Код курса Ķīmi2017

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ24

Количество часов самостоятельной работы студента41

Дата утвеждения курса30.03.2021

Разработчик курса

author

Ilze Čakste

Учебная литературa

1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 66 lpp.
2. Druviete B., Truksne D. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
3. Lewis R., Evans W. Chemistry. London : Palgrave Macmillan, 2018, 508 p.
4. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp.

Дополнительная литература

1. Kokars Valdis. Vispārīgā ķīmija. Rīga: RTU izdevniecība, 2009, 286 lpp.
2. Brown T.L., LeMay E.Jr., Burstein B.E., Marphy C.J. Chemistry. The Central Science. Upper Saddle River: Pearson Education International, 2006. 1128 p.
3. Selindžers B. Cita ķīmija. Rīga: Mācību grāmata, 2007. 517 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Ilustrētā Zinātne Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
2. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” http://scholar.google.lv
3. Zinātnisko rakstu meklētājs: „SCIRIUS for scientific information only” http://www.scirus.com