Code du cours LauZ1015

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

Nombre des travaux du laboratoire16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant33

Date de l'approbation du cours22.03.2021

Auteurs du cours

author

Aldis Kārkliņš

author

Jana Vāle

Manuels

1. Bambergs K. (1993). Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne. 327 lpp.
2. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. (2008). Augsnes izlspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 256 lpp.
3. Latvijas augšņu noteicējs (2009). A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU. 240 lpp.
4. Kārkliņš A. (2008). Augsnes diagnostika un apraksts. Jelgava: LLU. 336 lpp.
5. Kārkliņš A. (2007). Augsnes diagnostika un apraksts: lauku darbu metodika. Jelgava: LLU. 120 lpp.
6. Kārkliņš A. (2012). Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU. 477 lpp.
7. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija (2008): metodiskie norādījumi mācību praksei. 2. pārstr. un papild. izd. A. Kārkliņš, I. Līpenīte, I. Lūse u.c. Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU. 88 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Maldavs Z., Melluma A., Seile A. (1981). Ģeomorfoloģijas pamati. Rīga: Zvaigzne. 210 lpp.
2. Mežals G., Skujāns R., Freivalds V., Bambergs K. (1970). Augsnes zinātne un Latvijas PSR augsnes. Rīga: Zvaigzne. 524 lpp.
3. Mežals G. (1980). Meža augsnes zinātne. Rīga: Zvaigzne. 174 lpp.
4. Bušs M. un Vanags J. (1987). Latvijas meži. Rīga: Avots. 176 lpp.

5. Meža enciklopēdija (2003). J. Broka red. 1. sējums. Rīga: Zelta grauds. 368 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Lecture Notes on the Major Soils of the World (2001). Ed. by P. Driessen, J. Deckers, O. Spaargaren, F. Nachtergaele. Word Soil Resourrces Reports No. 94. Rome: FAO. 334 p.
2. Soil Atlas of Europe (2005). European Soil Bureau Network, European Commission. 128 p.
3. Soil Atlas of the Northern Circumpolar Region (2010). European Soil Bureau Network, European Commission. 144 p.
4. European Atlas of Soil Biodiversity (2010). European Soil Bureau Network, European Commission. 128 p.

5. Encyclopaedia of Soil in the Environment (2005). Ed.-in-chief D. Hillel. Elsevier Academic Press. Vol. I – 548 p., vol. II – 542 p., vol III – 570 p., vol. IV – 459 p.