Kursa kods LauZ2023

Kredītpunkti 3

Konstrukciju materiāli

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums03.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

author pasn.

Jānis Kjakste

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst konstrukciju, instrumentu un speciālo materiālu klasifikāciju, fizikāli mehāniskās īpašības, struktūru un pielietojumu. Iepazīstas ar sakausējumu teoriju, dzelzs–cementīta stāvokļa diagrammu, termiskās apstrādes teoriju un tehnoloģiju. Studenti apgūst krāsaino metālu un sakausējumu marķēšanu, izmantošanu. Gūst priekšstatu par speciāliem materiāliem, kompozītu materiāliem, nemetāliem un metināšanas procesiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – zina par konstrukciju un instrumentu materiālu īpašībām, termisko apstrādi un pielietojumu.
Zināšānas līmeni nosaka izvērtējot studenta teorētisko pamatojumu par laboratorijas darbu tēmu.
• Prasmes - prot izvēlēties materiālus detaļu un instrumentu izgatavošanai, prot pielietot LVS standarta apzīmējumus.
Prasmju līmeni nosaka izvērtējot Laboratorijas darbu un mājas darbu precizitāti un kvalitāti.
• Kompetence – spēj pielietot iegūtās zināšanas par mašīnbūves materiālu un instrumentu materiālu īpašībām, marķēšanu un pielietojumu.
Kompetenci nosaka vērtējot studentu darbu laboratorijas darbu un eksāmena laikā.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas:
1. Ievads. Mašīnbūves materiālu klasifikācija (2 stundas) Mājas darbs.
2. Materiālus raksturojošās īpašības (1 stunda)
3. Metālu kristāliskā uzbūve (1 stunda)
4. Sakausējumu teorija (2 stundas) Mājas darbs.
5. Dzelzs-oglekļa sakausējumi (1 stunda)
6. Neleģētie tēraudi un čuguni (2 stundas) Mājas darbs.
7. Termiskās apstrādes pamati (1 stunda)
8. Neleģēto tēraudu termiskā apstrāde (1 stunda)
9. Termiskās apstrādes tehnoloģijas (2 stunda) Mājas darbs.
10. Neleģēto tēraudu rūdīšanas, atlaidināšanas tehnoloģijas (2 stunda)
11. Ķīmiski termiskā apstrāde, virsmas nostiprināšana (1 stunda)
12. Leģētie tēraudi (1 stunda) Mājas darbs.
13. Griezējinstrumentu materiāli (1 stunda)
14. Krāsainie metāli un to sakausējumi (2 stundas) Mājas darbs.
15. Nemetāliskie konstrukciju materiāli (1 stunda)
16. Jaunie materiāli, materiālu zinātnes attīstības tendences (1 stunda)

Laboratorijas darbi:
1. Metalogrāfijas mikroskops MIM-7 (1 stunda)
2. Cietības noteikšana pēc Brineļa metodes (1 stunda)
3. Cietības noteikšana pēc Rokvela metodes (1 stunda)
4. Seminārs par dzelzs-oglekļa stāvokļa diagrammu (1 stunda)
5. Materiālu mehānisko īpašību noteikšana (1 stunda)
6. Dzirksteļu metode (1 stunda)
7. Tēraudu termiskā apstrāde (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem kas tiek izvērtēti ar atzīmi;
• Termiņā iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, kas tiek vērtēti ar atzīmi;
• Noslēguma pārbaudes veids - eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

• Laboratorijas darbos uzdotie uzdevumi jāveic patstāvīgi ar pasniedzēja līdzdalību, atbilstoši laboratorijas darbos norādītajiem nosacījumiem.
• Laboratorijas darbu teorētiskais pamatojums jāveic pēc to izstrādes, laboratorijas darbu laikā.
• Mājas darbus jāizpilda patstāvīgi un jāiesniedz nākošās lekcijas beigās.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• Zināšanu līmeni nosaka pēc:
terminu zināšanas, definīciju izskaidrošanas, paņēmienu zināšanas, likumsakarību izpratnes.
• Prasmju līmeni nosaka pēc:
prasmi operēt ar zināšanām, prasmi analizēt un prognozēt.
• Kompetences līmenis:
tiek noteikts izmantojot summatīvo vērtēšanu izvērtējot laboratorijas darbu izstrādes un mājas darbus.

Obligātā literatūra

1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava, 2008. 240 lpp.
2. Vērdiņš G. Materiālu mācība. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem. Jelgava: LLU, 2004. 61 lpp.

Papildliteratūra

1. Donald R. Askeland, Pradeep P. Phule. The Science and Engineering of Materials (International Sudent Edition). Ontario : Thomson, 2006. 863 p.
2. Tabellenbuch Metall. Lektorat Ulrich Fischer, Haan-Gruiten : Verlag Europa Lehrmittel, 43.Auflage. 2005. 422 S.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts Pilna un Nepilna laika bakalaura līmeņa studentiem Kokapstrādes studiju programmā.