Kursa kods Ķīmi6001

Kredītpunkti 4.50

Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareAnalītiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Māra Dūma

Dr. sc. ing.

author

Pēteris Kūka

Dr.chem.

Aizstātais kurss

ĶīmiM001 [GKIMM001] Pārtikas produktu analīžu fizikāli-ķīmiskās metodes

Kursa anotācija

Pārtikas produktu sastāva noteikšana un kvalitātes raksturošana nav iespējama, neizmantojot instrumentālās (fizikāli ķīmiskās) metodes. Tāpēc jāapgūst dažādu instrumentālās analīzes metožu teorētiskie pamati un šo metožu pielietošana pārtikas produktu analīzei. Šajā studiju kursā aplūkoti optisko metožu (dažādas spektrometrijas, atomu spektroskopiskās un atomu emisijas metodes), elektroķīmisko metožu (potenciometrijas un konduktometrijas), kā arī hromatogrāfijas un elektroforēzes teorētiskie principi. Kursa laikā tiks veikti laboratorijas darbi (spektrofotometriskā, turbidimetriskā, nefelometriskā refraktometriskā un polarimetriskā noteikšana, potenciometriskie, konduktometriskie mērījumi un pārtikas produktu hromatogrāfiskā analīze), kā arī zinātniskās literatūras izpēte par fizikāli ķīmisko analīzes metožu izmantošanu maģistra darbā.. Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes pielietot modernas instrumentālās metodes pārtikas izejvielu un produktu ķīmisko un fizikālo īpašību pētīšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – spēja parādīt plašas zināšanas par pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskām metodēm (kontroldarbs, zinātniskās literatūras studijas);
prasmes – pētnieciskai darbībai spēja patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas par pārtikas produktu izejvielās un pārtikas produktos esošām organiskām un neorganiskām vielām un par to noteikšanas fizikāli-ķīmiskām metodēm (laboratorijas darbi);
kompetence – spēja patstāvīgi formulēt, kritiski analizēt un modificēt izvēlētās pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskās metodes (laboratorijas darbu protokoli, patstāvīgo darbu uzdevumi).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Fizikāli ķīmisko analīzes metožu klasifikācija. Optiskās analīzes metodes. Fotometrija, infrasarkanā spektroskopija. Patstāvīgais darbs par optiskām analīzes metodēm. (Lekcija 2 h).
2 Masspetrometrija. Atomu spektroskopijas metodes. Nefelometrija, turbidimetrija. Patstāvīgais darbs par AAS un AES pielietojumu pārtikas analīzēm. (Lekcija 2 h)
3 Refraktometrija un polarimetrija. Elektroķīmiskās analīzes metodes. Potenciometrija un konduktometrija.Patstāvīgais darbs par elektroķīmisko metožu pielietojumu pārtikas izejvielu vai produktu raksturošanai. (Lekcija 2 h)
4 Hromatogrāfiskās analīzes metodes. Gāzu un augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfija. Elektroforēze. Patstāvīgais darbs par hromatogrāfijas metožu pielietojumu pārtikas analīzēs.(Lekcija 2 h)
5 Darba drošība fizikāli ķīmisko analīžu laboratorijās. Dažādu jonu satura fotometriska noteikšana dzeramajā ūdenī. (Laboratorijas darbs 4h)
6 Askorbīnskābes satura spektrofotometriska noteikšana gaišās un dzidrās sulās. (Laboratorijas darbs 2h)
7 Kopējo cukuru satura spektrofotometriska noteikšana konditorejas izstrādājumos. (Laboratorijas darbs 2h)
8 Sulfātjonu satura turbidimetriska noteikšana dzeramā ūdenī. Dzeramā ūdens un alus dzidruma nefelometriska noteikšana. (Laboratorijas darbs 4h)
9 Saharozes satura refraktometriska noteikšana dzidros sīrupos. Nātrija hlorīda refraktometriska noteikšana sālījumos. (Laboratorijas darbs 2h)
