopbarības vajadzības aprēķins dažādām lauksaimniecības dzīvnieku grupām. Praktiskais darbs 3h
8. Sēto zālāju ierīkošana Lekcija 2 h
9. Sēto zālāju kopšana un izmantošana, izmaksu aprēķināšana. Praktiskais darbs 2 h
2. kontroldarbs – pļaušanai un ganīšanai paredzēto sēto zālāju ierīkošanas tehnoloģijas.
10. Ganību teritorijas organizēšana, sadalīšana aplokos, ganīšanas plāna sastādīšana. Lekcija 2 h
11. Ganību ierīkošanas un kopšanas izmaksu aprēķins. Praktiskais darbs - seminārs 2 h
12. Siena sagatavošanas tehnoloģijas, siena kvalitāte, izmaksu analīze. Lekcija 2 h
13. Skābsiena un skābbarības kvalitāte, izmaksu vērtējums. Lekcija 2 h
14. Konservētas zāles sagatavošanas tehnoloģiju raksturojums un analīze. Praktiskais darbs 2 h
3. kontroldarbs – zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas.
15. Tauriņziežu sēklaudzēšana, sēklu cenu veidošanās un analīze. Lekcija 2 h
16. Stiebrzāļu sēklaudzēšana, sēklu cenu veidošanās un analīze. Lekcija 2 h

4. kontroldarbs – zālaugu sēklaudzēšanas tehnoloģija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaites uzdevumu veido:
• četri kontroldarbi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
• četri praktiskie uzdevumi par studiju kursā apgūtajām tēmām;
• praktiskā darba rezultātu prezentācija studentu grupā.

Kontroldarbiem, praktiskajiem darbiem un prezentācijai jābūt ieskaitītiem vērtējuma saņemšanai. Pēc vēlēšanās studenti var kārtot ieskaiti augstāka novērtējuma saņemšanai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prezentācija par zāles lopbarības vajadzību dažādām lauksaimniecības dzīvnieku grupām un tās nodrošināšanu.
Literatūras studijas, praktisko darbu rezultātu apstrāde un noformēšana.
Grupu darbs praktisko nodarbību laikā.

Sagatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu un prezentāciju kumulatīvā vērtējuma.
Praktiskie darbi jāizpilda saskaņā ar norādījumiem; novērtējums – ieskaitīts/neieskaitīts.

Ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Adamovičs A. (2017). Zālāju ierīkošana un izmantošana. Jelgava, 136. lpp.
2. Adamovičs A., Kreišmane D., Narvils M. (1998.) Zālāju ierīkošana un izmantošana zemnieku saimniecībās. Ozolnieki: LLKC. 40 lpp.
3. Augkopība (2004.) A. Ružas red. Jelgava: LLU. 283. – 331. lpp.
4. Ceļvedis daudzgadīgo zālaugu sēklaudzēšanā (2008.) B. Jansones red. B. Jansone, S. Rancāne, V. Dzenis, A. Jansons. Skrīveri: LLU Zemkopības zinātniskais institūts. 264 lpp.

5. David Blakesley, Peter Buckley (2016). Grassland Restoration and Management (Conservation Handbooks) 1st Edition, Kindle Edition. Pelagic Publishing [Tiešsaiste][skatīts 22.07.2019] Pieejams: https://www.amazon.in/dp/B0759SR134/ref=rdr_kindle_ext_tmb

Papildliteratūra

1. Freimanis P., Holms I., Lauva J. (1982.) Lopbarības ražošana tīrumos. Rīga: Zvaigzne. 305 lpp.
2. Kultivētās ganības (1977.) J. Vaivars. Rīga: Liesma. 140 lpp.
3. Labu ganību iekopšana (2000.) Antonijs A., u.c. SIA Latvijas šķirnes sēklas. 59 lpp.
4. Osītis U. (1998). Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. LLKC, 102 lpp.

5. Pankovs J., Ivanovs S., Viesturs D. (2004). Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. LLU, 125 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Interneta resursi un periodiskie lauksaimniecības izdevumi: žurnāls Agrotops, u.c.
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
3. „Grassland Science in Europe”. the proceedings appear as successive volumes in the EGF series. All papers of EGF conferences are peer reviewed, edited and published as hard cover since 1996. [Tiešsaiste][skatīts 22.07.2019] Pieejams: https://www.europeangrassland.org/en/infos/printed-matter/proceedings.html
4. “Grass and Forage Science” is the official journal of EGF, in co-operation with the British Grassland Society. More information can be found at: http://www.britishgrassland.com
and http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0142-5242&site=1

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība” ar kvalifikāciju Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs pilna un nepilna laika studentiem 6. semestrī.