Kursa kods KomZ5004

Kredītpunkti 6

Komunikācija

Zinātnes nozareKomunikāciju zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lāsma Līcīte-Ķurbe

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst padziļinātas zināšanas par komunikācijas būtību, tendencēm un komunikācijas veidiem. Izprot komunikācijas nozīmi, kā arī spēj pielietot dažādas komunikācijas formas un metodes to vizualizēšanā, spēj novērtēt īstenotās komunikācijas rezultātus.
Studiju kursa mērķis – iegūt padziļinātas zināšanas un prasmes dažādu komunikācijas formu veidošanā, atbilstoši vizualizēt komunikācijas saturu, kā arī novērtēt īstenotās komunikācijas rezultātus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• Vispusīgas zināšanas par komunikācijas nozīmi, tendencēm un komunikācijas veidiem – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
• Specializētas zināšanas par komunikāciju un krīzes komunikāciju – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
• Padziļinātas zināšanas par kritisko domāšanu un argumentāciju, kā arī pārliecināšanas paņēmieniem efektīvas komunikācijas nodrošināšanā – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
Prasmes:
Profesionālās prasmes
• Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, izveidot vēstījumu dažādiem medijiem – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
• Prasme veidot pētījuma vizualizāciju, izmantojot atbilstošus IT rīkus – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
• Prasme identificēt un pielietot dažādus pārliecināšanas paņēmienus komunikācijā – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
• Spēj kritiski izvērtēt un izanalizēt informāciju medijos, pamatojot tās ticamību – praktiskais darbs.
• Spēj organizēt sapulci, diskusiju un darba grupu atbilstoši izstrādātajai darba kārtībai un izvēlētajiem rīkiem – praktiskais darbs.
Vispārīgās prasmes
• Spēj atrast, kritiski izvērtēt un radoši izmantot informāciju darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
• Spēj sadarboties un komunicēt – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
• Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
Kompetences:
• Spēj definēt un sniegt savus risinājumus par dažādiem komunikācijas veidiem, pamatot savus risinājumus un noteikt cēloņus neefektīvai komunikācijai – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.

• Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, īstenot efektīvu komunikāciju un novērtēt tās rezultātus – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmu saraksts
1. Komunikācijas būtība un nozīme. Tendences komunikācijā un to ietekmējošie faktori, kas nosaka auditorijas uzmanību un rīcību (2 stundas).
2. Preses relīze un publikācija medijiem. Pamatprincipi preses relīžu un publikāciju veidošanā. Vizuālo materiālu izvēle preses relīzei un publikācijai (2 stundas).
3. Reģionālie mediji. To nozīme sabiedriskās domas veidošanā un sabiedrības uzticēšanās veidošanā (1 stunda).
4. Komunikācija sociālajos medijos. Tekstu veidošana un vizuāļu izmantošana interneta videi un sociālo tīklu lietotājiem. Auditorijas iesaistes paņēmieni sociālajos medijos (2 stundas).
5. Stāsti – viena no komunikācijas formām. Laba stāsta elementi un formāts. Stāsta veidošana dažādām mērķauditorijām. Stāsta iekļaušana zinātnes komunikācijā (2 stundas).
6. Kritiskā domāšana un argumentācija. Kritiskās domāšanas principi informācijas analizēšanā (2 stundas).
7. Pārliecināšanas paņēmieni, to veidi, pielietojums un piemēri. Viedokļu līderi, to nozīme sabiedrības uzticēšanās veidošanā (2 stundas).
8. Publiskā runa. Vēstījuma formulēšana. Pozas un žesti, apģērba izvēle. Paņēmieni, kā tikt galā ar neērtiem jautājumiem (3 stundas).
9. Preses konference. Tās organizēšana un vadīšana (1 stunda).
10. Attālinātās prezentācijas. Pamatprincipi efektīvu tiešsaistes prezentāciju veidošanā. Darbs ar uzmanību (2 stundas).
11. Krīzes komunikācija. Krīžu veidi un paņēmieni komunikācijai ar medijiem krīzes situācijās (3 stundas).
12. Komunikācijas vizualizācija. Infografikas kā informācijas izplatīšanas veids un vizualizācijas metode. Piktogrammas. Posteri (3 stundas).
13. Darba grupu, sapulču un diskusiju vadība. Darba kārtības izstrāde. Rīki un tehniskie paņēmieni informācijas iegūšanā, grupēšanā un nodošanā. Darba grupas izveide un vadīšana (2 stundas).
14. Komunikācijas stratēģija. Komunikācijas mērķa, uzdevumu un mērķauditorijas definēšana. Pozicionējums un vēstījumi. Komunikācijas virzieni. Komunikācijas plāns (3 stundas).
15. Komunikācijas efektivitātes mērīšana (2 stundas).
Praktisko darbu saraksts
1. Grupu darbs: Piemēru analīze, identificējot tajos auditorijas uzmanību un rīcību ietekmējošos elementus (1 stunda)
2. Preses relīzes izveide (2 stundas)
3. Redaktora sleju salīdzināšana reģionālajos medijos (1 stunda)
4. 1. patstāvīgais darbs: Publikācijas izveide masu medijiem par zinātnisku pētījumu. Vizuālo materiālo izvēle publikācijas vizualizēšanai (3 stundas)
5. Vēstījuma izveide sociālajiem tīkliem: virsraksta veidošana, izklāsta forma, iekļauti uzmanības piesaistīšanas paņēmieni, tēmtura izvēle (2 stundas)
6. Grupu darbs: stāstu analīze, identificējot stāsta veidošanas elementus. Priekšlikumu izstrāde stāstu pilnveidei (1 stunda)
7. Stāsta izveide par doto tēmu (pētījumu), ietverot tajā galvenos stāsta elementus, ņemot vērā mērķauditoriju (2 stundas)
8. Situācijas analīze: informācijas analīze, balstoties uz kritiskās domāšanas principiem (1 stunda)
9. Grupu darbs: Pārliecināšanas paņēmienu identificēšana masu medijos (1 stunda)
10. Publiskās runas treniņš: Vēstījuma izveide un nodošana sabiedrībai (2 stundas)
11. Lomu spēle: preses konferences organizēšana (2 stundas)
12. Situācijas analīze (par zinātnisku pētījumu): krīzes cēloņa identificēšana un īstenotās krīzes komunikācijas analīze (1 stunda)
13. Infografikas izveide zinātniskajam pētījumam (2 stundas)
14. Postera izveide zinātniskajam pētījumam (2 stundas)
15. Sapulces organizēšana (2 stundas)
16. Grupu darbs: Komunikācijas stratēģijas izstrāde (2 stundas)
17. Grupu darbs: Komunikācijas efektivitātes mērīšana dažādu mediju vēstījumiem (2 stundas)

