Kursa kods LauZ1019

Kredītpunkti 1.50

Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2023

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

author vad.pētn.

Sarmīte Rancāne

Ph.D.

author prof. (Emeritus)

Aleksandrs Adamovičs

Dr. agr.

Priekšzināšanas

Biol1001, Botānika

Aizstātais kurss

LauZB039 [GLAUB039] Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I

Kursa anotācija

Lopbarības ražošana kā lauksaimniecības nozare. Daudzgadīgo zālaugu bioloģiskās īpašības, to audzēšana un izmantošanu zālājos ar mērķi apmierināt lauksaimniecības dzīvnieku fizioloģiskās vajadzības pēc kvalitatīvas barības pietiekamā daudzumā vasaras un ziemas periodā. Kultivēto pļavu un ganību ierīkošana, kopšana un izmantošana. Dabisko zālāju nozīme un izmantošanas iespējas ganīšanai un pļaušanai. Siena, skābsiena un skābbarības sagatavošanas tehnoloģijas kvalitatīvas lopbarības nodrošinājumam, ņemot vērā augu ķīmiskā sastāva atšķirības un barotājvērtību. Viengadīgo laukaugu audzēšana un izmantošanas iespējas lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanai, to svarīgākie kvalitātes rādītāji. Kvalitātes izmaiņu riski lopbarības sagatavošanas un uzglabāšanas laikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa laikā studenti iegūst zināšanas par daudzgadīgo zālaugu un viengadīgo laukaugu saimnieciski bioloģiskajām īpašībām, šo kultūraugu izmantošanu kvalitatīvas lopbarības sagatavošanai, zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijām un kvalitātes riskiem lopbarības sagatvošanas un uzglabāšanas laikā.
Studenti iegūst prasmi pazīt un raksturot zāles lopbarības sagatavošanai izmantojamo daudzgadīgo zālaugu sugas, izvēlēties apstākļiem piemērotāko lopbarības sagatavošanas tehnoloģiju, izvērtēt viengadīgo laukaugu izmantošanas iespējas dzīvnieku ēdināšanai, prast analizēt lopbarības kvalitātes rādītājus un atpazīt bojātu lopbarību.

Studenti ir kompetenti novērtēt lopbarības kvalitāti, zālāju piemērotību dzīvnieku ganīšanai un lopbarības gatavošanas tehnoloģiju atbilstību.
1. Pārzina dabisko un sēto zālāju izmantošanas iespējas lopbarības nodrošinājumam un daudzgadīgo zālaugu saimnieciski bioloģiskās īpašības - 1. kontroldarbs
2. Prasmes pazīt zālaugu un svarīgākās viengadīgo laukaugu sugas – praktiskais darbs
3. Dabisko zālāju nozīme un to aizsardzības nepieciešamība – mājas darbs
4. Pārzina sēto zālāju un ganību ierīkošanas un izmantošanas principus, un augkopības produkcijas izmantošanas iespējas dažādām lauksaimniecības dzīvnieku sugām – semināra nodarbības ar studentu prezentācijām

5. Pārzina lopbarības sagatavošanas veidus, spēj novērtēt lopbarības kvalitāti un argumentēt savu viedokli – 2. kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lopbarības ražošana kā lauksaimniecības sistēma, lopbarības ražošanas galvenie uzdevumi. Lopbarības kultūraugu, pļavu un ganību platības Latvijā un studentu mītnes zemēs, to produktivitāte. Zālāju apsaimniekošanas galvenie uzdevumi. 0.5 h
2. Pļavu un ganību zālaugu bioloģiskās īpašības. Augu iedalījums saimnieciski botāniskajās grupās – stiebrzālēs un tauriņziežos, šo grupu zālaugu raksturojums. 0.5 h
3. Ekoloģisko faktoru ietekme uz zālaugu augšanu un attīstību. Veģetācijas perioda ilgums, to ietekmējošie faktori, veģetācijas fāzes un zālaugu kvalitātes izmaiņas, zālaugu apēdamība un sagremojamība. Proteīna un enerģijas nodrošinājums zāles lopbarībā. 0.5 h
4. Dabiskie zālāji, to nozīme un aizsardzība. Pļavas jēdziens. Dabisko pļavu un ganību izmantošanas iespējas un nosacījumi ganīšanai un pļaušanai. 0.5 h
5. Sēto zālāju ierīkošana. Zālāju kaļķošana. Organisko un minerālmēslu pielietošana. Sējumu kopšana un zālaugu ataugšana. 0.5 h

1. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (1.–5. punkts). Vērtējams ar atzīmi. 0.5 h
6. Kultivēto ganību ierīkošana un racionāla izmantošana. Brīvā, aploku un porciju ganīšanas sistēma. Ganību platības aprēķins dažādām mājdzīvnieku sugām. 0.5 h
7. Ganību kopšana. Ganību sagatavošana ganīšanai pavasarī. Nenoēstās zāles appļaušana. Mājlopu mēslu izkliedēšana. Nosacījumi ganīšanas sākšanai pavasarī un beigšanai rudenī. Riski ganībās. 0.5 h
Seminārs par ganību ierīkošanu un izmantošanu dažādām dzīvnieku sugām. Vērtējams ar atzīmi.
8. Pļavu racionālas izmantošanas teorētiskie pamati. Zāles pļaušana. Optimālie termiņi, biežums un pļaušanas augstums. 0.5 h
9. Siena nozīme, sagatavošanas tehnoloģijas un uzglabāšana, kvalitāti ietekmējošie faktori. 0.5 h
10. Skābsiena un skābbarības nozīme, sagatavošanas tehnoloģijas, uzglabāšana un kvalitāti ietekmējošie faktori. Ķīmisko konservantu un bioloģisko fermentu veidi un lietošana zāles lopbarībai. 1 h
11. Labības. Vasarāju labību (vasaras mieži, vasaras kvieši, auzas) un ziemāju labību (ziemas kvieši, ziemas rudzi, tritikāle, ziemas mieži) audzēšanas tehnoloģijas un izmantošana lopbarībai. 0.5 h
12. Kukurūzas audzēšanas tehnoloģijas un noderība lopbarībai. 0.5 h
13. Zirņu, vīķu, lauka pupu, lupīnas un sojas raksturojums un izmantošanas iespējas lopbarībai. 0.5 h
14. Rapša un ripša bioloģiskais raksturojums, audzēšanas agrotehniskie paņēmieni, izmantošana lopbarībai. 0.5 h
15. Sakņaugu (kartupeļi, cukurbietes, lopbarības bietes un burkāni) raksturojums un izmantošanas iespējas lopbarībai. 0.5 h

