Kursa kods LauZ1015

Kredītpunkti 3

Meža augsnes

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits33

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof. (Emeritus)

Aldis Kārkliņš

Dr. habil. agr.

author

Jana Vāle

Mg. agr.

Kursa anotācija

Augsnes veidošanās procesa vispērējā shēma un augsnes veidošanās faktori. Zemes garozas uzbūve – minerāli, ieži. Galvenie ģeoloģiskie procesi. Augsnes morfoloģiskās pazīmes. Augsne sminerālā daļa. Augsnes organiskā daļa, humusa veidošanās. Augsnes ķīmiskais sastāvs un augsnes koloīdi. Augsnes adsorbcijas spēja un reakcija. Augsnēs šķīdums. Augsnes vispārējās fizikālās, fizikāli- mehāniskās, hidrofizikālās un aerofizikālās īpašības. Augsne kā grunts, tās nestspēja, to ietekmējošie faktori, Augsnes diagnostika un klasifikācija. Latvijas automorfās, pushidromorfās un hidromorfās augsnes. Augsnes degradācija. Augsnes kartēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzin un izprot ģeoloģijas pamatjautājumus un augsnes veidošanās procesus. 1. kontroldarbs un 2 laboratorijas darbi.
Iegūst prasmes augšņu morfoloģiskā novērtēšanā, kā arī fizikālā un ķīmiskā analīzē. 2. kontroldarbs un 8 laboratorijas darbi.

Uzkrāj pieredzi augsnes apstākļu novērtēšanā, augsnes klasifikācijā. 3. kontroldarbs un 6 laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas:
1. Ievads 1. h
2. Augsnes veidošanās vispārējā shēma 1. h
3. Minerāli, ieži. Ģeoloģiskie procesi 1. h
4. Augsnes veidošanās faktori 1. h
5. Augsnes veidošanās procesi 1. lekcija.
6. Augsnes un cilmiežu granulometriskais sastāvs 1. h
7. Augsnes organiskā daļa 1. h
8. Augsnes ķīmiskās un koloidālās īpašības 1. h
9. Augsnes struktūra 1. h
10. Augsnes fizikālās īpašības 1. h
11. Augsnes hidrofizikālās īpašības un ūdens režīms 1. h
12. Augsnes aerofizikālās un termofizikālās īpašības, gaisa un siltuma režīms 1. h
13. Purvi, to veidošanās 1. h
14. Augsnes klasifikācija 1. h
15. Augsnes degradācija 1. h
16. Augšņu kartēšana 1. h

Laboratorijas darbu tematika:
1. Augsnes skeleta un granulometriskā sastāva noteikšana 2. laboratorijas darbi.
2. Augsnes aktīvā un apmaiņas skābuma noteikšana 2. laboratorijas darbi.
3. Organiskā oglekļa (organiskās vielas) noteikšana 2. laboratorijas darbi.
4. Karbonātu satura noteikšana 2. laboratorijas darbi.
5. Augsnes morfoloģiskās īpašības. Augšņu morfoloģiskais raksturojums 2. laboratorijas darbi.
6. Augsnes profils, tā ģenētiskie horizonti. Horizontu diagnostika 3. laboratorijas darbi.
7. Augšņu klases, tipa un apakštipu noteikšana 3. laboratorijas darbi.

Praktiskie darbi:

2 dienu brauciens uz pētījumu staciju "Vecauce" 16 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaites kvalitatīvais novērtējums veidojas kā trīs sekmīgi nokārtoto kontroldarbu vidējais novērtējums (papildus tiek ievērtēts arī studenta darbs semestrī un īso kontroldarbu-testu rezultāti).
Nokārtoti laboratorijas darbi.

Praktisko darbu apmeklējums tiks vērtēts ar ieskaitīts/neieskaitīts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi apgūstamās tēmas:
1. 1. Automorfo augšņu izpēte un augšņu apraksta sastādīšana dotajiem augšņu monolītiem. Augsnes tipa un apakštipa noteikšana.
2. Pushidromorfo augšņu izpēte un augšņu apraksta sastādīšana dotajiem augšņu monolītiem. Augsnes tipa un apakštipa noteikšana.
3. Hidromorfo augšņu izpēte un augšņu apraksta sastādīšana dotajiem augšņu monolītiem. Augsnes tipa un apakštipa noteikšana.

Literatūras studijas programmas jautājumu apguvei. Laboratorijas darbu rezultātu apstrāde un noformēšana. Patstāvīgi apgūstamās tēmas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestra laikā jānokārto 3 rakstiski kontroldarbi, kuru tematika aptver lekcijā skartos jautājumus – 50% no kopējā studiju kursa vērtējuma, laboratorijas darbu vielu, kā arī patstāvīgi apgūto materiālu, atbilstoši studiju priekšmeta programmas apjomam – 50% no kopējā studiju kursa vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Bambergs K. (1993). Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne. 327 lpp.
2. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. (2008). Augsnes izlspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 256 lpp.
3. Latvijas augšņu noteicējs (2009). A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU. 240 lpp.
4. Kārkliņš A. (2008). Augsnes diagnostika un apraksts. Jelgava: LLU. 336 lpp.
5. Kārkliņš A. (2007). Augsnes diagnostika un apraksts: lauku darbu metodika. Jelgava: LLU. 120 lpp.
6. Kārkliņš A. (2012). Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU. 477 lpp.
7. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija (2008): metodiskie norādījumi mācību praksei. 2. pārstr. un papild. izd. A. Kārkliņš, I. Līpenīte, I. Lūse u.c. Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU. 88 lpp.

Papildliteratūra

1. Maldavs Z., Melluma A., Seile A. (1981). Ģeomorfoloģijas pamati. Rīga: Zvaigzne. 210 lpp.
2. Mežals G., Skujāns R., Freivalds V., Bambergs K. (1970). Augsnes zinātne un Latvijas PSR augsnes. Rīga: Zvaigzne. 524 lpp.
3. Mežals G. (1980). Meža augsnes zinātne. Rīga: Zvaigzne. 174 lpp.
4. Bušs M. un Vanags J. (1987). Latvijas meži. Rīga: Avots. 176 lpp.

5. Meža enciklopēdija (2003). J. Broka red. 1. sējums. Rīga: Zelta grauds. 368 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Lecture Notes on the Major Soils of the World (2001). Ed. by P. Driessen, J. Deckers, O. Spaargaren, F. Nachtergaele. Word Soil Resourrces Reports No. 94. Rome: FAO. 334 p.
2. Soil Atlas of Europe (2005). European Soil Bureau Network, European Commission. 128 p.
3. Soil Atlas of the Northern Circumpolar Region (2010). European Soil Bureau Network, European Commission. 144 p.
4. European Atlas of Soil Biodiversity (2010). European Soil Bureau Network, European Commission. 128 p.

5. Encyclopaedia of Soil in the Environment (2005). Ed.-in-chief D. Hillel. Elsevier Academic Press. Vol. I – 548 p., vol. II – 542 p., vol III – 570 p., vol. IV – 459 p.

Piezīmes

Obligātais kurss Meža fakultātes augstākai profesionālajai studiju programmai Mežinženieru specialitātē, pilna un nepilna laika 1. kursa 2. semestris.