Kursa kods Ķīmi3014

Kredītpunkti 2

Ķīmiskās vielas un produkti

Zinātnes nozareĶīmija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Brizga

Dr. paed.

author viesdoc.

Baiba Ozola

Dr. biol.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina studentus ar ķīmiskām vielām un produktiem, to klasifikāciju un marķēšanu. Šis kurss dod iespēju apgūt toksikoloģijas pamatus un uz tā bāzes iemācīties noteikt šo vielu bīstamību un riskus. Studenti iegūst zināšanas par ķīmisko piesārņotāju kontroles iespējām un atbilstošiem normatīviem aktiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
zināšanas - studenti spēj parādīt zināšanas par ķīmiskām vielām, tās klasificēt un noteikt to bīstamību (tests);
prasmes - savās darba organizācijās un uzņēmumos spēs izstrādāt nepieciešamos drošības pasākumus darbam ar ķīmiskām vielām un pielietot atbilstošus normatīvos dokumentus (tests);
kompetence - studiju kursā iegūtās zināšanas ļauj studentiem organizēt darbu uzņēmumos, mazinot ķīmisko vielu ietekmi uz strādājošo veselību un apkārtējo vidi (tests).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pamatnostādnes par ķīmiskām vielām un produktiem. (lekc.)
2 Ķīmisko risku samazināšana un novērtēšana. (lekc.)
3 Ķīmisko risku samazināšana un novērtēšana. (lekc.)
4 Ķīmisko vielu bīstamība. (lekc.)
5 Ķīmisko vielu iedarbība uz cilvēku. (lekc.)
6 Darbs ar ķīmiskām vielām. (lekc.)
7 Ķīmisko piesārņotāju darbības kontrole. (lekc.)
8 Ķīmisko kravu pārvadājumi. (lekc.)
9 Nodarbināto apmācība. (lekc.)
10 Nodarbināto apmācība. (lekc.)
11 Ķīmisko vielu un produktu datu lapu anlīze. (praktiskais darbs)
12 Ķīmisko risku novērtēšana darba vidē. (praktiskais darbs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi apgūstamie jautājumi ir doti metodiskajos norādījumos studiju kursa “Ķīmiskās vielas un produkti”. Kontrole par patstāvīgi apgūto jautājumu daļu pārbaudes testu veidā. Maksimālais vērtējums 8 balles (ļoti labi). Par individuāli veiktu patstāvīgo darbu atbilstoši vērtējuma skalai pasniedzējs atzīmi var paaugstināt. Akumulējošo novērtējumu saņem studenti, kuri sekmīgi nokārtojuši pārbaudes testu par patstāvīgi apgūto un lekciju materiāla vielu ar ne zemāku kā 5.0 balles vērtējumu. Galīgais vērtējums – vidējais aritmētiskais no divām kontrolēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs: 1.Ķīmisko vielu un produktu datu lapu analīze,iesniedzams elektroniski uz 2 lpp.
2. Ķīmisko risku novērtēšana darba vidē, iesniedzams elektroniski uz 2 lpp.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vidējais aritmētiskais no visām kontrolēm uz ieskaitīts patstāvīgais darbs.

Obligātā literatūra

1. Kalķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Darba vides riski: Rīga, Latvijas Universitāte, 2007. 64 lpp. 2. Ar ķīmisko vielu iedarbību saistīto darba vides risku novērtēšanas un novēršanas vadlīnijas. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 60 lpp. Pieejams: http://osha.lv/lv/publications/docs/kimija_vadlinijas.pdf 3. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp. 4. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 499 lpp.
4.Kaļķis, V., Roja, Ž., & Kaļķis, H. (2015). Arodveselība un riski darbā. Rīga:SIA Medicīnas apgāds, 434-457.lpp

Papildliteratūra

1. Darba higiēna. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 158 lpp. 2. Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 190 lpp. 3. B.Ozola. Pārtikas toksikoloģija. Mācību līdzeklis. Jelgava, 2007. 78 lpp.
4.Sisenis L., Brizga D., Pilvere I., Gailis J., Senhofa S. Safety in the handling of plant protection products on farms in the central part of Latvia. 18th International multidisciplinary scientific GeoConference SGEM 2018 : conference proceedings, Vienna, Austria, 3-6 December 2018 / International Scientific Committee. Vienna, 2018. Vol. 18 : Energy and clean Technologies, Issue 4.3 : Nuclear technilogies. Recycling. Air pollution and climate change. Modern energy and power sources, p. 375-382. ISBN 9786197408706. ISSN 1314-2704.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041.
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studiju obligātajā daļā.