Seminārs par viengadīgo laukaugu produkcijas izmantošanu lopbarībai dažādām dzīvnieku sugām. Vērtējams ar atzīmi.
2. kontroldarbs par zālaugu un laukaugu izmantošanu lopbarībai, tās kvalitātes atbilstību un piemērotību izēdināšanai dažādu sugu dzīvniekiem (6.–15. punkts). Vērtējams ar atzīmi. 0.5 h

Praktisko darbu un semināru tematika:
16. Tauriņziežu dzimtas zālaugu morfoloģiskais un saimnieciski-ekoloģiskais raksturojums. 1 h
17. Stiebrzāļu dzimtas zālaugu morfoloģiskais un saimnieciski-ekoloģiskais raksturojums. 1 h

18. Seminārs ar studentu prezentācijām un diskusiju par ganību un viengadīgo laukaugu izmantošanu dažādu sugu lauksaimniecības dzīvniekiem. 5 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaites uzdevumu veido:
• divi kontroldarbi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
• praktiskie uzdevumi par studiju kursā apgūtajām tēmām;
• prezentācija studentu grupā.

Kontroldarbiem, praktiskajiem darbiem un prezentācijai jābūt ieskaitītiem kumulatīvā vērtējuma saņemšanai. Pēc vēlēšanās studenti var kārtot ieskaiti augstāka novērtējuma saņemšanai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prezentācija par lauksaimniecības dzīvnieku ganīšanu un dažādu lopbarības veidu izēdināšanu par mācībspēka dotajām vai studenta brīvi izvēlētām tēmām.
Literatūras studijas, praktisko darbu rezultātu apstrāde un noformēšana.
Grupu darbs praktisko nodarbību laikā.

Sagatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no divu kontroldarbu un prezentācijas kumulatīvā vērtējuma.
Praktiskie darbi jāizpilda saskaņā ar norādījumiem; novērtējums – ieskaitīts/neieskaitīts.

Ir jābūt sekmīgi nokārtotiem diviem kontroldarbiem, prezentācijai seminārā un praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Adamovičs A. (2017). Zālāju ierīkošana un izmantošana. Jelgava, 136. lpp.
2. Adamovičs A., Kreišmane D., Narvils M. (1998.) Zālāju ierīkošana un izmantošana zemnieku saimniecībās. Ozolnieki: LLKC. 40 lpp.
3. Augkopība (2004.) A. Ružas red. Jelgava: LLU. 283.–331. lpp.
4. Rein Viiralt, Are Selge (2012). Producing High Quality Feed Grassland Management. In: Sustainable agriculture. [Tiešsaiste] Pieejams: https://books.google.lv/books?id=8t7i-BXowasC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=Rein+Viiralt+Producing+High+Quality+Feed&source=bl&ots=5t
5. Michael O’Donovan, Mary McEvoy. Managing your Grass. Chapter 37. [Tiešsaiste] Pieejams: https://www.teagasc.ie/media/website/animals/dairy/ManagingGrass.pdf

6. David Blakesley, Peter Buckley (2016). Grassland Restoration and Management (Conservation Handbooks) 1st Edition, Kindle Edition. Pelagic Publishing [Tiešsaiste][skatīts 22.07.2019] Pieejams: https://www.amazon.in/dp/B0759SR134/ref=rdr_kindle_ext_tmb

Papildliteratūra

1. Pankovs J., Ivanovs S., Viesturs D. (2004). Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas un mašīnas. LLU, 125 lpp.
2. Frame J. and Laidlaw A.S. (2014) Improved Grassland management. The Growood Press Ltd, United Kingdom. 352 p.
3. Frame J. (1992) Improved Grassland Management. Farming Press, United Kingdom. 351 p.
4. Eddie O’Riordan. Managing your Grass. Chapter 32, [Tiešsaiste] Pieejams: https://www.teagasc.ie/media/website/crops/grassland/Managing-your-grass.pdf.

5. Study materials in Moodle under “Forage Production and Animal Nutrition I” (LauZ1019).

Periodika un citi informācijas avoti

1. Interneta resursi un periodiskie lauksaimniecības izdevumi: žurnāls Agrotops, Latvijas Lopkopis u.c.
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
3. “Grass and Forage Science” is the official journal of EGF, in co-operation with the British Grassland Society. More information can be found at: http://www.britishgrassland.com
and http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0142-5242&site=1

Piezīmes

Obligāts studiju kurss 2. līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programmas Veterinārmedicīna studentiem pilna laika studijās 2. semestrī.