Kurs-Code Ķīmi3014

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)30.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dace Brizga

author

Baiba Ozola

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kalķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Darba vides riski: Rīga, Latvijas Universitāte, 2007. 64 lpp. 2. Ar ķīmisko vielu iedarbību saistīto darba vides risku novērtēšanas un novēršanas vadlīnijas. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 60 lpp. Pieejams: http://osha.lv/lv/publications/docs/kimija_vadlinijas.pdf 3. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp. 4. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 499 lpp.
4.Kaļķis, V., Roja, Ž., & Kaļķis, H. (2015). Arodveselība un riski darbā. Rīga:SIA Medicīnas apgāds, 434-457.lpp

Weiterfuhrende Literatur

1. Darba higiēna. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 158 lpp. 2. Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 190 lpp. 3. B.Ozola. Pārtikas toksikoloģija. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2007. 78 lpp.
4.Sisenis L., Brizga D., Pilvere I., Gailis J., Senhofa S. Safety in the handling of plant protection products on farms in the central part of Latvia. 18th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2018 : conference proceedings, Vienna, Austria, 3-6 December 2018 / International Scientific Committee. Vienna, 2018. Vol. 18 : Energy and clean Technologies, Issue 4.3 : Nuclear technilogies. Recycling. Air pollution and climate change. Modern energy and power sources, p. 375-382. ISBN 9786197408706. ISSN 1314-2704.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041.
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044.