Kursa kods Ķīmi3016

Kredītpunkti 3

Organiskā ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareBioorganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ingmārs Cinkmanis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija

Kursa anotācija

Studenti iegūs zināšanas, iemaņas un kompetenci par bioorganisko savienojumu (lipīdu, membrānu, vitamīnu, ogļhidrātu, aminoskābju, proteīnu, nukleotīdu, hēma un nukleoproteīnu) uzbūvi, ķīmiskajām īpašībām un to izmaiņām šūnas vai apkārtējās vides ietekmē, balstoties uz to reakciju mehānismiem molekulārā līmenī, kā arī par šo īpašību izmaiņu vielu savstarpējā mijiedarbībā, kas nepieciešamas bioķīmijas, mājdzīvnieku fizioloģijas, kā arī specializācijas kursu studijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Veidos fundamentālo zināšanu bāzi bioķīmijas studijās un tālākajās veterinārijas studijās, piem., dzīvnieku fizioloģijā, farmakoloģijā, klīniskajā bioķīmijā un profesionālo zināšanu apguvē - 1., 2., 3. un 4. kontroldarbs.
Organiskās ķīmijas kursa apguvē studentiem izveidosies prasmes pielietot teorētiskos uzskatus par bioorganisko savienojumu uzbūvi un kopīgajām ķīmiskajām īpašībām gan bioķīmijas apguvē, gan tālākajās veterinārmedicīnas studijās, gan profesionālo problēmu risināšanā, kā arī prasmes izvirzīt hipotēzes un to iespējamos risinājumus, balstoties uz empīriskiem datiem un jaunākajām teorētiskajām atziņām – laboratorijas darbi. Studiju rezultātā studentiem izveidosies kompetence spēt iegūt, atlasīt, analizēt un apkopot informāciju par bioorganisko savienojumu radītajām problēmām dzīvniekam un apkārtējai videi un prognozēt ceļus un metodes to pārvarēšanai vai novēršanai, kā arī kompetenci izskaidrot bioķīmisko reakciju norisi molekulārā līmenī gan speciālistiem, gan klientiem – kolokvijs, mājas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Lekcija: Ievads bioorganisko savienojumu uzbūves un reaģētspējas teorētiskajos pamatos. / 1.Lab. darbs: Spirti, fenoli un amīni. / 1.Mājas darbs
10. Lekcija: Metabolīti. / 2.Lab. darbs: Karbonilgrupas reakcijas. / 1. Kontroldarbs: Spirti, fenoli un amīni.
11. Lekcija: Bioloģiski nozīmīgi heterocikliskie savienojumi. / 3.Lab. darbs: Karbonskābes un to atvasinājumi. / 2.Mājas darbs.
12. Lekcija: Lipīdi. / 4.Lab. darbs: Dikarbonskābju un hidrosikarbonskābju īpašības / 2. Kontroldarbs: Nozīmīgāko metabolītu un heterociklisko savienojumu īpašības.
13. Lekcija: Ogļhidrāti. / 5.Lab. darbs: Tauki un ziepes. / 3.Mājas darbs.
14. Lekcija: Aminoskābes un proteīni. / 6.Lab. darbs: Ogļhidrāti. / 3. Kontroldarbs: Lipīdu un ogļhidrātu īpašības.
15. Lekcija: Nukleīnskābes. / 7.Lab. darbs: Olbaltumvielas. / 4.Mājas darbs.
16. Lekcija: Citi bioloģiski nozīmīgi savienojumi. / 4. Kontroldarbs: Aminoskābes, proteīni un mono- un poli-nukleotīdi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens neorganiskā ķīmijā, nostrādāti 7.laboratorijas darbi un ieskaitīti 4.kontroldarbi, uzkrātā atzīme ne mazāka par 4.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu protokolu sagatavošana – ķīmisko reakciju, novērojumu, secinājumu un eksperimenta gaitas apkopošana un sistematizēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, t.i., ne zemāks vērtējums kā 4 balles. Jābūt noformētiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbu protokoliem un mājas darbiem.

Obligātā literatūra

1. Kreicbergs V. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 228 lpp 2. Morozovs A., Jākobsone I., Mekšs P. Pārtikas ķīmija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 208 lpp. 2. Opганическая химия: в вопросах и ответах. Под ред. Ивина Б.А. и Пиотровского Л.Б. Caнкт-Петербург: Наука, 2002. 510 c. 3. McMurry J. Organic chemistry with biological applications. 3rd ed. Stamford : Cengage Learning, c2015. 4. Vollhardt K. P. C., Schore N. E.. Organische Chemie. 4. Aufl. Weinheim: WILEY-VCH, 2005. 1542 S. 5. Dewick P.M. Essentials of Organic Chemistry: for students of pharmacy, medicinal chemistry and biological chemistry. Chichester; Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2006. 696 p.

Papildliteratūra

1. Klein D.R. Organic Chemistry. 2-nd ed. Hoboken (N.J.): Wiley, 2008. 363 p. 2. Winter A. Organische Chemie für Dummies. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. 374 p. 3. Vollhardt K.P.C., Schore N.E. Organic chemistry. In: Structure and Function. 5th ed. New York: W.H.Freeman and company, New York, 2007, p.1254-1366 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bioorganic Chemistry. Published by Elsevier Inc. ISSN: 0045-2068 2. Bioorganic & Medicinal Chemistry. Published by Elsevier Inc. ISSN: 0968-0896 Pilni teksti Science Direct datubāzē

Piezīmes

Pilna laika, obligāts 2.līmeņa profesionālās studiju programmas "Veterināmedicīna " studiju kurss