18. 2. patstāvīgais darbs (prezentācija): Prezentācija par pētījumu, iekļaujot tajā atbilstošus komunikācijas vizualizācijas veidus un vēstījuma pamatprincipus (3 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido akumulējošais studiju rezultātu vērtējums (100 punkti), ko veido divi patstāvīgie darbi:
• publikācijas izveide masu medijiem par zinātnisku pētījumu. Vizuālo materiālo izvēle publikācijas atspoguļošanai (50 punkti);
• prezentācija par pētījumu, iekļaujot tajā atbilstošus komunikācijas vizualizācijas veidus un vēstījuma pamatprincipus (50 punkti).
Visiem praktiskajiem darbiem jābūt izpildītiem un ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgais darbs: publikācijas izveide masu medijiem par zinātnisku pētījumu. Vizuālo materiālo izvēle publikācijas atspoguļošanai – 50 punkti.
2. Prezentācija par pētījumu, iekļaujot tajā atbilstošus komunikācijas vizualizācijas veidus un vēstījuma pamatprincipus – 50 punkti.
10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu vērtējuma – 10 punkti veido atzīmes 1 balli.
Patstāvīgos darbus novērtē saskaņā ar patstāvīgajā darbā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Kazaka O. Pirmā PR grāmata. Rīga: Trendsetter Publishing,2019. 182 lpp.
2. Bergstrems B. Vizuālā komunikācija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2009. 240 lpp.
3. Beks K. Mediju un komunikācijas zinātne. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2021., 384 lpp.
4. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija I. Rīga: Burtene, 2015., 464 lpp.

5. Lehtonens J., Siliņa R., Ābelniece B. Riska un krīzes komunikācija. Rīga: Turība, 2011., 198 lpp.

Papildliteratūra

1. Brikše I. Komunikācija. Mediji. Universitāte. [tiešsaiste] Rīga: Apgāds Mansards, 2016., 304 lpp. [skatīts 17.02.2022.]
Pieejams: https://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/Brikse_iekslapas___lab_.pdf
http://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/13v39q/371KISC_AlephLNC04-000993538
2. Veinberga S. Komunikācija. Teorija un prakse. Rīga: Sava grāmata, 2019., 336 lpp.
3. Derkevica-Pilskunga J. Domino Effect in Risk and Crisis Communication. Management and Legal Aspects. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2021., 312 lpp.
4. Kramiņš E. Retorikas rokasgrāmata. Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi! Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2016., 624 lpp.
5. Miri R. Brand Storytelling: Put Customers at the Heart of Your Brand Story. London: Kogan Page., 2020, p. 232.

6. Parson R. The Heart of Communication. London: Hodder & Stoughton, 2020, p. 176.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Communication. Online ISSN: 1932-8036
2. Media and Coomunication. Online ISSN: 2183-2439

3. Coomunication Research. Online ISSN: 1552-3810

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskajai maģistra studiju programmai “Mežzinātne”