10 Laktozes satura refraktometriska noteikšana pienā. Ūdens satura refraktometriska noteikšana medū. (Laboratorijas darbs 4h)
11 Saharozes satura polarimetriska noteikšana dzidros sīrupos. (Laboratorijas darbs 4h)
12 Kontroldarbs par dažādu fizikāli ķīmisko analīzes metožu teorētiskajiem pamatiem. pH potenciometriska noteikšana. (Kontroldarbs 2h, laboratorijas darbs 2h).
13 Fosforskābes satura potenciometriska noteikšana coca - colas dzērienā. (Laboratorijas darbs 2h)
14 Etiķskābes satura konduktometriska noteikšana galda etiķī. Dzeramā ūdens īpatnējās elektrovadītspējas noteikšana. (Laboratorijas darbs 4h)
15 Medus īpatnējās elektrovadītspējas noteikšana. (Laboratorijas darbs 4h)
16 Cukuru satura medū noteikšana ar AEŠH. (Laboratorijas darbs 4h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, jābūt nostrādātiem visiem laboratorijas darbiem, jābūt noformētiem visiem laboratorijas darbu protokoliem, jābūt atbildētai teorijai par visiem laboratorijas darbiem, jābūt uzrakstītam kontroldarbam, jābūt referātam par fizikāli ķīmiskām analīzes metodēm, kuras izmantos maģistra darba izstrādāšanā.
Maģistranti laboratorijas darbus izpilda pēc rotācijas principa.
Pārbaudes veids - ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Lai iegūtu ieskaiti ar atzīmi, jābūt nostrādātiem visiem laboratorijas darbiem, jābūt noformētiem visiem laboratorijas darbu protokoliem, jābūt atbildētai teorijai par visiem laboratorijas darbiem, jābūt sekmīgi uzrakstītam kontroldarbam, jābūt referātam par fizikāli ķīmiskām analīzes metodēm, kuras izmantos maģistra darba izstrādāšanā, kā arī izpildītiem patstāvīgajiem darbiem.
Maģistranti laboratorijas darbus izpilda pēc rotācijas principa. Pārbaudes veids - ieskaite.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido testa, referāta un laboratorijas darbu protokolu vērtējumi, kā arī patstāvīgo darbu izpilde. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
•kontroldarbs par fizikāli ķīmisko analīzes metožu teorētiskajiem pamatiem (vērtējums ne zemāks par 4 ballēm) 30% ;
•referāts par fizikāli ķīmiskām analīzes metodēm, kuras izmantos maģistra darba izstrādāšanā 25%
•aizstāvēti un ieskaitīti laboratorijas darbu protokoli 35%;
•patstāvīgie darbi, kas ietver zinātniskās literatūras studijas par analītisko metožu pielietojumu pārtikas izejvielu vai produktu analīzē 10%
Studentam par katru kursa aktivitāti ir jāiegūst sekmīgs vērtējums. Kursa gala vērtējums (ieskaite) tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi.

Obligātā literatūra

1. Konieczka P., Namieśnik J. Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory :a practical approach. Second edition, Boca Raton :CRC Press, 2018, 294 p.
2. Hage D.S., Carr J.R., Carr J.D. Analytical chemistry and quantitative analysis. Boston, MA :Prentice Hall, 2011, 696 p.
3. Harris D. C. Quantitative Chemical Analysis.7th edition. New York: W.H. Freeman and Company, 2007. 817 p.
4. Kūka P. Pārtikas produktu analīžu fizikāli ķīmiskās metodes. Jelgava: LLU, 2008. 174 lpp.

Papildliteratūra

1. Otto M. Analytische Chemie. 3. Auflage. Weinheim: Wiley – VCH, 2006. 733 p.
2. Skoog D. A., Holler E. J., Crouch S. R. Principles of Instrumental Analysis. 6th edition. Belmont etc.: Thomson Brooks/Cole, 2007. 1039 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Quality and Preference Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. Pilni teksti Science Direct datubāzē.
2. Food Science and Technology International Published by Sage Publications. ISSN (printed): 1082-0132. ISSN (electronic): 1532-1738.

Piezīmes

Pārtikas zinātne, maģistrantūra