Kursa kods Ķīmi2017

Kredītpunkti 3

Ķīmija I

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareNeorganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Ilze Čakste

Dr.chem.

Kursa anotācija

„Ķīmijas I” programma paredz apgūt likumsakarības par ķīmiskajiem elementiem, to savienojumiem, neorganisko vielu pārvērtībām un īpašībām. Zināšanu un prasmju apguve nodrošināta ar mācību materiālu, vingrinājumu un laboratorijas darbu klāstu, kas parāda vispārīgās, neorganiskās un vides ķīmijas nozīmīgo lomu izvēlētajā specialitātē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti spēj parādīt teorētiskas zināšanas un izpratni par neorganisko vielu īpašībām, pārvērtību likumsakarībām un to praktisko nozīmīgumu, kā arī saistību ar mežzinātni; zināšanu bāze vieglākai turpmāko studiju kursu apgūšanai un sevis pilnveidošanai, kā arī pamatzināšanas par ķīmisko savienojumu kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva noteikšanas metodēm – lekcijas un kontroldarbi
Studenti iegūs prasmes analītiski domāt un radoši izmantot ķīmijas likumsakarības praksē, studiju procesā un profesionālajā darbībā – laboratorijas darbu protokolu sagatavošana.
Kompetence objektīvi izvērtēt jaunu informāciju, spējas to patstāvīgi atrast un atlasīt, kā arī izmantot, risinot ar ķīmiju saistītus jautājumus praktiskā darbā – laboratorijas darbu protokolu sagatavošana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija: Ķīmisko elementu periodiskais likums. Ķīmiskās saites. (1h)
2. Lekcija: Neorganisko savienojumu klases. (1h) Lab. darbs: Indikatori. (2h)
3. Lekcija: Neorganisko savienojumu klases. (1h) Lab. darbs: bāzes, sāļi. un 1. kontroldarbs. (2h)
4. Lekcija: Ķīmisko reakciju norises vispārīgās likumsakarības. (1h) Lab. darbs: Reakcijas elektrolītu šķīdumos. (1h)
5. Lekcija: Sāļu hidrolīze. (1h) Lab. darbs: Sāļu hidrolīze un 2. kontroldarbs. (2h)
6. Lekcija: Oksidēšanas-reducēšanas reakcijas. (1h). Lab.darbs: Oksidēšanās reakcijas un 3. kontroldarbs. (2h)
7. Lekcija: Komleksie savienojumi. (1h). Lab. darbs: Kompleksie savienojumi un 4.kontroldarbs. (2h)
8. Lekcija. Šķīdumu raksturojums (1h). Lab. darbs: šķīdumu raksturojums. Izšķīdušās vielas masas daļa, molārā koncentrācija (2h).
9. Lekcija: Osmoze. Raula likumi. pH (1h). Lab. Darbs. 5.kontroldarbs. (1h).
10. Lekcija: Ūdeņradis. Ūdens. (1h). Lab. darbs: HCl noteikšana. (2h).
11. Lekcija: Halogēni. (1h). Lab. darbs: Ūdens cietība un 6. kontroldarbs. (2h).
12. Lekcija: Skābeklis un sērs. (1h). Lab. darbs: Šķīdumu gatavošana. (2h)
13. Lekcija: Slāpeklis un fosfors. (1h). Lab. darbs: Mitruma noteikšana un 7. kontroldarbs. (2h)
14. Lekcija: Ogleklis, silīcijs. (1h). Lab. darbs: kvalitatīvās analīzes metodes. (1h)
15. Lekcija: Metāli. Lab.darbs. 8.kontroldarbs. (1h)
16. Lekcija: Apkārtējās vides piesārņošanas avoti. Apkopojums un izvērtējums. (1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti visi laboratorijas darbi, pieņemtas visas laboratorijas darbu atskaites, mājas darbi, sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi, sekmīgi nokārtots eksāmens. Ja kontroldarbos akumulētā vidējā atzīme nav mazāka par 7 (labi) un pārrakstīti ne vairāk kā divi kontrodarbi, eksāmenu var nekārtot.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu protokolu sagatavošana. Datu analīze, aprēķinu un secinājumu veikšana. Mājas darba sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējumu veido uzrakstīto kontroldarbu vērtējumi un mājas darba vērtējums. Visiem laboratorijas darbiem jābūt nostrādātiem un laboratorijas darbu protokoliem ieskaitītiem. Jābūt iesniegtam un iesniegtam mājas darbam. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
• sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi – 80% ;
• mājas darbs – 20% ;
Studentam par katru kursa aktivitāti (kontroldarbi un mājas darbs ir jāiegūst sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles). Kursa vērtējums tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi.

Obligātā literatūra

1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 66 lpp.
2. Druviete B., Truksne D. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
3. Lewis R., Evans W. Chemistry. London : Palgrave Macmillan, 2018, 508 p.
4. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp.

Papildliteratūra

1. Kokars Valdis. Vispārīgā ķīmija. Rīga: RTU izdevniecība, 2009, 286 lpp.
2. Brown T.L., LeMay E.Jr., Burstein B.E., Marphy C.J. Chemistry. The Central Science. Upper Saddle River: Pearson Education International, 2006. 1128 p.
3. Selindžers B. Cita ķīmija. Rīga: Mācību grāmata, 2007. 517 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ilustrētā Zinātne Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
2. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” http://scholar.google.lv
3. Zinātnisko rakstu meklētājs: „SCIRIUS for scientific information only” http://www.scirus.com

Piezīmes

Kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Mežzinātne” pilna laika studijās.